Meddelelser
fra
den udvidede Højskole
i Askov.
af
L. Schrøder.Kolding.
»Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.
1879.

 


 


INDHOLD.

 1. Om Folkehøjskolesagens Udvikling i dens første Menneskealder.
 2. Om Arbejdet i den forløbne Vinter paa den udvidede Folkehøjskole i Askov.
 3. Foreløbig Undervisningsplan.
 4. Om Lærlingerne i Vinteren 1878—79.

 


 


I.

Om Folkehøjskolesagens Udvikling i dens første Menneskealder.

  Kort efter at det Højskolemøde i København var afholdt, hvorom der er udgivet en nøjagtig Beretning under Titelen: „Højskolen i Sorø“ (Karl Schenbergs Forlag 1878), skrev jeg efter Opfordring af Udgiveren af „Ude og Hjemme“ to Stykker „Om Folkehøjskolesagen“, som dog først blev optagne i det nævnte Blad for 4. og 11. Avgust 1878. Med Udeladelse af Indledningen og Slutningen, hvori der var taget Hensyn til de Angreb, som var fremkomne i Dagbladene i Anledning af Højskolemødet, skal jeg her meddele disse Stykkers Indhold, da de kan give en Forestilling om, hvordan jeg opfatter det historiske Grundlag, hvorpaa der skal bygges videre, om der skal være Lykke ved et Forsøg som det, vi siden i Askov har begyndt, paa en udvidet Højskolegjerning.

 

I

  Det er Grundtvig, som er Ophavsmanden til de folkelige Skoler for voksne Mennesker, og der er en nøje Sammenhæng imellem hele hans Tankegang og hans Forslag om den danske Folkehøjskole. Hans Opdragelseslære (Pædagogik) svarer til hans Sjælelære (Psykologi), og i samme Grad som derfor hans Opfattelse af Menneskenaturens Grundlove afviger fra den almindelige, i samme Grad vil ogsaa hans Tanker om Skolevæsenet have deres Særpræg. Den, der grundig vil bekæmpe det grundtvigske Skolevæsen, maa paavise det falske i hans Betragtning af Menneskelivet i det hele. Men den, der vil oplyse Ejendommeligheden ved det grundtvigske Skolevæsen, maa da ogsaa gaa ud fra Ophavsmandens Tanker om Menneskelivet.   Dersom man vilde spørge, om hvilken Alder der egnede sig bedst til Skolegang, vilde Folk i Almindelighed svare, at det var Barnealderen; men Grundtvig siger, det er Ungdomstiden eller den første Del af den voksne Alder, fra det attende til det tredivte Aar eller der omkring. Spurgte man videre, om hvilken Alder der er Fantasitiden eller Indbildningskraftens Alder, vilde de fleste igjen svare, at det er Barnealderen; men Grundtvig siger, det er Ungdomstiden. Der er en Sammenhæng imellem den forskjellige Besvarelse af disse to Spørgsmaal. Fra begge Standpunkter mødes man i, at Fantasitiden er den rette Skoletid, og det er sikkert rigtigt. Til Fantasien hører, hvad man kan kalde „det indre Øje“; uden dette kan vi ikke modtage de stærke Indtryk fra den usynlige Verden; uden det kan vi heller ikke sætte os levende ind i, hvad der ligger fjærnt i Tid eller i Rum. Men Fantasien omfatter ogsaa noget af den skabende Ævne, der hører Menneskenaturen til, og som man kalder „det poetiske“. Denne Ævne er nødvendig, hvor der skal være Tale om en selvstændig Tilegnelse af, hvad man lærer, saa at alt det enkelte kan føje sig sammen som Dele af en hel Livsanskuelse. Uenigheden kommer altsaa først frem, naar Spørgsmaalet bliver, hvilken Alder der er Fantasi–Tiden.
  Det er højst rimeligt, at der er nogen, som tror, at det hører til den grundtvigske Børneopdragelse særlig at vende sig til Fantasien hos de smaa, og det er slet ikke urimeligt, at der er mange, som regner sig for grundtvigske, der har fulgt denne Fremgangsmaade. Men Grundtvig har sikkert ikke selv gjort det, og det stemmer slet ikke med hans Grundbetragtning af Menneskelivet at anbefale det. Naar Grundtvig vil fremstille Forholdet mellem Menneskelivets Aldere, vender han ofte tilbage til den græske Mythe om Kronos og hans tre Sønner, Zevs, Posejdon og Hades. Zevs med Ørnen og med Lynet, som valgte Himlen som sin Del af Verden, er Billedet paa den fantasifulde Ungdomstid med den høje Flugt, — Ynglingealderen, som er Fyr og Flamme for, hvad den er kommen til at sværme for, — de Aar, da hele Verden synes én aaben, og Fremtidsplanerne afløser hinanden som Skyslottene, naar man stirrer imod Himlen. Posejdon, der med sin Trefork snart oprører og snart truer Havets Bølger, som er hans Kongerige, bliver da Billedet paa den følelsesfalde, lidenskabelige Mandsalder i hvilken man enten maa kæmpe mod Strømmen eller drive med den. Naar Grundtvig endelig i Hades, Underverdenens Drot, ser Billedet paa Alderdommen med Forstanden, som raader Eftertankens kolde, men kloge Skyggerige, da kan det vel være paa sin Plads at tilføje, at han ikke forsømmer at minde om, at dette Billede af Livets Slutning bliver lidt lysere derved, at Persefone med Blomsterkransen er Rigets Dronning, og at han frem for alt gjør gjældende, at det er det medfødte, syndige Menneskeliv, hvis Lod det er at gaa ned ad Bakke fra Olympens Toppe til Hades' Bolig, medens der i Kristentroen er fundet Bod for Vaanden, saa at Overgangen mellem Livsaldrene i alt Fald ved dens Hjælp vil mildnes. — Naar nu de tre Kronos–Sønner tages som Billeder paa de tre voksne Aldre med deres Særegenheder, Fantasien, Følelsen og Forstauden, saa vil hos deres Fader det være forenet, men uudviklet, som skal udfolde sig hos dem. „Kronos's gyldne Tid betyder Livet barnefro og helt“, staar der i en Sang af Grundtvig om Kronosmythen som „Støvnaturens Billedsprog“. Ligesom Glæden naturlig, hører Barndommen til, saaledes hører den udelte Livsfylde ogsaa til vor første Alder. Og naar det er Uret at forstyrre det lyse Blik paa Livet, som er Børnenes Lykke, og som kan gjøre Daglejerens Søn i den fattige Hytte paa Heden saa rig som Herremandens Søn paa Slottet med den prægtige Have, — naar det er Uret, saa er det ogsaa Uret at forstyrre den Helhed og Ligevægt, som naturlig findes i Barnets Sjæleliv. Efter Grundtvigs Tankegang vil det være galt, enten man hos Børnene driver paa den ensidige Forstandsudvikling, eller man særlig stærkt søger at udvikle det følsomme hos dem; men det vil ogsaa være galt at hidse Fantasien ved for Eksempel at fylde Børn med en Mangfoldighed af Æventyr og Spøgelsehistorier.
  Ikke mindre falskt er det, naar nogen mener, at det er grundtvigsk, at Børnene „ingen Ting skal lære“. Jeg tror, det vilde stemme godt med Grundtvigs Tankegang, naar jeg sagde, at i den egentlige Barnealder, til det fyldte tolvte Aar, skulde et Barn ikke blot lære at læse, skrive og regne godt, men desuden lære sit Modersmaal at kjende paa en fyldig Maade; endelig skulde det have hørt og læst udførlige Fortællinger baade af Fædrelandets og af hele Slægtens Historie og gode Skildringer af vort eget og fremmede Landes Natur og Samfundsforhold. Kristne Forældre vilde ikke forsømme derhos at tale med Børnene om Guds Raadslutning til Menneskeslægtens Frelse og hans Førelser med den.
  Uenigheden mellem Grundtvig og den herskende Tankegang vil stærkere komme frem, naar Spørgsmaalet bliver om, hvad der skal gjøres med Drengene, med dem, der er i Overgangen mellem Barndommen og den voksne Alder. Lærde Folk, som de er flest, vil være tilbøjelige til at sige, at i denne Alder gjælder det om for Alvor at tage fat paa den boglige Syssel. Grundtvig derimod siger, at ingen Alder er mere uskikket til aandelig Syssel, og han kan slet ikke forlige sig med „Drengevidenskabeligheden“. Men om nogen deraf sluttede, det var hans Tanke, at Drengene skulde „drive“, da var det igjen en stor Fejltagelse. Meget mere er det en af hans Anker imod den lærde Drengeskole, at den let kan opelske Dovenskab. Skjønt han selv kun i to Aar gik i Aarhus Latinskole, glemte han dog der „ikke blot Napoleon og Aviserne, men Kirkehistorien, Kirkegangen og Børnelærdommen, over Kjedsommeligheden, Tobakspiben, Kortspillet og Dagdriveriet med Skolebøgerne under Armen“ (Kirkespejl. 2. Udg. S. 321 f). Efter hans Tankegang er Drengene bedst skikkede til at have med den udvortes Virkelighed at gjøre, med Naturlivet og med det driftige Menneskeliv. Skulde nogen Skolegang ligge for dem, maatte det være en saadan, hvor der særlig blev undervist i Dyrerigets og Planterigets Naturhistorie, Fysik, Kemi og Geologi. Men for øvrigt har Grundtvig fremhævet, at driftige Borgeres Huse var den bedste Drengeskole, han kjendte. Det vilde stemme godt med hans Tankegang, om der var virkelig dygtige og driftige Haandværkere, navnlig da Smede, Snedkere og andre Metal– og Træarbejdere, som indrettede deres Værksteder til ogsaa at være Skoler for Drenge, — lige saa om der var flinke Gartnere, Agerbrugere og Skibsførere, som vilde paatage sig at oplære Drenge til Dygtiglied i deres Fag. Det følger af sig selv, at Legemsøvelser, Svømning, Riffelskydning, Eksersits og Vaabenøvelser vil passe udmærket godt ind i en Drenge–Opdragelse af denne Slags, og efter mit Skjøn behøver Undervisning i et enkelt fremmed Sprog, som den vedkommende har Brug for eller Lyst til at lære, ikke at være udelukket derfra.
  Men først med den voksne Alder, det er Hovedsagen at fastholde, begynder den egentlige for hele Livet afgjørende Oplysningstid. Da først kommer Selvbevidstheden frem; da vaagner Længselen efter at finde sit eget Livsmaal og efter at danne sig sin egen Livsanskuelse. Efter et sundt og glædeligt Barndomsliv i Hjemmet og efter en Drengealder, hvori de legemlige Kræfter er blevne udviklede, og Øjet er bleven aabnet for den udvortes Verden, vil Ungdomsalderen naturlig melde sig med sin Higen efter at faa Synskredsen udvidet, efter at se hele Menneskelivet i sin Sammenhæng og sin egen Plads deri. Det gjælder da om, at denne Ungdomsdrift kan blive gjort frugtbar for hele det senere Menneskeliv.
  Dersom der er noget nyt i at lægge denne afgjørende Vægt paa Ungdomsalderen som den rette Oplysningsalder, da er det dog ikke anderledes nyt end alle ny Sandheder, der kommer frem. Det er gamle Sandheder, som paa ny dukker op. Der er ingen Tvivl om, at de unge Mennesker, som samledes om Samuel i Rama, var voksne Mennesker. Sokrates, Hellenernes store Lærer, har ikke holdt Drengeskole; men det er voksne Mennesker, der har flokkedes om ham for at faa Lys over Livet. Det middelalderlige Skoleliv var ogsaa et Skoleliv for voksne; hvad Skolegang Børn og Drenge fik, var kun en Forberedelse. Ja den Dag i Dag tvivler jo ingen lærd Mand om, at Studenterlivet ved Universitetet skulde være den egentlig afgjørende Del af hans Skolegang. Kunstnere vil vist ogsaa indrømme, at de i Ungdomsaarene modtager den rette Indvielse til deres Kald; det er ikke blot Thorvaldsen, som havde en anden Fødselsdag, end den, der stod optegnet i Kirkebogen. Man kan stævne Vidner i Snesevis for denne Betragtning af Ungdomstiden. Hvem der vil se Ytringer af Henrik Ibsen og Jens Kristian Hostrup, Søren Kierkegaard og Jakob Peter Mynster, Bjørnstjerne Bjørnson og Niels Mathias Petersen, der stemmer med Grundtvigs Vidnesbyrd om Ungdomstiden, kan finde dem i mit Foredrag paa Højskolemødet i Kristiania, som er trykt i mit Skrift „om Skoler for voksne“.
  For saa vidt er det da ikke Nyheder, Grundtvig kommer med, naar han betoner, at Ungdomsalderen er den mest afgjørende Tid i Menneskelivet, at den er Menneskets Sommertid, da det skal afgjøres, om der skal blive en rig Høst eller ej. Men det er det ny hos ham, — jeg venter sikkert, at Efterslægten vil sige: det er hans store Fortjeneste — at han har gjort denne Oplysning om Ungdomsalderen gjældende som Regel ikke blot for lærdes og Kunstneres, men for hele Folkets Opdragelse. Man har beskyldt ham og hans Venner for at ville den lærde Dannelse til Livs. Ja dersom man — som en af Studentertalerne i den hostrupske Komedie — vilde sige, at den vilde Studenterne til Livs, som vilde berøve dem deres naturlige Modsætning i „Filisterne“, da kunde der være noget i det. Grundtvig vil virkelig indskrænke deres Tal, „som rundt i Livets Mølle gaar, med Sav og Høvl, med Gods og Vrøvl, med lænket Fod og stækket Vinge“. Han har arbejdet paa, at det skulde blive saa faa som muligt, der gik med Foden lænket og med Vingen stækket. Han har stilet efter, at det, som har været Kjærnen i det bedste Studenterliv, ogsaa kunde blive andre end de vordende Videnskabsmænd og Embedsmænd til Del. Saadanne Dage, som han selv oplevede, da han hørte Henrik Steffens tale paa Ehlers Kollegium, eller da han boede paa Valkendorfs Kollegium med Sibbern og Hersleb, og gjorde Fodture i Sorøegnen med Kristian Molbech, — Ungdoms Dage med et saadant aandeligt Indhold undte han Ogsaa dem at opleve, som i sine travle Manddomsaar skulde nære sig som Agerdyrkere, Haandværkere, Kjøbmænd eller Sømænd. Og dem, der nu har lettest Adgang til at leve et Ungdomsliv med aandelig Rigdom, Studenter og Kunstnere, dem ønskede han, det maatte blive endnu rigere for, og det mente han, kunde blive Tilfældet, naar de havde en virkelig lykkelig hjemlig Barndom at se tilbage paa, og naar Drengeaarene var bleven bragte paa en frugtbarere Maade, end han kunde tro, det nu var muligt i Latin– og Realskoler. Ogsaa paa den Maade tænkte han sig vel, at Ungdomsaarene kunde blive rigere for alle Parter, naar de unge kunde mødes fra fofskjellige Samfundsstillinger for i Fællesskab at søge Vækst ved en Oplysning, der til Livets Fremme er, „hvad Solskin er for det sorte Muld“.
  Grundtvig vilde da en Ungdomsskole for det hele Folk som et frit og lyst Samlingssted, hvor fra man siden kunde spredes hver til sin særegne Fagdannelse, og hver til sin særegne Livsgjerning. Og dertil mente han, de store Midler i Sorø var lagte til rette. Som han sikkert tit har tænkt, naar han traf en virkelig dygtig Mand, der brugte sine Kræfter trofast i den latinske Drengeskole, at disse Kræfter kunde komme til anderledes god Nytte, naar de blev brugte paa en Skole for voksne, hos hvem Lysten drev Værket, saaledes har han tænkt, at alt hvad Fædrene havde samlet i Sorø, maatte kunne komme ganske anderledes til Nytte, end det hidtil er sket, naar det blev brugt til at bane Vejen for en ægte nordisk og dansk Folkeoplysning, der kunde hjælpe alle Landets Børn til en grødefuld Ungdomsalder.
  Men lige som det, her er skrevet, efter min fulde Overbevisning i alt væsentligt stemmer med Grundtvigs Tankegang, saaledes stemmer det ogsaa med hans hele historiske Livsbetragtning, naar jeg endnu tilføjer, at det maa gjælde om at faa det ny Skolevæsen i Gang og lade det staa sin Prøve, inden man ophæver det gamle, at det gjælder om at bygge paa det historisk nedarvede, hvor det er muligt, og at ingen gammel Indretning falder betimelig, uden den falder af sig selv. Den Højskolegjerning, som er begyndt, er det første Forsøg paa at føre Grundtvigs Skoletanker ud i Livet; men det er ogsaa kun en lille Del af dem, som dermed hidtil er virkeliggjort. Hvordan denne Begyndelse er sket, skal jeg i det følgende fortælle noget om, idet jeg særlig gaar ud fra min egen Erfaring. Jeg skal da ogsaa søge at vise, hvad der maa være det næste Skridt i Udviklingen. Men det vil jeg allerede nu bede vel fastholdt, at det er et nyt folkeligt Skolevæsen i stor Stil, som Grundtvig har ført Ordet for, og at det, som hidtil er gjort for at føre hans Tanker ind i Virkeligheden, er saa lidt i Forhold til det store Maal, at det let kunde bringe hans Venner til at mistvivle, dersom de ikke havde lært af ham, at det gjælder i Danmark mere end i noget andet Land. at det er det første Skridt, som koster.

 

II.

  At der er Sammenhæng imellem Grundtvigs Sjælelære og hans Opdragelseslære, kan skjønnes deraf, at det er de Mænd, der har tilegnet sig den første, som har været ivrigst i at sætte den sidste i Kraft. Det er især i den anden Udgave af sin Nordens Mythologi fra 1832, at Grundtvig udførlig har fremsat sine Tanker om Grundlovene for Menneskelivets Udvikling, og det var en af de første, som offentlig vedkjendte sig Enighed med Grundtvig i denne Tankegang, der gjorde det første Forsøg paa at føre hans Skolevæsen ind i Virkeligheden. 1839 anmældte Professor C. Flor i Kiel Grundtvigs Mythologi i Barfods „Brage og Idun“ med en saa trofast Tilslutning til hans Tankegang og paa en saa let læselig og udførlig Maade, at det har vist sig hensigtsmæssigt, mange Aar efter (1865) at optrykke Afhandlingen som et selvstændigt lille Skrift; „Kort Fremstilling af N. F. S. Grundtvigs historiske og mythologiske Betragtningsmaade“ (Karl Schønbergs Forlag). Og i 1844 nk samme Mand den første Ungdomsskole til Fremme af dansk folkelig og almenmenneskelig Oplysning oprettet i Sønderjylland.
  Skolen i Rødding, som havde Flor selv til Hovedlærer, da dens første Forstander efter et halvt Aars Forløb fratraadte, og i hvis Bestyrelse han stadig var den ledende Tanke, har for øvrigt fra 1850 til 1862 haft nuværende Statsrevisor S. Høgsbro til Forstander, og da jeg allerede i 1861 fik Lejlighed til at være dennes Stedfortræder i et Par Maaneder, og fra Oktober 1862 blev hans Eftermand, har jeg haft god Lejlighed til at kjende Ejendommeligheden ved det første Forsøg paa at virkeliggjøre Grundtvigs Højskoletanke. Efter mit Skjøn har den af Grundtvig, foreslaaede store Folkehøjskole i Sorø bestemt været Forbilledet for Virksomheden i Rødding, kun med den Forskjel, at man for hurtigere at vinde Tilslutning hos Landbefolkningen, tillige søgte at meddele en god landøkonomisk Undervisning. Jeg skal nævne nogle af Tegnene paa, at det var „Højskolen i Sor“, imod hvilken Flor og hans Medhjælpere i det smaa arbejdede hen. Der blev sørget for Lærere, som kunde antages at være, grundig hjemme i de Fag, hvorover de skulde holde Foredrag. Man samlede med stor Iver gode Hjælpemidler før en videregaaende Undervisning: Landkort, geografiske og h istoriske Billeder, Oldsager og Mynter, fysiske Instrumenter, kemiske Stoffer, Mineralier, Insekter, udstoppede Fugle og mere. Skolen havde en meget betydelig Bogsamling, hvori der blandt andet fandtes mange Skrifter, som kun var brugelige for en Lærer, der vilde fordybe sig i Enkeltheder i Nordens Historie. Lærlingerne skulde helst blive paa Skolen i tre Halvaar, to Vintre og en mellemliggende Sommer, altsaa i over 16 Maaneder, og der blev om Vinteren givet Undervisning for et yngre og et ældre Hold. Der var opført et Elevhus paa Skolen med Kamre, der var beregnede til to og to Lærlinger, hvor de kunde sidde i Ro ved deres Hjemmearbejde. Der blev hvert Aar gjort en Rejse af Lærere og Lærlinger i Forening, i Reglen til Møen og til Kjøbenhavn, hvor da de offentlige Samlinger blev besøgte.
  Ved Siden af dette florske Forsøg paa at stile lige imod det af Grundtvig opstillede Maal, var der i Halvtredserne især kommen én Højskole frem med et fra det røddingske forskjelligt Præg. Den første udførlige Besked, jeg fik derom, kom til mig fra en af de ældre Lærere paa Rødding Højskole, med hvem jeg omgikkes meget under min midlertidige Virksomhed der nede i 1861. Denne Lærer kjendte fra sine yngre Aar Kristen Kold og kunde fortælle meget om hans Levnedsløb, — hvordan han, da Pastor Hass drog til Smyrna for at omvende Tyrker, tog med ham som hans Tjener, og saa levede en Del Aar som Bogbinder mellem Grækere og Tyrker i den lilleasiatiske By; — hvordan Kold, da han igjen kom til Evropa, gik paa sin Fod den meste Vej gjennem Tyskland og førte sit Tøj med sig paa en Trillebør, saa han med det samme tik Lejlighed til at lære Almuesfolk at kjende. Men især fortalte han dog om, hvordan Kold, efter at have været med som frivillig i Krigen 1848 og efter at have været Huslærer hos en Præst paa Heden og da med Flid læst i Grundtvigs verdenshistoriske Haandbog, havde begyndt en Højskolegjerning under meget smaa Forhold, men saaledes, at det passede til jævne danske Folk, hvis Ungdom han især under stadige Samtaler søgte at vække til et virkeligt Menneskeliv. Fortælleren var selv saa indtaget i Kolds Virksomhed, at han havde besluttet at opgive sin Stilling ved Rødding Højskole for at blive Lærer hos Kold, der næste Sommer vilde flytte fra Dalby, nord for Kjerteminde, til Dalum ved Odense.
  Mod Slutningen af Vinteren 1861—62 besøgte jeg selv Kolds Skole i Dalby i Selskab med H. Nutzhorn, med hvem jeg havde begyndt at pleje Raad om fremtidigt Samarbejde paa en Folkehøjskole. I Kolds Skolestue var der meget fuldt af Tilhørere, da han talte; der var vel det meste af et halvt hundrede Lærlinger, men saa var der mange besøgende, Folk, der var kjørende fra Svendborg–Egnen, og Folk fra Nabolaget, Mænd og Kvinder. Kolds Foredrag, der ikke blev holdt fra noget Kateder, men fra den Plads i Stuen, hvor han bedst kunde komme til at staa, knyttede sig den første Dag til et historisk Æmne, men drejede sig mest om Spørgsmaal, der vedrørte det daglige Menneskeliv; det var i al sin Jævnhed meget fængslende og vistnok ogsaa særlig tiltalende for kristelig vakte Lægfolk, hvortil de fleste af hans Tilhørere maatte regnes. Den næste Dag var hans Foredrag et udførligt Svar paa Spørgsmaal, der havde mødt ham under en meget livlig Samtale, som vi havde haft med hinanden, og det var et klart og dygtigt Svar. Det var kun af Kold, vi hørte Foredrag. Men vi fik Indtryk af, at der ved Siden af hans Lærergjerning med stor Trofasthed blev øvet en anden, som især gik ud paa at hjælpe de unge Karle til rette med saadanne Færdigheder, hvori de stod tilbage. Det var kun Skolestuen og Spisestuen, som Lærlingerne kunde arbejde i. Om særegne Værelser for dem var der ikke Tale. Paa Loftet var der en stor Sovesal for Lærlingerne, og der, sagde man, havde Kold sin Seng i det ene Hjørne og hans Medlærer sin i det andet Hjørne, og stundom samtalede de saa til hen imod Midnat; Karlene kunde da lytte til Samtalen, til de faldt i Søvn. Middagsmaaltidet blev paa en lignende Maade brugt til Samtaler, der kunde bringe Tilhørerne Udbytte.
  Lejlighed til at studere var der ikke synderlig mere af for Lærerne end for Lærlingerne; man vilde ogsaa forgjæves søge videnskabelige Hjælpemidler af nogen Betydning. Alt var anlagt paa, i stor Tarvelighed at leve med Landsbyungdommen som den var, at tage den paa det Trin, hvor den stod, og saa hjælpe den fremad til et Liv med større indre Rigdom. Der er endnu et Minde fra mit første Besøg paa Kolds Skole, som jeg vil fremdrage. Der kom den ene Aften en Mand til ham, som var ganske sikker paa, at han havde opfundet en Evighedsmaskine (et perpetuum mobile); men han savnede Penge til at faa den udført i Virkeligheden. Vi andre gjorde vor Flid for at overbevise ham om Umuligheden af en saadan Maskine. Kold spildte intet Ord derpaa; men han gav ham fem Rigsdaler, som vistnok den Gang var meget for Kold at give bort. Han skjønnede, at der var ikke andet Raad, end at lade Manden komme til at erfare det i Virkeligheden, at han ikke kunde gjennemføre sin Plan, og han havde vel ogsaa en Tanke om, at naar han saa var kjørt fast, vilde han vende tilbage til den, der havde hjulpet ham, og da kunde han være at faa i Tale. Det er et enkelt Vidnesbyrd om, hvordan en virksom Menneskekærlighed hos Kold var forenet med og støttede hans Gjerning som Folkeoplyser.
  Hvad jeg hørte om Kolds Skolegjerning, og hvad jeg saa af den, virkede stærkt paa mig, og det havde nær gjort Etatsraad Flor bange for at faa mig til Rødding, da han mærkede, at jeg havde Lyst til i adskillige Stykker at føre Skolen ind i et andet Spor, end den hidtil var gaaet. Men disse Betænkeligheder blev lykkelig overvundne, og i den korte Tid, Nutzhorn og jeg kom til at arbejde i Rødding, gik vor Virksomhed for det meste i det tidligere Spor, som vi da ogsaa havde godt af at lære at kjende.
  Efter Krigen i 1864 maatte Lærerne fra Rødding Højskole prøve, om de kunde faa deres Gjerning i Gang paa ny, nord for den ny Grænse. Flor gjorde sit bedste for at hjælpe paa os; men Frugten af hans Pengeindsamling i tre Aar blev ikke meget mere, end der i et lignende Tidsrum indkom til Rødding Højskole paa anden Maade end ved Tilskud fra Sorø Akademi. Paa samme Tid blev denne Statsunderstøttelse betydelig nedsat. Under disse Forbold var det umuligt at faa en Skole i Stand, der fra sin Begyndelse lignede den i Rødding. I de to straatakte Huse, som skulde rumme den ny Skole, passede det meget bedre, om vi havde Mod paa at begynde saa meget i det koldske Spor, som vi kunde efter vor Ejendommelighed. Vi vilde nødig opgive Tanken om en omfattende og grundig Folkeoplysning som Maalet, og vi vilde derfor


Folkehøiskolen i Askov i 1866.


ikke indskrænke Styrken af vel udviklede Lærere; Dyrlæge R. Fenger, hvis Grundighed vi havde lært at paaskjønne, medens han var vor Medlærer i Rødding, gik ogsaa villig med Nutzhorn og mig til Askov (1865 til 1874). Men vi maatte prøve paa at gjøre mere ud af Samlivet med Lærlingerne uden for Skoletimerne. Vi maatte indrette os paa selv at optage dem i vore Huse som Kostgængere. Vi maatte opgive at have opvarmede Smaastuer til dem, og vi havde slet ikke Raad til at anvende Penge paa videnskabelige Samlinger. Nogle af de nødvendigste Undervisningsapparater laante vi fra Rødding eller fik dem foræret. Hvad Lærerne ellers behøvede til deres Forberedelse, maatte de selv skaffe. Hele Skolens Indtægt gik til Lærerlønninger og til de Udvidelser af Bygninger og Boskab, som efterhaanden blev nødvendige. Kun om Vinteren holdt vi Skole for Karle; efter Kold tog vi op at holde Pigeskole om Sommeren og Lærermøde i Høstferien. Selv har vi været de første til at begynde med Møder for bosatte Folk en halv Snes Dage i Oktober Maaned. Men helt igjennem har vi søgt at imødekomme den Trang til Oplysning, som mødte os hos de livligste, og det især de kristelig vakte Folk, og hos deres Børn. Og under alt dette er Skolen gaaet fremad, saa at den nu i mange Aar har været meget stærkere besøgt og har faaet Rum til mange flere Lærlinger, end der nogen Tid paa én Gang har været i Rødding. Men som vi har baaret os ad, saaledes har adskillige andre Højskolelærere gjort, der begyndte deres Gjerning efter 1864. De lagde Vægten paa det vækkende og oplivende Samliv med Lærlingerne og søgte med Hensyn til Oplysningen at læmpe sig efter den Trang, de skjønnede, der var hos de unge, og vogtede sig, saa vidt de kunde, for at stile for højt. Mer eller mindre vil Kolds Indflydelse have gjort sig gjældende paa de grundtvigske Folkehøjskoler, der har trivedes bedst, og en Følge deraf har det blandt andet været, at Oplysningen i kristelig Retning har faaet en meget større Plads paa disse Skoler, end Grundtvig synes at have tænkt sig det paa „Højskolen i Sor“.
  Men naar saaledes Kolds Eksempel har bragt os til, om jeg saa maa sige, at bygge Ungdomsskolen paa et bredere Grundlag, saa at den har kunnet drage en meget stor Del af Landboerne med sig, — især siden der bliver givet Understøttelse til fattige Højskolelærlinger, kommer der ogsaa mange paa Skolen af dem, der ellers maa tjene for deres Brød hos fremmede — saa er derfor ikke det høje Maal tabt af Sigte, som Grundtvig har opstillet, og som Flor i Rødding stilede lige efter. Paa Skolen her i AskoV, som vi bar opkaldt efter Flor, havde vi særlig Grund til at holde os det for Øje, og vi har da ogsaa stadig arbejdet hen imod det. Naar Nørregaard for Testrups Skoles Vedkommende har kunnet slutte et nylig udgivet lille Skrift (Svar fra „den grundtvigske Højskole“ i Testrup. (Sdrønbergs Forlag.)) med en Meddelelse om „Undervisningens daglige Orden", Vinter og Sommer, — saa har jeg ikke været i Stand til at give et saadant bestemt Program. Saa tit som en Del af vore Lærlinger har trængt til, at noget blev taget med i Undervisningen, som vi ikke før havde haft for, har vi taget det med, naar ellers Lærerne havde Ævne til at tilfredsstille, denne Trang, og det kunde passe ind i Skolens hele Gjerning. Og naar en Lærer tilbød sig med en særegen Dygtighed, og der var Penge til at lønne ham, har vi knyttet ham til Skolen. Jeg skal nævne nogle Eksempler paa, hvad der paa den Maade er kommen til i de senere Aar. Da der dannede sig et Udvalg paa Fyn med det Maal at udsende Præster til at virke imellem de danske i Amerika, og det, af Mangel paa Tilbud fra theologiske Kandidater, maatte være betænkt paa at faa Lægmænd uddannede til denne Gjerning, paatog vi os villig at yde en Haandsrækning dertil, i Forvisning om, at adskillige af Skolens sædvanlige Lærlinger vilde være glade ved at kunne faa Del i den udførlige Undervisning i Bibelkundskab og Kirkehistorie, som de vordende Præster havde behov. De Præster i Odense, Dr. L. Helveg og Johannes Heller, som har prøvet de fire Mænds Duelighed, som hidtil er udgaaede fra Højskolen i Askov for at overtage en Præstegjeming i Amerika, vil kunne afgive et Vidnesbyrd, om Skolens Virksomhed i denne Retning med rette kan betegnes som mislykket. Men det er ikke blot vordende Børnelærere og Højskolelærere, men ogsaa unge Mennesker, der vil gaa tilbage til Agerbrug og Haandværk, som har taget Del i den særlige Vejledning til Læsningen af den gamle og den ny Pagts hellige Skrifter, vi har givet de vordende Præster, og det, at Skolen havde saadanne blandt sine Lærlinger, har ogsaa bidraget til, at to ugentlige Foredrag over Stykker af Bibelen nu hører til Nutzhorns og min regelmæssige Virksomhed, — Den Erfaring, at flere og flere af Skolens Lærlinger vender tilbage et Halvaar paa ny, har gjort, at Hovedforedragene nu i Reglen er forskjellige i to paa hinanden følgende Vinter– eller Sommer–Halvaar. Den unge Mand, som vil have en fuldstændig Historieundervisning her, maa høre to længere Foredrag daglig i ti Vintermaaneder og faar paa denne Maade omtrent 600 Timers Undervisning i dette Skolens Hovedfag, — Foruden os to theologiske Kandidater, som har været i Virksomhed ved Skolen hele Tiden, er her (fra 1875) en medicinsk og (fra 1874) en juridisk Kandidat iblandt Lærerne. Lægen holder et enkelt Foredrag om Ugen over Sundhedspleje, og hans særlige Uddannelse i Naturkundskaben kommer blandt andet Geografiundervisningen til gode, som han har overtaget. Juristen holdt sidste Vinter et Par Foredrag om Ugen over de borgerlige Samfundsforholds og Retsforholdenes historiske Udvikling. — Foruden de fire Lærere med Universitetsdannelse har Skolen to faste Lærere til, hvoraf den ene har faaet sin Udvikling dels her i Askov, dels paa Landbohøjskolen, medens den anden ikke har taget nogen Eksamen. Paa samme Tid, som Skolen har udvidet Tallet paa sine Lærere med særligt Hensyn til de mere udviklede Lærlinger, som søger til den, bar den ogsaa for disses Skyld i de senere Aar faaet indrettet flere Undervisningsrum og en Del Værelser med Kakkelovne, som kan lejes af dem, der har Brug for et roligt Opholdssted til Hjemmearbejde.
  Under en Skolegjerning af denne Slags, som ogsaa har samlet en stor Del gamle Lærlinger fra andre Folkehøjskoler, har der været god Lejlighed til at gjøre Erfaringer om den voksende Trang hos de unge til en omfattende Oplysning, og ikke mindre om Vanskeligheden for Enkeltmænd i at føre en Folkehøjskole frem til den Udvikling, den maatte have for nu at gjøre Fyldest. Det er da en Følge af disse Erfaringer, at jeg har ment at kunne gjøre gjældende, ved Højskolemødet i Kjøbenhavn den 10. og 11. April 1878, at Tiden var kommen til, at den grundtvigske Højskolebevægelse maatte samles i et stærkt Brændpunkt. Og det var mig især om at gjøre, at vække Opmærksomheden derfor hos dem, der virkede som Lærere paa de andre grundtvigske Højskoler og hos disses Venner og Støtter. Kunde hele denne Kreds eller dog en stor Del af den erkjende, at det var ønskeligt, og betimeligt at gjøre dette Skridt fremad paa den af Grundtvig afstukne Vej, da var dermed den vigtigste Forudsætning til Stede for virkelig at udføre det; thi den vigtigste Forudsætning for, at der kan blive et Brændpunkt eller Centrum, det er Ringen, der skal omslutte det. Jeg kunde ønske, at Sagens Venner ikke vilde glemme Spørgsmaalet om dette, som for mig er Hovedsagen, over det andet Spørgsmaal, om dette Brændpunkt for Højskolebevægelsen skal være paa en Statsskole i Sorø eller ikke. Jeg vilde ønske, at „Vennerne af den grundtvigske Højskole“ maatte blive sikre paa, at det er nødvendigt at samle Kræfterne om en stor Højskole, der historisk knyttede sig til de Forudsætninger, der er til Stede, og saa sikre paa det, at de ikke opgiver det, selv om det skulde vise sig at være umuligt eller endog lidet ønskeligt, at denne store Højskole i en nær Fremtid af Staten bliver oprettet i Sorø.

 


 


II.

Om Arbejdet i den forløbne Vinter paa den udvidede Folkehøjskole i Askov.
  Efter at Folkehøjskolemødet i Kjøbenhavn i April 1878 var holdt, var der nogen, der fremsatte det Ønske, at vi her i Askov skulde gjøre et Forsøg paa at føre Skolesagen et Skridt videre. Naar der fandt en Indsamling af Penge Sted over hele Landet blandt Sagens Venner, antoges det, at der vilde kunne ydes et aarligt Tilskud paa over 10,000 Kroner. Vi fik da det Spørgsmaal, om vi under denne Forudsætning vilde lægge Haand paa Værket. Det var os klart, at der for disse Penge ikke kunde gjøres meget, og ingenlunde kunde udrettes et saadant Storværk, som det virkelig gjaldt om, og som Grundtvig ventede sig af, hvad han vilde kalde Brændpunktet for Højskolebevægelsen. Men noget kunde der gjøres med denne Pengehjælp, og dersom den virkelig indkom ved Bidrag, som med Glæde ydedes af Højskolesagens Venner over hele Landet, saa vilde det være et godt Varsel om, at ogsaa Lærlinger vilde samles rundt omkring fra for at være med ved det ny Forsøg. Vi gik da ind paa, at der med dette Maal for Øje inaatte dannes en dansk Højskoleforening, hvis Styrelse Skolens Lærere slet ikke skulde have med at gjøre. Men hvad der gjorde det endelige Udslag, da vi besluttede allerede fra November 1878 at begynde den første Afdeling af den udvidede Folkehøjskole, og fra Oktober 1879 helt at ophøre med Vinterskolen for Begyndere (medens indtil videre Sommerskolen for Kvinder skulde holdes paa sædvanlig Maade), det var den Mulighed, som ved Lærermødet i Avgust 1878 aabnede sig til at faa en Medarbejder i Povl la Cour, der med Kjærlighed til Skolens Gjerning forenede en Uddannelse, der gjorde ham ganske særligt skikket til at undervise udviklede Lærlinger. Efter at have faaet hans Løfte om at være med ved Forsøget, meddelte jeg paa en af det nævnte Lærermødes sidste Dage — da mine Venner Ernst Trier fra Vallekilde og J. Fink fra Hejls først havde givet Oplysning om Stiftelsen af Højskoleforeningen, hvorom de havde holdt Raad med en Del Mænd fra forskjellige Egne af Landet — hvad saa vi Lærere i Askov sammen med P. la Cour vilde prøve, og snart efter blev det gjennem Beretninger om, hvad der var foregaaet i Askov den 20. Avgust, og ved Bekjendtgjerelser om vor Vinterskole vitterligt, at det skulde være Alvor med Forsøget.
  Efter at det meste af det første Vinterhalvaar er forløbet, har det vist sig ønskeligt, at der blev givet en offentlig Meddelelse om, hvordan vi da har baaret os ad, og hvad vi mener at have erfaret under dette Forsøg paa en videre gaaende Folkehøjskole. Jeg har da afkrævet de forskjellige Lærere Meddelelser om deres Undervisning, og disse Meddelser, som før har været offentliggjorte i „Højskolebladet“, skal nu meddeles samlede, tilligemed det, som jeg ellers mener at skylde dem, der har støttet os, at give Oplysning om. Men jeg vil bede de velvillige Læsere at huske, at vi er lige ved Begyndelsen. Det maa ikke undre nogen, om der kan vise sig adskillig Famlen, og længere Erfaring kan bringe os til at ændre meget ved vor Maade at tage Tingene paa. Det er ikke en Kundgjørelse, jeg skriver, om hvordan vi vil bære os ad efterdags — det er ikke et Program —, men kun en historisk Meddelelse om, hvordan vi har baaret os ad, og hvordan vi nu ser paa Opgaven.
  Juridisk Kandidat Anders Pedersen har i to ugentlige Foredragstimer først givet en kort Udsigt over de nordiske Rigers Statsforfatnings Udvikling, indtil den konstitutionelle Regeringsform blev indført i Landene. Derefter har han fortalt udførligere om den nordiske Stats Grundlæggelse og Udvikling paa Island med Paavisning af den kongelige Enevælde under Landnamsmændene, — det Storrnandsvælde, som fremkom deraf og fandt sit Udtryk i Althingsindretningen, — og det glippende Forsøg, navnlig fra Njals Side, paa at hidføre et Omslag til en fornyet Statsdannelse i Retning af Folkevælde. Under Forudsætning af, at en virkelig Konge, virkelige Stormænd af Adel og virkelig fri Menigmænd maatte være til Stede, naar der med rette skulde kunne tales om et nordisk Kigsstyr i sin Glans, har han derpaa, med Sideblik til Normannerne, talt om Angelsachsernes Statsforfatning og dens Udvikling til den engelske, og da i den nyere engelske Forfatningshistorie navnlig dvælet ved Overgangene i det syttende Aarhundrede. I Forbigaaende har han omtalt Tilstanden og Levningerne af gamle Samfundsformer i de afsides Vraaer, Kanton Uri og Øen Man, og sammenlignet de græske Statsdannelser. Til sidst har han dvælet ved Danmarks Overgang til den moderne, engelsk–franske Konstitution i 1848 og 1849. — Det er Pedersens Hensigt, næste Vinter i Foredrag at gjennemgaa Stykker af den danske (eller nordiske) Enkeltmands–Rets historiske Udvikling.
  Foruden de nævnte Foredrag har A. Pedersen haft Samtaler med Lærlingeme to Gange om Ugen, hver Gang i 1½ Time. I disse har han gjennemgaaet den nu i Danmark gjældende Enkeltmands–Ret med Hensyn til de almindeligste borgerlige Forhold , idet han som Hjælpemiddel for Lærlingerne har benyttet den af Dallerup og Schørring udgivne Bog: „Lov og Ret“. Enkelte af de videst komne Lærlinger har under hans Vejledning øvet sig i at affatte saadanne Dokumenter, der forekommer hyppigst i det daglige Liv. Til næste Vinter er det hans Hensigt, i Samtaler at gjennemgaa den nu gjældende danske offentlige Ret paa Grundlag af Nyholms „Statsforfatning og Statsforvaltning“, som forhaabentlig til den Tid vil være udkommen i en ny og forbedret Udgave.
  Om Undervisningen i Matematik og Fysik har vedkommende Lærer, Cand. mag. Poul la Cour, skrevet som følger:
  „Det er mærkeligt, men uden Tvivl rigtigt, at lige siden det for over to tusende Aar siden lykkedes Plato at faa Matematik lyst i Kuld og Kjøn som et Fag, der er særlig skikket som Dannelsesmiddel, har der til alle Tider og i alle Skoler, hvor man gik ud paa at meddele mere end de første Fornødenheder, været indrømmet Matematik nogen Plads, hvad der vist næppe kan siges om et eneste andet Fag. Denne Omstændighed i Forbindelse med de varme Lovtaler over Matematiken som Dannelsesmiddel, hvormed dens Dyrkere i rigeste Maal har forøget ethvert dannet Folkefærds Literatur, maa ved Hanen for en videregaaende Undervisning rette Opmærksomheden derpaa. I og for sig bør imidlertid hin Kjendsgjerning ikke være afgjørende; thi det kunde vel tænkes, at hvad der er skikket som Dannelsesmiddel for et Folk med visse Anlæg, eller — som i dette Tilfælde — for mange Folk, det behøver ikke at være skikket for alle Folk uden Undtagelse, og der er derfor ogsaa her Grund til at tage de Erfaringer under Overvejelse, som man allerede er i Besiddelse af.
  Der kan da først lægges Mærke til den Lyst til Regning og Tegning, som umiskjendelig er til Stede hos danske Børn, der ofte i Almueskolerne aflægger paafaldende Eksempler paa Utrættelighed til timevis at sysle dermed. Lysten er i Keglen et talende Vidnesbyrd om Ævnen; og naar man tilmed ret betænker, hvad de Talarbejder egentlig betyder, som et tarveligt undervist Barn ofte kan udføre, saa har man i Grunden allerede her en Erfaring at bygge paa. Men for ikke at blive staaende ved dette, som dog muligvis kan godtgjør, at danske Børn vel er i Stand til at tygge fremmede Smuler og drage praktisk Nytte deraf, saa er det tilstrækkeligt at kaste Blikket paa den Række af fremragende Mænd, vort Folk har frembragt, og som enten i selve Matematiken eller i dens Anvendelse paa Naturvidenskaberne har udrettet saa store Ting, at disse Videnskaber tæller dem blandt sine ypperste Ufænd, saasom Tyge Brahe, Rasmus Bartholin, Ole Rømer, Hans Christian Ørsted og ikke faa flere, hvis Navne i det mindste har overlevet et Par Aarhundreder.
  Da det blev besluttet, at Folkehøjskolen i Askov skulde indrette sig paa en videregaaende Undervisning, hvorved tilmed flere Fag end de, der hidtil har udgjort Hovedæmnerne ved Folkehøjskolerne, skulde optages i Undervisningsplanen, maatte Matematiken altsaa udpeges som saadant, og navnlig som det første af de saakaldte matematisk–naturvidenskabelige Fag. I denne Henseende kunde det endvidere med Føje gjøres gjældende, at ethvert grundigt Kjendskab til Naturen ikke kan undvære matematiske Udtryk og matematiske Udviklinger, og at disse Fags Betydning som Dannelsesmiddel beror paa den Sikkerhed, hvormed de behandler sine Æmner. Paa denne Sikkerhed og den dertil fornødne Klarhed maa der fra første Færd tages Sigte, og hvor denne slipper for at give Plads for løse Gisninger, er ikke alene Naturforskningen som Videnskab, men tillige som sandt Dannelsesmiddel, ophørt. Det er derfor i denne Henseende Skolens Opgave, at søge at lægge et paalideligt Grundlag for matematisk Tænkning, og at fremstille denne i den rene Skikkelse, hvori allerede de dybsindige Hinduer og de skjønhedselskende Grækere glædede sig ved den. Naar der sigtes herpaa, og naar der da tillige — ved Opgaver o. lign. — gives Lærlingerne rigelig Lejlighed til Selvudvikling, saa vil ogsaa Matematikens praktiske Anvendelse være bedst mulig forberedt, ja i mange Maader allerede naaet med det samme.
  I Erkjendelsen af, at den rene matematiske Tænkning og navnlig den matematiske Udtryksmaade falder Begyndere fremmed, og af, at Lærlingerne, for største Delen Bønder, ikke saa let, som ofte andre studerende, trættes ved at leve meget og stærkt i det samme, er der i det første Halvaar anvendt 4 Dobbelttimer ugentlig paa Algebra og Geometri, saa at der i de første 5 Maaneder er gjennemgaaet: Læren om Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potents, Ligninger af 1. Grad med 1 og med flere ubekjendte, Proportioner, Tallenes Egenskaber og Decimalbrøk samt hele den elementære Plangeometri, nærmest efter Julius Petersens Lærebøger. Alle Enkeltheder er flere Gange behandlede, dels af Læreren, dels af Lærlingerne; og saa vel Algebraen som Geometrien er bleven ledsaget med Løsningen af mange Opgaver, dels i, dels uden for Undervisningstiden. — I andet Vinterhalvaar er det Hensigten at gjennemgaa den øvrige Del af den elementære rene Algebra, Trigonometri og Stereometri samt, saa vidt det lader sig gjøre, give Lærlingerne en Forestilling om, hvad det er, den højere Matematik gaar ud paa. Derimod vil der næppe blive meddelt videre af sidstnævnte, uden maaske til ganske enkelte af de i denne Retning mest begavede.
  Det er i og for sig et stort Pensum, der saaledes i to Halvaar ventes gjennemgaaet og indøvet, ventelig noget større end det, der fordredes til Eksamen artium før Tvedelingen; men ikke desto mindre berettiger den hidtidige Erfaring til at antage, at det ikke er for stort. Skulde Læreren afgive en Udtalelse efter bedste Skjøn over, hvad der i de 5 Maaneder er naaet, da maa denne lyde saaledes: naar Lærlingerne skulde gjøre Rede for et matematisk Sammenhæng eller føre et matematisk Bevis, da kan dette ofte — maaske i Almindelighed — falde noget tungt; men det viser sig i Keglen, at dette mere skyldes den kortvarige Øvelse i at føre matematisk Tale, end Mangel paa Forstaaelse. Dette giver sig allerede til Kjende, naar Læreren stiller Sagen saaledes, at selve Udtryksmaaden frembyder mindre Vanskeligheder; men især viser det sig ved den Færdighed, som største Delen af Lærlingerne besidder til at anvende det tilegnede ved Opgaveløsningen. Det skjønnes derfor ingenlunde, at man er gaaet for rask frem. Naar man er sikker paa, at Sætningerne er forstaaede, og at man har let ved at anvende dem, er den større Øvelse i at føre nøjagtig og let matematisk Tale noget, som kan erhverves ved fortsat Matematikundervisning. — For dem, der imidlertid i mindre Grad har opnaaet Klarhed — thi i et større Hold af matematisk studerende er der al Tid store Forskjelligheder —, vil det være tilraadeligt, i en følgende Vinter at gjennemgaa de samme Afsnit paa ny, sammen med det yngre Hold.
  Hvad der for øvrigt gjælder om al grundig Kundskabstilegnelse, at dens Værdi beror paa den Sikkerhed og Klarhed, man opnaar, gjælder særligt om de matematisk–naturvidenskabelige Fag. Derfor har Skolen foretrukket næst efter Matematiken kun at medtage et eneste saadant og dertil valgt det, som i Klarhed kommer Matematiken nærmest, nemlig Fysiken. Der anvendes hertil to Dobbelttimer om Ugen, og dette Naturfag behandles saa udførligt, at det strækker sig over 2 Vintre. Saaledes er i indeværende Halvaar kun den mekaniske Fysik bleven gjennemgaaet, og i næste Halvaar vil den kemiske Fysik blive behandlet. Denne Undervisning støttes selvfølgelig af Matematikundervisningen, hvorved, som bekjendt, de fysiske Love i høj Grad vinder i Klarhed.
  Som man ser af det foregaaende, lægges der særlig Vægt paa at bibringe Lærlingerne størst mulig Grundighed i enkelte — hidtil forholdsvis faa — Retninger. Hvad der har ledet dertil, er bl. a. Overbevisningen om, at den, der bar tilegnet sig og lært at føle Tilfredsstillelse ved Grundighed i en enkelt Retning, vil heri have den bedste Anvisning til at lægge sig efter andre Fag.“ —

  Medicinsk Kandidat Bo Bojesen, som tillige er Skolens Læge, underviser i Geografi og Sundhedslære, og har derom givet følgende Meddelelse:
„Det er Hensigten i Løbet af to Vintre at gjennemgaa Geografien. I Aar er der i tre ugentlige Timer holdt Foredrag over den almindelige Geografi, Asien, Afrika, Rusland, den skandinaviske og de tre sydevropæiske Halvøer; en fjerde Time har været benyttet til at samtale om det gjennemgaaede og at give udførligere Oplysninger om hvad der af Lærlingerne stilledes Spørgsmaal om. Medens ogsaa den almindelige Folkehøjskole–Afdeling har haft Lejlighed til at høre Foredragene, har kun det ældre Hold deltaget i Samtalerne. Det er Meningen til næste Vinter at fortsætte med Foredragene over Evropa, Amerika og Avstralien og fornemmelig at gjøre det i Aar gjennemgaaede til Gjenstand for Samtaler. Det har været forudsat, at Lærlingerne, idet de benyttede Erslevs større Geografi, gjorde sig nogenlunde bekjendte med Lande, Bjærge, Have, Floder o. l, og uden at fremdrage en enkelt Side af Geografien paa det øvriges Bekostning, er det forsøgt at give en Fremstilling, der omfattede saa vel Landenes Overfladeforhold og Klima, deres ejendommelige Dyre– og Planteliv som ogsaa Beboernes Liv og forskjellige Udviklingstrin i Nutid og Fortid, fornemmelig paa de Tider, hvor de har haft særlig Betydning i Historien.
  Ligesom det har været Tilfældet de sidste Aar, at der paa Skolen er bleven holdt en Række Foredrag over Sundhedslæren for at vække Sans for dens Betydning og modarbejde den for Sundhedsplejen almindelige Ligegyldighed, er Eleverne ogsaa i den forløbne Vinter blevne gjorte bekjendte med de Fordringer, der fra et hygiejnisk Synspunkt maa stilles til Boliger, private og offentlige (som Skoler), til Fødemidler og Klædedragt, til Luften og Vandet, som Betingelser for Livet og det legemlige Velvære o. s. V., og hvor det har været nødvendigt til en bedre Forstaaelse heraf, er der givet Oplysning om Menneskets Anatomi og Physiologi.“ —

Theologisk Kandidat H. Nutzhorn har givet følgende Meddelelse om sit Arbejde paa Skolen:
„Mine Fag paa den udvidede Højskole har været 1) Nordens Historie, 2) gammeltestamentlig Bibelkundskab og 3) Sang; desuden har jeg midlertidig paataget mig 4) Undervisning i Modersmaalet og Islandsk.
  Hvad dette sidste Fag, Modersmaalet, angaar, har jeg paa den udvidede Højskole mere end før følt Savnet af, at Højskolen ikke har Raad til at lønne særskilt en dygtig og grundig Fagmand, der bar tilstrækkelig Øvelse i Undervisning deri; thi Modersmaalet burde jo være et af Skolens Hovedfag. Jeg selv har for største Delen kun ganske almindelig Kjendskab dertil paa anden Haand og har maattet indskrænke mig til at meddele Eleverne de her hen hørende Kundskaber omtrent paa samme Maade, som jeg i sin Tid selv har lært dem, uden at jeg i synderlig Grad har i Forvejen kunnet prøve Rigtigheden af det saaledes meddelte. Dertil har jeg manglet og vil fremdeles mangle den fornødne Tid, naar jeg skal behandle mit egentlige Hovedfag grundigt. Jeg bar i Vinter med Eleverne gjennemgaaet de almindelige grammatiske Begreber i Korthed, saa vel som Bøjningslære og lidt Orddannelseslære. I halvanden Time ugentlig har jeg indøvet dette med Eleverne ved saakaldet grammatisk Analyse, og ved Siden deraf har jeg til Afveksling holdt Læseøvelser, hvorved jeg blandt andet ogsaa har søgt at gjøre dem lidt fortroligere med gammel dansk Sprog, idet jeg har benyttet Flors Haandbog i den danske Literatur, hvor jeg begyndte med Stykkerne af Leonore Christine Ulfeldts Jammersminde og af Clausons og Vedels Oversættelser af Snorre og Sakse og der fra gik trinvis tilbage til de endnu ældre Sprogprøver lige til Brudstykkerne af Middelalderens Lægebøger og Love. Islandsk har jeg den første Del af Vinteren læst med nogle enkelte og dertil brugt Vimmers Læsebog.
  Mit andet Bifag er Sangen. Jeg har indøvet enstemmigt en Mængde Melodier til Højskolesangbøgerne og dertil i Reglen anvendt Begyndelsen af mine Foredragstimer. Ved Siden deraf har en Sangforening blandt Eleverne indøvet nogle firstemmige Sange uden for den egentlige Skoletid, noget, jeg fremdeles ønsker maa fiinde Sted, dels fordi det skærper Øret for Tonernes Renhed, hvilket er en Uddannelse, som heller ikke bør forsømmes, dels fordi saadan Sammensang kan være en god Øvelse i Nøjagtighed og i at faa lidt af, hvad der i Hæren kaldes Appel. Den firstemmige Sang har aldrig her paa Skolen krævet lang Tid, idet jeg ikke har spildt Tiden med først at lære Eleverne Noder, men straks har enkeltvis med hver Stemme indøvet Sangene, dels ved at synge dem for dem, dels ved Brug af Klaveret.
  I gammel–testamenttig Bibelkundskab har jeg som Fortsættelse fra forrige Vinter gjennemgaaet i en Times Foredrag ugentlig: de yngste Skrifter af det gamle Testamente efter deres historiske Tidsfølge, nemlig Ezekiel, Daniel, Esters Bog, Esras Bog, under hvilken er medoptaget Haggais og Zakkarias's Profetier, fremdeles Nehemias's Bog og Malakias's Profeti. Derefter har jeg begyndt med det gamle Testamente forfra og har gjennemgaaet de første Kapitler af første Mosebog. Ved Siden deraf har jeg en Gang ugentlig, halvanden Time ad Gangen, i Samtaleform, ligeledes som Fortsættelse fra forrige Vinter, gjennemgaaet: Dommernes Bøger, Ruths Bog, de to Samuels Bøger, hvor jeg under Davids Historie har medoptaget en Del af hans Salmer paa de Steder i den historiske Fortælling, hvor de efter Tidsfølgen hører hjemme; endelig af første Kongernes Bog Salomos Historie. Disse Samtaler er førte saaledes, at Eleverne har forberedt sig ved Gjennemlæsning i Forvejen; de har da gjenfortalt det, og jeg har besvaret de Spørgsmaal, der opkom, givet adskillige historiske Oplysninger og fremsat de Bemærkninger og Forklaringer, der maatte være Anledning til.
  Med Hensyn til Nordens Historie har jeg ved vor tidligere Højskoleundervisning næsten udelukkende sat det som Opgaven at fremdrage Minderne om forrige Tiders Begivenheder og Personer paa en saadan Maade, at det saa meget som muligt kunde tiltale Lærlingerne og hos dem vække Sansen for og Kjærligheden til alt dygtigt, ædelt, stort og skjønt i Folkelivet. Denne Side af Sagen er det saa langt fra min Mening nu at ville lægge til Side, at jeg tvært imod fremdeles betragter det som en Hovedsag, om end der nu skal komme noget mere til. Derfor har jeg i fem Timer ugentlig som Fortsættelse fra forrige Vinter holdt Foredrag over Nordens Historie fra 1660 til 1864, og har i alt væsentligt behandlet det paa samme Maade som tidligere, kun at jeg noget mere end før maa lægge Vægt paa Sammenhængen, og Udviklingen gjennem hele Nordens Historie, som nu skal i afsluttet Helhed foredrages gjennem to Vinterhalvaar. Men ved den udvidede Højskole maatte der som sagt ved Siden af gjøres noget mere, idet der tillige skulde lægges Vægt paa en grundig og solid Kundskabs–Tilegnelse. Hvad Fremgangsmaade der i den Henseende skulde bruges, for at Maalet kunde naas, maatte blandt andet afhænge af de Forudsætninger, som Eleverne almindelig medbringer. Disse Forudsætninger viser sig for de flestes Vedkommende at være dels en overordentlig kort Udsigt over Fædrelandets Historie i det hele, dels en vidtløftigere, men stundom usikker og ikke al Tid paalidelig Kjendskab til fremragende Personligheder, som det har interesseret dem at høre og læse om. Da jeg førend Halvaarets Begyndelse overvejede denne Sag, var det mig straks klart, at i to Vinterhalvaar, som den udvidede Højskoles Undervisning jo er beregnet paa, vilde det være en Umulighed at bibringe Eleverne en grundig Kundskab i hele Nordens Historie fra først til sidst, saa meget mere som der tillige mangler en efter vor udvidede Højskoles Tarv afpasset Lærebog i Nordens Historie. Jeg har derfor troet, at det i det mindste indtil videre var rettest, at vi i de Timer, der skulde anvendes til en grundig Kundskabstilegnelse angaaende Enkeltheder, holdt os til større Afsnit af de mest betydningsfulde. Det Afsnit, jeg i denne Vinter har valgt, begynder med Kristendommens første Forkyndelse i Norden og ender paa det Punkt, hvor Sakse og Snorre slutter deres Krøniker. Jeg har, ligesom ved gammel–testamentlig Bibelkundskab, til denne Undervisning brugt én Gang ugentlig; halvanden Time; Eleverne har forberedt sig og gjenfortalt, og jeg har givet Oplysninger. Med Hensyn til de Bøger, som Eleverne kunde bruge hertil, har jeg ikke været i Tvivl om, at det for dette Afsnits Vedkommende var tjenligst for Eleverne, at de gik til selve de historiske Kilder, for saa vidt de er oversatte og tilgængelige. Der er jo nemlig til dette Afsnit let tilgængelige Kildeskrifter, der er saa fortrinlige og læselige, at i Grunden alle burde kjende dem. Eleverne har læst Remberts Ansgars Levned oversat af P. A. Fenger, nogle Stykker af Adam af Bremens Bog om Uenigheden i Norden oversat af Christensen, Elnods Knud den hellige oversat af Jakobsen, Knud den hellige efter Knytlinge Saga oversat af Svend Grundtvig, den sidste Halvpart af Svend Ågesens lille Danmarks Krønike oversat af Th. Fenger samt af Sakses Danmarkshistorie oversat af Grundtvig;, nogle Stykker af Snorres Norges Krønike oversat af Grundtvig og af den danske Rimkrønike udgivet af Brandt, endelig ogsaa de til Afsnittet hørende historiske Kæmpeviser efter N. F. S. Grundtvigs Skoleudgave. Enhver af Eleverne har ikke haft alle disse Bøger, kun Sakse har de fleste af dem haft, af de øvrige har nogle haft eller forskaffet sig enkelte, nogle atter haft andre. Jeg har ladet enhver fortælle efter de Kilder, han havde, og naar de samme Begivenheder har været fortalte i flere Kilder, har Eleverne næsten al Tid selv bemærket, hvad der var Uoverensstemmelser eller Modsigelser, og jeg har da gjort dem opmærksomme paa de almindelige Regler, hvorefter man maa gaa for at finde, hvor Sandheden er, ligesom jeg ogsaa anden Steds fra har fremdraget de Oplysninger, der kunde tjene til at retlede. Jeg indser nok paa Forhaand, at der med Hensyn til hele min Fremgangsmaade i denne Henseende kunne siges en Del ikke blot for, men ogsaa imod. Jeg skal imiidlertid i denne korte Redegjørelse ikke indlade mig videre paa her hen hørende Spørgsmaal, men kun bemærke for denne Vinters Vedkommende, at de Resultater, der er naaede, ikke er under, men meget mere over de Forventninger, jeg har gjort mig. Angaaende disse Samtale–Timer kan jeg for næste Vinters Vedkommende endnu ikke med afgjort Sikkerhed sige, hvad eller hvorledes det vil blive taget“ —

  Til hvad der er meddelt om A. Pedersens, P. la Cours, B. Bojesens og H. Nutzhorns Lærergjerning skal jeg endelig knytte nogle Bemærkninger om min egen Virksomhed ved den udvidede Folkehøjskole i den forløbne Vinter.
  Min Undervisning har omfattet Foredrag, som ogsaa Lærlingerne paa den almindelige Højskoleafdeling har kunnet høre, og Samtaler, som kun har været beregnede paa Deltagerne i den udvidede Skole. Endelig har Flertallet af de sidste leveret mig til Gjennemgyn Afhandlinger, de havde skrevet; de fleste af disse vedrørte Æmner, jeg havde haft for paa Skolen, nogle var byggede paa selvstændig Læsning af større historiske Afhandlinger eller paa Tænkning over, hvad man kunde kalde et filosofisk Spørgsmaal, nogle var kun en udførligere Begrundelse af et Spørgsmaal til mig; kun for en enkelt Lærling var Retskrivningsøvelsen en Hovedsag. Disse Afhandlinger, som er forelagte mig til Gjennemsyn, har i Forening med Redegjørelsen for geometriske Opgavers Løsning været noget nær de eneste skriftlige Øvelser, hvortil Lærlingernes Tid og Lærernes Kræfter i denne Vinter har kunnet række (Sammenlign dog A. Pedersens Bemærkning om Øvelser i at affatte retslige Aktstykker. Ogsaa Nutzhorn har faaet Afhandlinger til Gjennemsyn). Men der vil forhaabentlig for de Lærlinger, der kommer igjen til næste Vinter, kunne gives bedre Lejlighed til Skriveøvelser, som da ogsaa kan ventes at faa størst Betydning for de mest udviklede Lærlinger.
  Fire ugentlige Foredrag, hvert paa en Time, har jeg i Vinter holdt over Nordens Oldtidsdigtning, og derved gjennemgaaet de vigtigste Myter og de betydeligste Sagnkredse. Jeg har forbundet flere Formaal med disse Foredrag. For det første har jeg søgt at gjøre mine Tilhørere bekjendt med Myterne og Sagnene i den Skikkelse eller de forskjellige Skikkelser, hvori de er komne til os; jeg har meddelt dem Prøver af Oversættelser af de gamle Sange og henvist til let tilgængelige Bøger, hvor igjennem de kunde lære dem at kjende. Dernæst har jeg ved stadig at jævnføre det ene Sagn med det andet søgt at paavise, hvordan den samme Opfattelse af Menneskelivet al Tid paa ny vender tilbage i de gamle Nordboers Digtning, og hvordan der da med god Grund kan tales om et nordisk Aandsliv som det, der har affødt den hele Mangfoldighed af Oldkvad. Oftere har jeg dvælet ved det gamle Billedsprogs Benyttelse af Nutidsdigterne; men udførligt har jeg gjennemgaaet Indholdet af den ældste betydelige nordiske Kunstdigtning, Bjovulfsdrapen. Endelig har jeg, naar Lejlighed gaves, til min Tale om Myter og Oldsagn knyttet Oplysninger om, hvorvidt den gamle nordiske Livsbetragtning kunde passe sammen med den kristelige, og derved har da adskillige af Foredragene faaet et Indhold, der, naar det skulde henføres under de almindelige videnskabelige Betegnelser, maatte kaldes Bidrag til Sjælelæren (Psychologien) og til Sædelæren (Ethiken). Det er det ægte Menneskeliv, saaledes som Nordboerne fra deres unge Dage har set det som Maalet for deres Kæmpefærd, og saaledes som vi tør haabe ved Kristentroens Hjælp at virkeliggjøre det i større Fylde og med større Kraft, det er dette Menneskeliv, jeg frem for alt ved disse Foredrag gjærne paa en Gang vilde faa Ungdommen til at elske, saa det blev dem en Hjærtets Trang selv at være med i det, og' til at forstaa, saaledes at de derved havde en Maalestok for, hvad der i Samtiden fortjente deres Agtelse og Beundring.
  Til disse Foredrag over Nordens Oldtidsdigtning knyttede jeg i den Tid af April, der laa forud for Paaske, nogle Udtalelser om de betydeligste Skikkelser, Snorre har fremstillet for os i Hejmskringla: Harald Haarfager, Haakon Adelstensfostre, Haakon Jarl, Olav Trygvason og Olav den hellige. Naar der ventelig næste Vinter med dem, som da vil være det ældre Hold, vil være Anledning til i Samtaler at gjennemgaa den gamle Vølvespaadom og nogle andre Mytekvad, nogle af Heltesangene og af Sakses Oldsagn, da haaber jeg ogsaa udførligere at kunne dvæle ved de mærkeligste norske Kongesagaer, saa at i denne Retning næste Vinters Samtaler kommer til at udfylde, hvad der er kommen frem i dette Aars Foredrag.
  To Timer om Ugen har jeg talt om den nyere Tids store Digtere og Ordførere. Jeg begyndte med Jens Baggesens Optræden i den danske Literatur og fortalte om hans Levned og Skrifter indtil Aar 1800; derefter talte jeg om Adam Øhlenschlægers Barndom og- Ungdom, om Henrik Stejfens's Livsudvikling og om hans Foredrag i Kjøbenhavn, om Øhlenschlægers navnkundige Digtsamlinger fra 1802, 1805 og 1807, og endelig om Baggesens Besøg i Kjøbenhavn 1806 og 1807 og den Digtervirksomhed af ham, som slutter sig dertil. Derpaa talte jeg om Grundtvigs Barndom og Ungdom, om hans Digterliv paa Valkendorfs Kollegium og om hans Færd som Præst og Forfatter til 1814. Fortællingen om Grundtvig har tillige givet Anledning til udførligere Omtale af Sibbern og af J. P. Mynster, og fra dem var der en naturlig Overgang til at dvæle ved Sophie Ørsteds og Karen Margrethe Rahbeks Indflydelse paa deres Samtid.
  Disse literatnr–, kultur– og kirkehistoriske Foredrag om den aandelige Udvikling i Danmark i dette Aarhundrede agter jeg at fortsætte næste Vinter, da jeg ventelig vil komme til at gjennemgaa Tiden indtil noget efter 1850.
  Det følger af sig selv, at jeg i disse Foredragstimer ofte har oplæst Prøver af de Forfatteres Skrifter, som jeg har omtalt, og idet jeg gjør opmærksom paa dette, finder jeg tillige Anledning til at oplyse, at A. Pedersen oftere i Vinter har læst for vore Lærlinger i det mindste af én dansk Forfatter (Paludan–Müller), og at N. Hansen, som ellers har haft en Lærergjerning ved den almindelige Højskoleafdeling, jævnlig uden for den egentlige Undervisningstid (Søndag Aften og andre Aftener), har læst for Lærlingerne af nyere dansk og norsk Skjønliteratur, især Skuespil.
  Naar der derfor af H. Nutzhorn, for øvrigt i god Overensstemmelse med mig, er fremsat det Ønske, at Skolen havde en særlig Lærer i Modersmaalet, da vil man se, at det er den strængt sproglige Side af Undervisningen i Modersmaalet, for hvis Skyld denne Lærer særlig vilde behøves. Tænker man derimod paa den Undervisning i Mytologi og Literaturhistorie, som plejer at være ledet af Læreren i Modersmaalet, da er det saa langt fra, at den savnes her ved Skolen, at den optager en stor Del baade af Nutzhorns og min Tid og delvis tillige beskjæftiger et Par andre Lærere.
  At give paalidelig Oplysning om Ejendommeligheden ved det nordiske Aandsliv i gamle Dage og dets ny Frembrud i dette Hundredaar er den ene Hoved–Opgave, som det skulde være min Sag at løse her ved Skolen. Min anden Hoved–Opgave er at gjøre Rede for hele Menneskeslægtens Levnedsløb igjennem Tiderne. For et Par Aar siden udgav jeg „en lille Verdenshistorie“, hvori jeg søgte dels at vise Gangen i Udviklingen og dels at fremstille de historiske Hovedbegivenheder paa saa anskuelig en Maade som muligt. Denne Bog har jeg i den forløbne Vinter gjennemgaaet i Samtaler med Lærlingerne paa den udvidede Skole. Vi brugte i det mindste 2 Gange halvanden Time om Ugen fra Begyndelsen af November til Midten af April til disse Samtaler, hvorved der forhaabentlig er lagt et godt Grundlag til en omfattende verdenshistorisk Oplysning. Til denne Redegjørelse for de verdenshistoriske Hovedbegivenheder skal slutte sig en mere indgaaende Oplysning om enkelte verdenshistoriske Tidsrum, særlig da om Grækenlands Stortid, Kristendommens Frembrud i Romerriget, Humanismens og Reformationens Tidsrum og den nyeste Tids Begivenheder. Disse Ting skulde behandles i Foredrag til næste Vinter dels af mig dels af midlertidige Lærere. Men til denne nøjere Oplysning om enkelte historisk Tidsrum kan gjærne henføres, hvad jeg i Vinter har haft for paa Skolen af nytestamentlig Bibelforklaring.
  I et ugentligt Eftermiddagsforedrag (paa 1 à 1½ Time), hvortil ogsaa andre end Skolens Lærlinger havde Adgang, har jeg gjennemgaaet Johannes–Evangeliet, og naar jeg oplyser, at jeg ved min Forberedelse dertil særlig har benyttet Godets Fortolkning, da vil Kjendere af denne Forfatter kunne slutte, at jeg har søgt at forbinde den historiske Oplysning med den opbyggelige Udlægning af Evangeliet. En Aften om Ugen har jeg med en snævrere Kreds af Lærlinger i Samtaler gjennemgaaet Apostlen Pavlos' Breve til Romerne, Korinthierne og Galaterne og senere de saakaldte katholske Breve. Ogsaa naar jeg gjennemgaar Apostelbrevene er det mig en Hovedsag at se at hjælpe mine Lærlinger til en historisk Opfattelse af de Menigheders Tilstand, til hvilke Apostlen skriver, og af de Tidsforhold, hvorunder han skriver til dem.

 


 


III.

Foreløbg Plan for den udvidede Folkehøjskole i Askov.

(Meddelt til Minister for Kirke– og Undervisningsvæsenet i Anledningen af Sagens Forhandling i Rigsdagen.)

  Efter de af Skolens Hovedlærere, de theologiske Kandidater H. Nutzhorn og L. Schrøder, Cand. mag. Poul la Cour, Cand. juris A. Pedersen og Cand. med. & chir. B. Bojesen meddelte Oplysninger om deres Undervisning– i Vinter og deres Planer for den følgende Vinter er Skolens Hovedfag for Tiden følgende:
 1. Nordens Historie i omfattende Betydning (politisk Historie, Literatur–, Kultur– og Kunsthistorie) meddeles eller agtes meddelt af H. Nutzhorn i fem ugentlige Foredragstimer to Vintre igjennem og i én ugentlig Samtale, ligeledes hver Vinter; fremdeles af L. Schrøder i fire ugentlige Foredrag en Vinter igjennem (om Nordens Oldtidsdigtning), i to ugentlige Foredrag to Vintre igjennem (om de store Digtere og Ordførere i Danmark fra Jens Baggesens Fremtræden i Literaturen), og i én ugentlig Samtale hver anden Vinter (om Nordens Oldtidsdigtning). Til dette Fag kan endelig ogsaa regnes Oplæsninger af dansk og norsk Skønliteratur af A. Pedersen og af Gaardejer og Sogneraadsformand N. Hansen, hvilken sidste ikke har anden Undervisning paa den videre gaaende Skole.

 2. Hele Menneskeslægtens Historie (ligeledes omfattende politisk Historie, Literatur–, Kultur– og Kirkehistorie) agtes meddelt af L. Schrøder i fire ugentlige Foredrag hver anden Vinter og i to ugentlige Samtaler den ene Vinter og én ugentlig Samtale den anden Vinter. Til Oplysningen om enkelte Dele af Menneskeslægtens Historie kan henregnes de ugentlige Foredrag og Samtaler, som Nutzhorn holder over det gamle Testamentes, og Schirøder over det oy Testamentes hellige Skrifter, og dertil kan videre regnes saadanne Foredrag, som dem, Sognepræst Helms fra Skjellerup har lovet at holde i den sidste Uge af April over den kirkelige Bygningskunsts Historie, og dem, som Højskoleforstander Jens Nørregaard fra Testrup har stillet i Udsigt, at han vil holde her paa Skolen i en Tid af næste Vinter.

 3. Matematik og Fysik. I disse Fag, som P. la Cour har overtaget, vil en Lærling i den første Vinter, han tilbringer paa den videregaaende Skole, faa Undervisning i 6 ugentlige Foredragstimer og et lignende Antal Samtaletimer, og i den næste Vinter i lige saa mange eller noget færre Timer.

 4. Kundskab om Lov og Ret meddeles af A. Pedersen dels ved to ugentlige Foredrag, den ene Vinter om Statsforfatningens, den anden om Enkeltmandsrettens historiske Udvikling, dels ved to ugentlige Samtaler, den ene Vinter om Schjørrings og Dahlerups „Lov og Ret“, den anden Vinter om Nyholms „Statsforfatning og Statsforvaltning“.

 5. Geografi meddeles af B. Bojesen gjennem Foredrag og Samtaler i omtrent fire ugentlige Timer hver Vinter.
    En mere underordnet Stilling i Undervisningen indtager dels nogle Fag, som ikke kan ventes at faa meget større Betydning paa Skolen, dels et enkelt Fag, som kun paa Grand af ugunstige Forhold endnu ikke er kommen til sin fulde Ret.

 6. Sundhedsplejen foredrages i enkelte Timer af B. Bojesen.

 7. Sangøvelser ledes af H. Nutzhorn.

 8. Legemsøvelser drives daglig under Vejledning af en yngre i Gymnastik og Vaabenbrug indøvet Lærer (i Vinter Seminarist L. Hansen, som i en Aarrække har ledet Øvelserne i en Skyttekreds i Svendborg Amt), der i øvrigt som Lærling deltager i Skolens Undervisning. Den samme Mand leder Øvelserne i Skydning med Salonbøsse og med Remingtonriffel.
    Disse tre Fag ventes ikke at blive optagne i et meget større Omfang, end de nu drives.

 9. Modersmaalet ønsker vi derimod behandlet i et adskilligt videre Omfang, end der nu er Tilfældet her paa Skolen. Det forudsættes, at Lærlingerne, som kommer her, ikke trænger til egentlige Retskrivningsøvelser saa lidt som til Skjønskrivnings– og almindelige Regneøvelser. Men derfor kunde der vel være Brug for en stadig og kyndig Vejledning ved Indøvelsen af Modersmaalets Brug i Skrift, som det nu er vanskeligt for Lærerne at yde i større Omfang. Navnlig ved Løsningen af de geometriske Opgaver har der dog været stadig Øvelse i at udtrykke sig i et kort og klart Sprog under la Cours Vejledning, og baade A. Pedersen, H. Nutzhom og L. Schrøder har haft Lejlighed til at gjennemgaa skriftlige Arbejder fra Lærlingerne. Medens der, som det vil fremgaa af det under l anførte, ikke er særlig Trang til en Lærer i dansk Litteratur, er det derimod kun en sparsom Hjælp, vi har kunnet yde til at lære Sprogbygningen og Sproghistorien at kjende. Nutzkorn har en ugentlig Samtale med Lærlingerne derom, og Folkehøjskolelærer, Cand. theol. Kr. Baagø fra Testrup, holder i Aar i to Uger af April daglige Foredrag og Samtaler derom. Men Skolen vilde sætte stor Pris paa at have en fast Lærer i dette Fag, som var særlig udviklet deri.

  Endelig skal her ogsaa nævnes, at det er vort Ønske, at der kan blive tilbudt de Lærlinger, som har Lyst til det, en god Undervisning i Zoologi og Botanik. Lykkes det ikke at finde en duelig Lærer i disse Fag, som kunde passe til Skolen i det hele, og at faa Midlerne til at lønne ham, maa vi være betænkte paa i al Fald at gjøre lidt for at faa begyndt paa Zoologien om Vinteren, og paa at skaffe de Lærlinger, som vil blive her om Sommeren nogen Vejledning i at samle og bestemme Planter. Vi har faaet Tilbud af en kyndig Mand om, at han vilde holde en Række Foredrag i Oktober om Planternes Bygning og Liv, og vi har modtaget det med Tak.
  Til Sommeren henlægges desuden Undervisningen i fremmede Sprog, naar denne søges her paa Skolen; Nutzhorn underviser da i Islandsk, A. Pedersen baade i ældre og nyere evropæiske Sprog (fornemmelig i Græsk og Engelsk). Men i øvrigt er Skolens fleste Lærere indtil videre om Sommeren optagne af Pigeskolen, som fremdeles holdes paa den ældre Maade i Maj, Juni og Juli, af Lærermødet i Avgust og af Høstmødet for bosatte Folk.
  Paa Kand. P. la Cours Arbejde gjøres der ikke Regning i Sommermaanederne, for at han kan have en samlet Tid til at forsætter sin videnskabelige Syssel I Oktober og April, naar der indtræder nogen Lettelse i de andre faste Læreres Arbejde, idet midlertidige Lærere kan optage en Del af Tiden, har la Cour derimod ikke nogen saadan Lettelse.
  Det vil fremgaa af disse Oplysninger om den foreløbige Plan, at Skolens Gjerning er anlagt paa at omfatte to Vinterhalvaar, hvert paa syv Maaneder, hvortil saa for dem, der ønsker det, kan komme Undervisning i en eller to Sommere, hver regnet til tre eller fire Maaneder. Men vi venter, at de Lærlinger, der særligt vil benytte Lærernes Vejledning til at arbejde sig ind i et eller flere Fag, vil blive her paa Skolen i endnu længere Tid. Dersom det lykkes at faa Lærerkraften udfyldt, som det er antydet, vil i Regelen den Lærling, som vil tage al Vinterundervisningen med, være nødt til at fordele sin Uddannelse paa tre Aar.

 


 


IV.

Om Lærlingerne i Vinteren 1878—79.

  Denne Meddelelse om den udvidede Folkehøgskoleundervisning, som vi i Vinter har begyndt i Askov, kunde jeg have ønsket at slutte med nøjagtige Oplysninger om, hvor mange Lærlinger, der har deltaget i den hele Tiden, og hvor mange, der har været med i kortere Tid, og som dog kan regnes for virkelige Lærlinger og ikke for blot besøgende, og dernæst om, hvordan disse Lærlinger er bleven forberedte til at tage Del i denne Undervisning, navnlig da ved tidligere Ophold paa vor egen eller paa andre Folkehøjskoler, samt om deres Alder, Livsstillinger og Hjemstavne. Men da det navnlig paa Grund af Forhandlingen i Rigsdagen har forekommet mig at være ønskeligt, at Beretningen om Skolens første Skridt paa den ny Bane kunde blive offentliggjort saa snart som muligt, har jeg ikke villet vente med det, til jeg efter Samraad med de andre Lærere kunde give de nævnte nøjagtige Oplysninger. Hertil kommer, at disse Oplysninger først vil have den fulde Betydning, naar de ikke blot omfatter ét Vinterhalvaar, men ogsaa det andet, da Lærlingerne fra dette Halvaar skulde være det ældre Hold, medens ny Lærlinger optages som det yngre Hold. Jeg skal derfor indskrænke mig til at meddele, at vi har kunnet regne paa at have over 50 virkelige Lærlinger ved den udvidede Højskoleundervisning, — at der næppe har været mere end 1 af 10, som ikke er bleven forberedte til at tage Del i den ved tidligere Benyttelse af Undervisningen paa Folkehøjskoler eller Seminarier, — at vi imellem Lærlingerne paa den udvidede Højskole har haft saadanne, som før har været paa Skolerne i Vallekilde, Hindbolm, Kongens Lyngby, Tune, Marielyst, Skovgaard, Karise, Brøderup, Dalum, Ryslinge, V. Skjerninge, Testrup, Galtrup, Staby, Vrigsted, Gjedved, Æbeltoft og Askov, — at vi foruden danske Lærlinger har haft flere tidligere norske Højskolelærlinger, og en Islænding, der før har opholdt sig to Vintre paa en norsk Skole og én Vinter her i Askov. De fleste har været mellem 18 og 25 Aar, men en hel Del over 25 Aar, En Del af dem har til Hensigt at virke som Lærere for Børn eller for voksne Mennesker, en Del er Haandværkere, og en Del venter at finde deres Fremtid som Agerbrugere.
  Skolens Lærere har god Grund til at føle sig taknemlige imod dem, der ved at støtte den har hjulpet den over Begyndelsen. Men der er én Ting, som de indstændigt maa lægge Sagens Venner paa Sinde. Den bedste Støtte, Skolen kan faa, er, at de unge Mennesker, som har Trang til og Lyst til at bruge dens Undervisning, virkelig bliver sat i Stand ti! at blive paa den i hele den bestemte Undervisningstid, altsaa mindst i de to Vinterhalvaar fra Begyndelsen til Enden, og i to Vinterhalvaar, der følger efter Hinanden. Vi tør ikke love, at de kan faa det fulde Udbytte af Skolen, naar de lader to Aar gaa hen imellem Skolebesøgene hos os. Og dem, der kun kommer nogle Maaneder at Vinteren, kan vi kun betragte som Gjæster.

 
 

Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.
II

November 1879.

(Særtryk af „Dansk Højskoleforening“s Aarsberetning for 1878—79.)

Kolding.

»Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

1879.

 


 


Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.

November 1879.

.

  Det er ikke stort mere end et halvt Aar siden jeg offentliggjorde de første Meddelelser om det Forsøg, vi i Askov har begyndt, og som sigter til at føre Folkehøjskolesagen videre. Det var i Slutningen af vort første Vinterhalvaar. I Sommertiden har vi ikke haft meget at gjøre med den ny Skolegjerning. Først den 6. Oktober tog vi igjen fat med fuld Kraft og er altsaa nu kun i Begyndelsen af det andet Vinterhalvaar. Om dette er der da ikke meget at fortælle, og det kunde synes utidigt, allerede nu at fortsætte Meddelelserne her fra. Rigtignok skylder jeg at give nogle nøjagtigere Oplysninger om Lærlingerne i den første Vinter; men med dem havde det ikke saa stor Hast. Der er ogsaa siden sidst kommen nogle Indvendinger frem imod Skolen: men det er et Spørgsmaal, om det fører til noget, paa Papiret at forsøge en Gjendrivelse. Naar jeg da udgiver disse fortsatte Meddelelser fra Skolen, da er det nærmest for efter Ønske af Bestyrelsen for „Dansk Højskoleforening“ at ledsage dens Medlemsliste med nogle Oplysninger om Anvendelsen af de til Fremme af Skolesagen indkomne frivillige Bidrag.
  Da jeg af denne Grund skulde skrive om Skolen, fandt jeg det imidlertid rigtigt, ikke blot med det samme at give de Oplysninger om Lærlingerne, som jeg skylder, men ogsaa at tage Hensyn til, hvad jeg har erfaret, man har sagt i Anledning af de forrige Meddelelser, og jeg vil da begynde med det sidste.

 


 


I.

Svar paa Indvendinger.

  Fra dem, der staar fremmede for den hele Folkehøjskolegjerning, er der i Anledning af det Skridt, vi har gjort, paa ny bleven spurgt: Hvad er der hidtil kommen ud af Folkehøjskolerne? Hvilke Frugter har de baaren?
  Dette Spørgsmaal vilde jeg tage frem, men især for at vise, hvor vanskeligt det er at besvare det.
  Hvordan skal man bedømme Frugterne af de lærde Skolers Virksomhed? De, der staar fremmede for Folkehøjskolerne, har i Reglen den Mening, at der ikke kan komme stort ud af vor Gjerning, fordi vi har vore Lærlinger alt for kort Tid, og fordi vi faar dem for sent; de holder jo paa „Fortsættelsesskoler“ for store Drenge som Indretninger, der kunde faa langt større Betydning for Folkets Fremtid end Folkehøjskolerne. De maa da sikkert have den Mening, at det ikke kan være vanskeligere af paavise Frugterne af de lærde Skolers Virksomhed end af Folkehøjskolernes. Men hvordan skal man saa komme til en sikker Mening om Frugterne af en lærd Skoles eller en Realskoles Arbejde? Af deres Vidnesbyrd, som har været Skolens Lærlinger. Mon alle disse Vidnesbyrd saa kan tillægges samme Vægt? Det vilde vist ingen Bestyrer af en lærd Skole eller af en Realskole sige ja til. Men der er nogle Vidnesbyrd, hvis Vægt ikke kan bestrides. Det er dem, som de har aflagt, der har vundet et Navn som vort Lands ypperste Mænd, og som paa deres gamle Dage har set tilbage paa deres Livs Udvikling og nedskrevet, hvad de fandt værd at meddele Efterslægten. I Henrik Steffens' „Hvad jeg oplevede“, A. Ølenschlægers „Erindringer“ , J. P. Mynsters „Meddelelser“, Grundtvigs „Kirkespejl“, Ingemanns „Levnedsbog“, H.C.Andersens „Mit Livs Æventyr“, H. N. Clausens „Optegnelser om mit Levned“ og Orla Lehmanns „Erindringer“ findes gode Bidrag til Besvarelse af Spørgsmaalet om, hvilken Alder der er den mest afgjørende i en Mands Udvikling, Drengealderen eller den voksne Ungdomsalder, og jeg mener, den, der alvorlig vil betænke disse Levnedsskildringer, maa komme til den Slutning, at man frem for alt ikke maa agte det for en ligegyldig Sag, under hvilke Indtryk et Menneske kommer til at leve i det første Afsnit af den voksne Alder. Men de nævnte Bøger indeholder tillige Vidnesbyrd om forskjellige lærde Skoler. Det er ikke noget godt Skudsmaal Steffens giver Skolen i Roskilde, Grundtvig Skolen i Aarhus, Ingemann Skolen i Slagelse og Andersen sin Rektor, Meisling. Grundtvigs Vidnesbyrd er bleven mærkelig bekræftet af Aarhus Skoles senere Rektor, Blache, og Ingemanns af hans ældre Skolekammerat, Chr. N. Rosenkilde. Orla Lehmann holder ikke nogen Lovtale over Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn, J. P. Mynster heller ikke over Metropolitanskolen. H. N. Clausen derimod priser den sidstnævnte Skole og flere af sine Lærere. Øhlenschlæger endelig har givet Efterslægtselskabets Skole og to af sine Lærere, Edvard Storm og C. F. Dichman, et smukt Vidnesbyrd. Det var i deres ældre Aar, at de nævnte Mænd skrev Meddelelserne om deres Udvikling, og det er sikkert, at der skal den ældre Mands Modenhed og Betænksomhed til, for at nogen med Sikkerhed kan tale om sin Skolegangs Betydning. Mangt et Indtryk fra Skjolen kan ligge hen som et Sædekorn, der ikke kommer til straks at gro, men bevarer sin Spirekraft, til der kommer gunstige Tider for dets Udvikling; men der er ogsaa bitre Minder fra Skolelivet, om hvis Indflydelse i de kommende Dage et Menneske først sent kan tale med Sikkerhed. Det er imidlertid ikke alle ældre Mænds Vidnesbyrd, der har samme Vægt. Dersom alle de, der i Aar har holdt 50 Aars Studenterjubilæum, hver for sig fortalte om sin Skoletid, kunde der vistnok komme nogle Oplysninger frem, som man maatte tillægge stor Betydning, men selvfølgelig ikke mange, der vilde faa samme Værd som de nævnte Stormænds Vidnesbyrd. Kan hvor der virkelig er ført ex for Folkelivet frugtbart Levnedsløb, har det for os aile Betydning at vide, hvor denne Frugt er udviklet, om det er i Hjemmet, i Skolen, i Ungdomsaarene eller senere; det vil derimod ikke vække Opmærksomhed, om det bliver oplyst, hvem den Mand er taknemlig for sin Udvikling, hos hvem Samfundet ikke har fundet noget, der var særligt værd at lægge Mærke til — Ved det Møde, som i Efteraaret blev holdt af Studenterne fra 1854, blev der holdt en Tale for „Skolerne“; de skulde mindes med Tak af dem, der for 25 Aar siden var udgaaede fra dem som Studenter. Jeg var med ved denne Fest, og da jeg har mange gode Minder fra min Skoletid paa Herlufsholm, kunde jeg godt være med i Takken. Men dersom jeg skulde have sagt, hviiken særlig Betydning det har haft for mit senere Liv, at jeg netop gik i den Skole, da vilde jeg have været i Forlegenhed: det staar for Tiden klarere for mig, hvad jeg har haft ud af mit Studenterliv i Kjøbenhavn; men jeg kan godt tænke mig, at jeg en Gang vil kunne klare, hvorfor jeg skulde leve seks Aar paa Herlufsholm. Men selv om jeg nu kunde og vilde fortælle om Skoletidens Betydning for miu Udvikling,, da havde jeg ikke Ret til at vente, at andre end gode Venner skulde lægge nogen Vægt derpaa. Og som det i dette Stykke gaar mig, vil det gaa mine samtidige. Livet skal være videre fremrykket, for os, før vi med Sikkerhed kan tale om, hvor de Spirer har fundet Næring, som siden bedst kom i Grøde. Og om vore Landsmænd i det hele skal komme til at lægge Vægt paa, hvad en af dem, der i Aar har været Studenter i 25 Aar, for Eksempel om andre 25 Aar vil fortælle om sin Skoletid og Studentertid, det vil bero paa, hvor meget hans Liv faar at betyde for hele Samfundet. Lykkes det inden den Tid for en af Studenterne fra 1854 at vinde Anseelse som en af Landets fortjente Mænd, da vil der ogsaa blive lagt Vægt paa hans Vidnesbyrd om Skolen, hvori han har gaaet. Fem og tyve Aars Studenterne er nu for det meste noget over fyrretyve Aar. Men vil vi gaa fra dem til Studenterne fra 1866 og de følgende Aar, da træffer vi Mennesker, der først nylig er kommen, ind i deres egentlige Livsgjerning. om de ellers har naaet saa vidt; om dem kan det aabenbart endnu mindre ventes, at de kan aflægge Vidnesbyrd, som fortjener almindelig Opmærksomhed, om den Betydning, deres Skoletid har haft for deres Udvikling; først naar Livsgjerningen sætter Kræfterne alvorligt paa Prøve, og der under Arbejdet samles Erfaringer og vindes Klarhed, først da vil baade de selv og andre kunne danne sig et Skjøn om, hvor de Sædekorn er nedlagt, som nu bærer Frugt, — hvor den Viljeskraft er vunden, som nu driver Værket, — og hvor de Kundskaber er erhvervede, som nu kommer til Brug.
  Dette er udviklet med særligt Hensyn til dem, der har gjennemgaaet en lærd Skole. Men kommer man nu til dem, der har gaaet paa Folkehøjskolerne, da har de allerfleste af dem først gjennemgaaet disse 1866 og de følgende Aar, og om de end i Gjennemsnit vil være noget ældre end Studenterne fra 1866 og de følgende Aar, saa er de fleste af dem dog ikke 40 Aar endnu. Er det saa ikke ogsaa for tidligt at spørge om Frugterne af deres Skolegang? Kan det ventes, at de selv kan sige noget derom, som andre end deres Venner vil lægge Vægt paa? Og kan det ventes, at andre kan gjøre sig et sikkert Skjøn om, hvad et saadant ungt Menneske kan takke Folkehøjskolen for?   Jeg er vis paa, at i mange enkelte Tilfælde kan baade den enkelte selv vide, hvad han har faaet ud af sit Ophold paa Folkehøjskolen, og hans Frænder og foresatte kan vide det. Men ingen har Ret til at kræve at se sikre, varige Frugter. Det for udenfor staaende afgjørende Vidnesbyrd om Folkehøjskolen vil ikke komme til at lyde fra dens Lærlinger, før der er gaaet en Aarrække endnu.
  Altsaa, det er overhovedet et meget indviklet Spørgsmaal, det om Frugterne af Skolegangen, naar man da er paa det rene med, at ingen Overhøring, men kun selve Livet er den rette Eksamen, og det er navnlig altfor tidligt at kræve Beviser for, hvad Folkehøjskolerne har udrettet. Selv om de, der før 1866 havde besøgt Folkehøjskolerne, vilde komme frem og aflægge deres Vidnesbyrd, vilde det ikke være Beviser, som kunde klare Sagen. Der er bekjendte Mænd, som har gaaet paa Folkehøjskole. Der er Sønderjyderne Peder Skau paa Bokshave, Knudsen paa Trøjborg, Bunde Refslund den ældre i Bovlund, S. Knudsen Midtgaard i Spandet, og Hans Lassen fra Lysabbild de har alle gaaet paa Rødding Højskole før 1848, og til deres Skolekammerater hørte for Eksempel Overdriftsinspektøren for Statsbanerne, Fr. Møller. Der er adskillige Mænd, som nyder Anseelse i den landøkonomiske Verden, der har gaaet paa Rødding og Askov Højskoler, Inspektør P. B. Fejlberg i Søborg, Driftsbestyrer R. Fenger ved Sukkerfabrikens Gaarde paa Fyn og Landhusholdniingsselskabets Konsulent med Hensyn til Husdyrbrug, Dyrlæge P. Jensen. Der er en hel Del yngre Landbrugskandidater, som er gamle Højskolelærlinger, og som nu virker for Udbredelsen af Kundskab til Landvæsen og Mejeri: H. Iversen paa Dragebjærggaard, J. Hansen paa Favrbogaard og K Pedersen paa Ladelund hører til mine gamle, Lærlinger. Dersom jeg vilde pege paa disse Mænd eller paa andre, der havde vundet Anerkjendelse som Medlemmer af Sogneraad og Amtsraad, som Lærere ved Skoler for Børn eller for voksne, som Støtter for Skytteforeningsbevægelsen eller som militære Befalingsmænd, —- da kunde jeg ikke forlange, at nogen skulde uden videre agte deres Paalidelighed, Iver eller Dygtighed som en Frugt af Folkehøjskolens Virksomhed, end ikke naar de selv sagde det. Personligt har jeg den Tro, at saa godt som alle de, jeg har nævnt eller hentydet til, vil give mig Ret i, at de under deres Liv paa Folkehøjskolen har faaet Mod paa eller har faaet Modet styrket til at arbejde sig frem imod det, de har naaet. Men vil nogen sige, at det kunde de mulig ogsaa have naaet uden at komme paa Højskole, da kan jeg naturligvis ikke bevise det modsatte, og efter hvad jeg selv ovenfor har bemærket, tør jeg ikke kræve, at der, skal lægges Vægt paa deres eget Vidnesbyrd, før de gjennem et langt, virksomt og frugtbart Liv har vundet Samtidens Opmærksomhed for, hvad de har at sige om deres Udvikling, og samtidig har vundet Klarhed og Besindighed nok til at bedømme den rigtigt. Det maa da staa hen indtil videre med Svaret paa Spørgsmaalet om Frugterne, naar disse skal søges i bestemte Menneskers for hele Samfundet gavnlige Levnedsløb.
  Frugter af en anden Slags kunde der mulig nok paavises; men jeg kan ikke vente, at de, der staar fremmede for, hvad vi har at gjøre, skal lægge synderlig Vægt paa dem. Der er en meget betydelig Forskjel paa Fortidens Skovballer og Nutidens festlige Folkemøder. Jeg tænker ikke paa de politiske Møder; at der ikke er stor Forskjel imellem før og nu med Hensyn til Maaden, hvorpaa, der strides om politiske Spørgsmaal, er vel muligt; selv har jeg Tæret for lidt med ved Møder af denne Slags, ti! at jeg kan gjøre en Sammenligning imellem Valgmøder i Halvtredserne og i Halvfjerdserne; men jeg tror ganske vist, at det ogsaa ved saadanne Møder tidligere eller senere meget bestemt skal kjendes, at Folkehøjskolerne ikke forgjæves har været i Arbejde i en Aarrække. Heller ikke vil jeg paastaa, at Skovballer og lignende Lystigheder er eller nogen Tid vil blive fortrængte. Men der holdes nu jævnlig festlige Folkemøder uden Dansetelte, uden Fyrværkeri, uden Karusselier og Lirekasser, uden Svir og Sværm, som der for 20 Aar siden holdtes faa eller ingen af; Lysten til at høre jævn, oplysende, især historisk Tale, til at synge gode danske Sange og til at mødes med dem, der har det samme Sind, kan en Sommerdag samle Mennesker i stort Tal i en lys Bøgeskov paa Sjælland eller i et forkrøble! Egekrat vesterpaa i Jylland. Men denne Lyst til at samles for at høre noget godt ogsaa anden Steds end i Kirkehusene har navnlig fundet et storartet Udtryk i de mange Foredragsforeninger, der findes hele Landet over, — og at det er fra Folkehøjskolerne de stammer, kan kjendes paa, at Hovedordførerne ved deres Møder er Folkeskolelærere. Der er vist nok navnlig Præster og Lærere, som ogsaa før der blev Folkehøjskoler, virkede for at faa Folkefester og Foredragsmøder i Stand („danske Samfund“); men det er vitterligt, at Sagen ved de ny Skolers Hjælp har vundet stor Fremgang. Og som Øret i vide Kredse er bleven lukket op til at høre anden alvorlig Tale end den gudelige og den politiske, saaledes er ogsaa Sansen bleven vakt for anden Læsning end Postiller og Aviser. „Nordisk Maanedsskrift for folkelig og kristelig Oplysning“ har vistnok ikke mange Holdere, men en hel Del flere Læsere ogsaa blandt Landboere. I langt højere Grad er „Højskolebladet“ baade udbredt og læst, og hvem der blot vil sammenligne dette lille Ugeblad med, hvad der kom ud og blev læst af Menigmand for en Snes Aar siden, vil kunne kjende en meget væsentlig Forskjel; det er en gammel Højskolelærling, der udgiver Bladet, det er for det meste Højskolelærere, der skriver i Bladet, det er Højskolens Venner, der læser det. „Højskolebladet" er ikke det eneste Blad, der er knyttet til Folkehøjskolerne. „Hindholm“, „Rødkilde'' og det fra Ryslinge udgaaende „Dansk Folkeblad“ er Oplysningsblad af lignende Slags; og alle disse gaar ved Siden af N. C. Roms Blade og ved Siden af Folkeoplysningsudvalgets Skrifter. Jeg kunde ogsaa nævne det væsentlig af Højskolelærere stiftede Selskab for Udgivelsen af historiske Kildeskrifter i dansk Oversættelse som et Vidnesbyrd om, hvad der er kommen ud af Højskolebfrevægelsen; dette Selskab har udgivet adskillige af Plutarks Levnedsbeskrivelser, en stor Del af den romerke Forfatter Ammianus Marcellinus' Kejserhistorie, Ejnharts Karl den store, Begyndelsen af Anna Komnenas Aleksjade og en udvalgt Samling af samtidige Kildeskrifter til Oplysning om Valdemar Sejrs Historie; det er den norske Højskolelærer Ullmann, som har gjort det meste Arbejde ved disse Oversættelser; men i de sidste Par Aar har Historikeren A. D. Jørgensen, Overlærer Hovgaard og theol. Kandidat P. Kierkegaard hver oversat noget af det udgivne. Dette Selskab skal ikke rose sig af, hvad Deltagelse det hidtil har fundet udenfor Højskolevennernes Kreds. Men saa vist som det i Almindelighed anses for en Ære for et Lands Bogverden, at den omfatter gode Oversættelser af navnkundige historiske Værker, saa tør Højskolebevægelsen vel ogsaa sætte dette Selskabs Stiftelse paa Indtægtssiden i sit Regnskab.
  Det er noget af det, som ligger lige for, og som jeg selv har haft med at gjøre, jeg her har peget paa, og det er mulig noget af det, som fremmede lettest kan bevæges til at tilstaa, der er noget i. Men naar jeg paa den ene Side ikke er alt for vis paa dette, saa maa jeg paa den anden Side lige saa bestemt holde fast, at de egentlige Frugter af Højskolebevægelsen udvikles i de stille, driftige og lykkelige Hjem, og om disse Frugter kan der ikke strides; man kan blive ved at tvivle om deres Tilværelse, til man uforvarende møder dem paa sin Vej. —
  Nu kommer jeg til Betænkeligheder, som, efter hvad jeg har hørt, tindes hos nogle af vore Venner. Men dem vil jeg ikke søge at klare med Pennen. Jeg kunde ganske vist bemærke, at man endelig maa huske paa, at vi er lige ved Begyndelsen, saa vi maa prøve os frem for at erfare, hvordan vi skal bære os ad paa den bedste Maade, — at de fire af seks Lærere her er mere eller mindre Begyndere i selve Højskolearbejdet, saa at det er højst rimeligt, at de om nogle Aar i adskillige Retninger vil baade se og tage anderledes paa Tingene, end de gjorde fra først af, — og at man i det hele, naar man vil udrette noget i Verden, maa samle de bedste Kræfter, der tilbyder sig til Gjerningen, og saa lade dem virke i Frihed saa godt de kan, vis paa, at er der en god Aand over det hele, og er det ærlige Mennesker, der har taget fat, saa skal der efterhaanden blive bødet paa, hvad der er skrøbeligt. Jeg kunde gjøre nogle af denne Slags almindelige Bemærkninger og saa lade det blive derved. Men hvad jeg fornemmelig vil bede Skolens Venner om, det er at komme her og gjøre et ordentligt Besøg hos os og, om de saa efter nogle Dages Ophold finder en Fejl, som kunde rettes, da at sige til; jeg tror nok, de skal linde os modtagelige for saadanne Raad, som der er Rimelighed i; stundom kan man jo faa urimelige Raad, som at man skulde skabe sig selv ganske om; den Slags Raad kan det ikke hjælpe os at faa, og de Skrøbeligheder, der hænger sammen med, at vi ikke er Engle, kiender vi i Reglen kun alt for godt. Men er der noget, hvori vi har set fejl, eller er der noget i vor Maade at ordne Undervisningen paa, som mulig til Nytte kunde ændres, saa vil vi gjæme modtage Raad af kyndige Venner. Og vi erkjender det, at ligesom Skolen til daglig Brug ikke kan trives uden livlig Vekselvirkning mellem Lærere og Lærlinger, saaledes beror dens lykkelige Udvikling i det store paa, at der finder en Samvirkning Sted imellem den og dens Venner rundt omkring i Landet.
  Andre Skoler udsender Indbydelsesskrifter til deres Aarsprøver; af den Slags har vi ingen. Men derfor kan vore „Meddelelser“ gjærne ogsaa være Indbydelsesskrifter. Og saaledes vil jeg da navnlig bede Skolens Venner agte disse Meddelelser som et Indbydelsesskrift til at komme og se, hvordan det gaar til paa den udvidede Højskole under dens daglige Gang. Men ogsaa dem, som staar fremmede over for Højskolesagen, vil jeg indbyde, navnlig da til at gjøre sig bekjendt med den, før de dømmer om den. Ganske vist vilde det ikke være godt, om det blev en dagligdags Sag, at Skolen fik saadanne fremmede i Besøg; det kunde forstyrre Lærlingerne og tage for meget med af Lærernes knappe Tid. Men indtil videre behøver vi ikke at gjøre Vanskeligheder. Det er ikke svært at tælle dem, som uden at være Venner af Højskolesagen har besøgt os for at lære vor Skole at kjende i dens daglige Gang; jeg tror, det har været fuldt saa mange fra Norge, Sverig og Finland som fra Danmark.

 


 


II.

Om Pengesagerne.

  For at gjøre disse Bemærkninger til de fremmede og til Vennerne og for at stemple vore Meddelelser i det hele som Indbydelsesskrifter havde jeg som antydet ikke nu taget Pennen, dersom ikke Bestyrelsen for den danske Højskoleforening havde bestemt sig til at lade en Medlemsliste omdele og anmodet mig om at ledsage den med nogle Oplysninger om, hvordan de Penge er brugt, som Foreningen har indsamlet til den udvidede Højskole.
  En nøjagtig Besked derom kan jeg ikke give uden at offentliggøre Skolens hele Regnskab, da Udgifterne dækkes lige saa vel af Skolepengene, der indkommer, som af det, der skjænkes Skolen. Da vort Regnskabsaar afsluttes 1. Maj, mens en Del af Bidragene fra Højskoleforeningen først senere er indkomne, er det mindre hensigtsmæssigt i alt Fald nu at meddele en saadan en Oversigt over vort hele Regnskab. Men den Oplysning skal jeg give, at jeg bestandig har holdt mit personlige Regnskab (hvortil hører mit Kostgængeri) udenfor Skolens Regnskab. Jeg oppebærer min Løn ligesom de andre Lærere for mit Arbejde paa Skolen; jeg faar særlig Betaling for at holde Skolestuerne oplyste, opvarmede og rengjorte; for at være Forretningsfører for Skolen har jeg det forud for de Lærere, der har samme Løn som jeg, at jeg bor frit. Regnskabet, som opgjøres hvert Aar og da bliver efterset og godkjendt af min ældste Medlærer Nutzhorn, indeholder bestandig en Opgjørelse, hvoraf det kan ses, hvordan mit Penge–Mellemværende med Skolen er, saa at den som Ejendom let kan udskilles af mit Bo. Dette vilde jeg gjøre opmærksom paa, for at Medlemmerne af Højskoleforeningen kan se, at det at give Penge til Skolen ikke er at give Penge til mig personlig.
  Hvad jeg kan oplyse om de indkomne Penges Anvendelse, vil nærmest blive en Redegjørelse for, hvad vi har faaet Mod til at sætte i Gang ved det Tilbud om Støtte, som vi fik, inden vi begyndte, og som vi har kunnet holde gaaende ved den Hjælp, som er ydet os, samt om de Ting, vi i den nærmeste Fremtid ønsker at sætte i Værk.
  I mine tidligere Meddelelser fortalte jeg, at der efter Højskolemødet i Kjøbenhavn var rettet det Spørgsmaal til mig, om vi her i Askov turde gjøre et Forsøg paa at føre Folkehøjskolesagen et Skridt videre, naar der kunde blive indsamlet imellem Sagens Venner Landet over et aarligt Bidrag til Skolen paa over 10,000 Kroner, og at vi havde givet vort Samtykke til, at der med dette Formaal for Øje maatte dannes en Højskoleforening, med hvis Styrelse Skolens Lærere dog slet intet skulde have at gjøre.
  Rigtignok har jeg nu som Bidrag til Skolen gjennem Højskoleforeningen ikke modtaget stort mere end de to Tredjedele af den nævnte Sum; men da der ved Finantsloven for 1879—80 blev bevilget Skolen en Understøttelse paa 5000 Kroner af Sorø Akademies Midler, saa har dette bødet paa, hvad der manglede i Bidrag fra Skolesagens Venner, og vi er ikke kommen i nogen Pengeforlegenhed i det første Aar, Skolen har været i Gang under den ny Skikkelse.
  Foruden at Skolen har kunnet knytte en ældre Lærer (Poul la Cour) fast til sin Gjerning, har den tillige kunnet skaffe midlertidig Lærerhjælp i kortere Tid. Sognepræst Helms har holdt Foredrag i en Uge af April over den kirkelige Bygningskunsts Historie. Højskolelærer Baagøe har i to Uger af April dels holdt Foredrag over Modersmaalets Lydlære og Retskrivningslære og over Formlæren med særligt Hensyn til Forklaring af de ældre Former, dels under Brugen af en Læsebog dvælet ved de fremmede Ord, der er kommen ind i vort Tungemaal. Højskoleforstander Nørregaard har i hele Oktober holdt Foredrag over de græske Sørgespildigtere Æschylos, Sophocles og Euripides, Komedieskriveren Aristophanes og Sokrates' Discipel Plato; han har oplæst større Stykker af Digterne og gjenfortalt et Par af Platos Dialoger, og han har i Samtaler med Lærlingerne navnlig besvaret de Spørgsraaal, som Foredragene gav Anledning til. Den Mand, som havde lovet at holde Foredrag om Planternes Bygning og Liv i Oktober, fik Forfald. Men saa har Landbrugskandidat og Landboskolebestyrer Niels Pedersen lovet at forsøge sine Kræfter som Lærer i Botanik og Zoologi og har fra Oktober Maaned begyndt derpaa med et ugentligt Foredrag.
  Skolen har kunnet tilbyde de uformuende Lærlinger af det ældre Hold, som vil opholde sig her hele denne Vinter, Eftergivelse af Betalingen for Undervisningen eller af en Del af den. Naar det tages i Betragtning, at den Lærling, der faar Understøttelse igjennem Amtsskoleraadet, sjælden faar mere end det halve af, hvad Opholdet her vil koste ham i fem Maaneder, saa kan det skjønnes, at det falder ham meget svært at skaffe til Veje, hvad der behøves til at betale Skole, Kost og Bolig med Belysning og Brændsel paa et lille Værelse i hele syv Maaneder, og det to Vintre efter hinanden.
  Der er bleven indrettet 14 ny Smaakamre til Lærlinger, og disse Værelser er blevne forsynede med Kakkelovne og andet Boskab, Skjønt vi i Forvejen havde otte Kamre til to eller tre Lærlinger, som trængte til at læse paa et roligt Sted, og skjønt der i Nabolaget er adskillige Værelser udlejede af denne Slags, har vi dog allerede i denne Vinter følelig Mangel paa Smaaværelser. saa at Indretningen af saadanne hører med til, hvad der maa gjøres inden næste Vinter, om der bliver Raad til det.
  Der er i Efteraaret opført en Bolig for en gift Lærer; en Del mindre Værelser i den vil blive taget i Brug af Lærlinger allerede i Vinter; men Familien vil først flytte ind til Foraaret. Vedkommende Lærer (A. Pedersen) ejer selv Huset; men Skolen har kunnet støtte Byggeforetagendet, navnlig ved at udbetale, hvad han havde staaende i dens Bygninger.
  Der er anskaffet en Del Hjælpemidler til Brug ved Undervisningen. Undervisningsministeriet har tilstaaet Skolen 500 Kroner til derfor at anskaffe en Del af det, der behøvedes ved Undervisningen i Naturlære; disse Penge har ikke fuldt kunnet dække Regningerne for de Ting, der er anskaffet til Støtte for P. la Cours Undervisning. Foruden Hjælpemidler af den Slags er der navnlig anskaffet nogle store Landkort. Det vilde være meget ønskeligt, om Skolens Bogsamling efterhaanden kunde faa et Omfang, der svarede til dens nuværende Formaal. Men det er kun meget lidt, hvad vi har turdet kjøbe. Derimod har vi faaet adskillige Boggaver. Den betydeligste er Walchs Udgave af Luthers samlede Skrifter i et meget godt Eksemplar, som har tilhørt afdøde Sognepræst Gunni Busck, og som hans Søn Johannes Busck har skjænket Skolen, efter først at have faaet det smnkt og stærkt indbunden. Jeg skal ogsaa særligt nævne, at Gaardejer Hans Jørgensen, Dons Mølle, har skjænket Skolen den danske Oversættelse af Brokhaus's Konversationsleksikon.
  Bøger af den Slags vil især kunne komme Lærlingerne til Gode, naar vi kunde faa vort Ønske virkeliggjort om en god Læsestue, hvor Lærlingerne uden for Skoletiden kunde finde fremlagt nyligt udkomne gode Bøger, Tidsskrifter og Blade og have Adgang til at bruge et Haandbibliothek. Dette har vi tænkt kunde naas, dersom vi til Foraaret kunde komme til at ombygge Skolens Hovedbygning, der trænger haardt til en grundig Istandgjørelse. Ved Ombygningen og Udvidelsen skulde da de Smaa værelser for Lærlinger, som nu savnes, bringes til Veje.
  Vi anser det for det rigtige i den nærmeste Fremtid at faa Skolens Bygninger bragt i saa god Stand, som der maa anses for nødvendigt for den Brug, der nu skal gjøres af dem. Naar der tilbyder sig flere Lærere, som kan passe ind i Gjerningen, der nu er i Gang, er det ønskeligt, at vi ikke ved Mangel paa Penge skal være nødte til at afslaa en Hjælp, som vi ellers havde Trang til. Men det vil være vanskeligt paa en Gang at udvide Lærerkraften og dog fortsætte Byggeriet.

 


 


III.

Om Lærlingerne paa den udvidede Folkehøjskole i Askov i dens første Vinterhalvaar.

(Fra 4. November 1878 til 30. April 1879.)

  Da det uden Tvivl vil hjælpe til at give Vennerne af den ny Gjerning, som vi har taget fat paa her i Askov, en tydeligere Forestilling om, hvordan Begyndelsen er gjort, naar de faar at vide, hvem der har taget Del i den Undervisning, vi i den forløbne Vinter har meddelt for videre komne Lærlinger, har jeg af mine Bager gjort et Uddrag, som kan oplyse for hver af dem:

  Først vil jeg gaa dem igjennem, som har været her alle 6 Maaneder, derefter dem, som kun mangler 1/2 eller 2/3 Maaned i at have været her hele Tiden (Det vil erindres, at Paasken kom, da en Tredjedel af April var Forløben. Indkaldelsen til Hæren foregaar efter Midten af April.), saa dem, der har været her i 5 af de 6 Maaneder, og endelig de faa andre, som Skolens Lærere har regnet for virkelige Lærlinger, enten fordi de, skjønt senere tilkomne, havde Dygtighed nok til at komme særlig godt med i Undervisningen, eller fordi de er blevne her som Lærlinger efter Vinterhalvaarets Slutning.
  Indenfor hver af de fire Afdelinger begynder jeg med de ældste og ender med de yngste.
  I alle de 6 Vintermaaneder havde Skolen 37 Læriinger.
 1. Gaardmand, Tisted A., 35 Aar. Dalum 1863—64, Børnelærer i nogle Aar.
 2. Tjenestekarl, Ringkjøbing A., 35 Aar, Gedved 1876—77 og tildels 77—78 (3 Mdr.)
 3. Lærer, Viborg A., 34 Aar, Seminarist fra Gedved.
 4. Tjenestekarl, Tisted A., 30 Aar, Askov 1876—77 og 3 Mdr. 77—78.
 5. Friskolelærer, Præstø A., 30 Aar, Hindholm 1866—67 og 70—71.
 6. Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 30 Aar, Tune 1876—77 og 77—78.
 7. Friskolelærer, Odense A., 30 Aar, Askov 1868—69 og Sagatun 72—73.
 8. Friskolelærer, Vejle A., omtrent 30 Aar, Seminarist fra Jælling.
 9. Styrmand, Haderslev A., 27. Aar, Ryslinge 1875—76 og Askov fra Oktbr, 77 til Oktbr. 78.
 10. Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 27 Aar, Galtrup 1872—73 og Askov fra Novbr. 77 til Oktbr. 78.
 11. Haandværkersøn, Præstø A., 27 Aar, Brøderup 1875—76 og Skovgaard 77—78 (8 Mdr.)
 12. Gaardmandssøn, Maribo A., 27 Aar, Vallekilde 1876—77.
 13. Gaardmandssøn, Ribe A., 25 Aar, Askov 1871—72, Mejerist og Vinterlærer.
 14. Gaardmandssøn, Viborg A., 25 Aar, Gedved 1872—73.
 15. Tjenestekarl, Randers A., 25 Aar, Ebeltoft 1876—77.
 16. Tjenestekarl, Randers A., 25 Aar, Askov 1874—75 75—76 og 77—78.
 17. Haandværker, Assens Skoleraadskr., 25 Aar, Askov 1877— 78.
 18. Fabrikarbejder, Præstesøn, Assens Sk.kr., 25 Aar, Askov 1877—78.
  (Deltog i det hele kun i Undervisningen i de hist. Fag og Bibelforklaring.)
 19. Husmandssøn, Island, 25 Aar, Vonheim i Norge 1875—76 og 76—77 og Askov 77—78.
 20. Husmandssøn, Vejle A., 25 Aar, Hvejsel 1870—71, Vrigsted 74—75 og Askov 76—77.
 21. Gaardmandssøn, Haderslev A., 24 Aar, Vallekilde 1876—77 og Tune 1877—78,
 22. Haandværker, Ringkjøbing A, 24 Aar., Galtrup 1874—75 og Hjælpelærer der 1876—77 og 77—78.
 23. Gartnerkarl, Hjørring A., 24 Aar, Vallekilde 1873—74, senere paa Tune.
  (Deltog i det hele kun i Undervisningen i de hist. Fag og Bibelforklaring.)
 24. Tjenestekarl, Aarhus A., 23 Aar, Testrup 1873—74 (3 Mdr.) og 74—75 og Vallekilde 77—78.
 25. Haandværker, Randers A., 23 Aar, Askov 1876—77 og 77—78.
  (Deltog i det hele kun i Undervisningen i de hist. Fag og Bibelforklaring.)
 26. Gaardmandssøn, Præstø A., 23 Aar, Karise 1872—73.
 27. Gaardmandssøn, Aabenraa A, 22 Aar, Lyngby Landboskole 1876—77 (10 Mdr.).
 28. Gaardmandssøn. Ringkjøbing A., 22 Aar, Staby 1875—76.
 29. Tjenestekarl, Samsø, Holbek A., 22 Aar, Vallekilde 1875—76 og Askov 76—77.
 30. Gaardmandssøn, Sønderborg A., 21 Aar, Karise 1874—75 og Testrup 76—77.
 31. Gaardmandssøn, Ribe A, 21 Aar, Askov fra Novbr, 1877 til Oktbr. 78.
 32. Gaardmandssøn, Norge, 21 Aar, Sagatun 1875—76 og Testrup i Sommeren 1878.
 33. Lærer, Tønder A., 20 Aar, Vel forberedt uden Folkehøjskole.
 34. Gaardmandssøn, Norge, 20 Aar, Froste 1877—78.
 35. Gaardmandssøn, Haderslev A., 18 Aar, Vel forberedt uden Folkehøjskole.
 36. Gartnerlærling, Sønderborg A., 18 Aar, Askov 1877—78.
 37. Sømand, Svendborg A,. 16 Aar, Vel forberedt uden Folkehøjskole.

 38.   (Undtagelsesvis deltog endnu en Dreng paa 14 Aar i alle 6 Maaneder i Undervisningen i Mathematik og Naturlære; men da han ikke var med ved de historiske Fag, regnes han ikke med til Skolens egentlige Lærlinger).
    I over fem Maaneder (især fra 4. Novbr. 78 til Paaske 79) havde Skolen end videre følgende 8 Lærlinger:
 39. Jærnbane–Entreprenør, Tisted A., 34 Aar, Vallekilde.
 40. Friskolelærer, Odense A., 29 Aar, Ryslinge 1873—74 og 74—75.
 41. Haandværker, Svendborg A., 28 Aar, V. Skjerninge 1870—71 og Vallekilde 76—77 og 77—78.
 42. Lærer, Haderslev A., 28 Aar, Askov 1870—71 og 72—73 (31/2 Mdr.).
 43. Underofficer, Skanderborg A., 23 Aar, Askov 1872—73 og 74—75 (2 Mdr.).
 44. Gaardmandssøn, Præstø A., 22 Aar, Karise 1873—74 og Askov 1874—75 og 76—77 (1 Md.).
 45. Haandværker (Præstesøn), Assens Sk.kr., 20 Aar, Skovgaard 1875—76 (3 Mdr.) og 76—77.
 46. Haandværkersøn, Haderslev A., 17 Aar, Vel forberedt uden Folkeliøjskole. —

 47.   I fem Maaneder havde Skolen fremdeles 11 Lærlinger:
 48. Tjenestekarl, Ribe A., 34 Aar, Askov 1872—73 og 75—76.
 49. Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 26 Aar, Askov 1872—73 og 77—78.
 50. Gaardmandssøn, Norge, 25 Aar, en Agronomskole.
 51. Gaardmandssøn, Viborg A,, 25 Aar, Gedved 1876—77.
 52. Handelsbetjent, Skanderborg A., 25 Aar, Askov fra 1. Juli 1878.
 53. Haandværker, Kjøbenhavns A., 24 Aar, Vallekilde 1876—77 og 77—78.
 54. Lærer, Sorø A., 24 Aar, Seminarist fra Jælling 1875.
 55. Tjenestekarl, Holbek A., 24 Aar, Vallekilde 1874—75 og Dragebjærggaard 75—76.
  (Deltog kun i Undervisningen i de historiske Fag.)
 56. Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 23 Aar, Marielyst 1871—72 og Tune 74—75.
 57. Friskolelærer, Bornholm A., 23 Aar, Vallekilde 1872—73 og Vrigsted 75—76,
 58. Gaardmandssøn, Vejle A., 21 Aar, Vrigsted 1875—76. —

 59.   Til de virkelige Lærlinger kan endnu regnes:
 60. Gaardmand, Ringkjøbing A., 25 Aar, Askov 1872—73 og Skovgaard, fra Foraaret 1878, da han havde solgt sin Gaard, til Juleferien 1878. Derpaa kom han her til Skolen, hvor han siden har været og fremdeles agter at blive.
 61. En Højskolelærer fra Norge, 23 Aar gammel, som kom her i Begyndelsen af Januar og blev her til ind i Maj. Han havde været paa Vigmarkens Højskole.
 62. En Engvandingsmester fra Odense Amt, 23 Aar gammel, som havde været her i Askov 1873—74 og nu deltog med stor Flid i Undervisningen i 4 Maaneder.
 63. En Styrmand fra Tisted Amt, 29 Aar, som var i Vallekilde 1876—77, kom her omtrent 1. Marts og siden blev her om Sommeren.

  Kun fire af disse 60 Lærlinger har tilforn ikke været paa nogen Skole for voksne Mennesker. 22 har før været paa Skole i Askov, 11 i Vallekilde; 4 paa et af følgende Steder: Tune og Gedved; 3 paa et af følgende Steder: Skovgaard, Karise, Testrup og Vrigsted; 2 paa et af følgende Steder: Ryslinge, Galtrup, Sagatun i Norge og Jælling Seminarium; l paa hvert af følgende Stader: Hindholm, Marielyst, Lyngby, Brederup, Dragebjærggaard, Dalum, V. Skjerninge, Staby, Æbeltoft, Hvejsel, de norske Skoler Vigmarken, Vonheim og Froste, samt en norsk Agronomskole. 3 var Seminarister og 2 Styrmænd. 30 havde tidligere været paa en Folkehøjskole mere end én Gang.
  Over 25 Aar var 31*), mellem 18 og- 25 Aar var 27, under 18 Aar var kun 2 af disse 60 Lærlinger den 1. Januar 1879.
*(Herefter maa Bemærkningen i de forrige Meddelelser, Side 31, rettes til, at Flertallet af Lærlingerne var over 25 Aar.)
  Fordeles de paa de Amter og Skoleraadskredse, hvor de har hjemme, da kommer Ringkjøbing øverst med 6, Haderslev med 5 og Tisted og Præstø med hver 4. Fra hver af følgende Skoleraadskredse var der 3: Ribe, Vejle, Viborg, Randers, Odense og Assens; fra hver af følgende 2: Skanderborg, Sønderborg, Svendborg, Holbæk og gl. Roskilde, og fra hver af følgende 1: Aarhus, Hjørring, Aabenraa, Tønder, Sorø, Kjøbenhavn, Maribo og Bornholm. Fra Island var der 1, og fra Norge var der 4. Fra Staden Kjøbenhavn og fra Frederiksborg Amt var der ingen Lærlinger; ellers har der været saadanne fra alle Egne: 26 fra Nørrejylland, 12 fra Sjælland med Lolland–Falster og Bornholm, 8 fra Fyn, 9 fra Sønderjylland.
  Lærerne har været enige om, at det store Flertal af de 60 Lærlinger har benyttet baade Undervisningstimerne og den Tid, de havde til Hjemmearbejde, med udmærket Flid.
  Det hører med til Skolens Plan, at de af Lærlingerne, der ønsker det, kan blive her om Sommeren, da der af A. Pedersen gives Undervisning i Modersmaalet og i fremmede Sprog (Engelsk, Tysk, Fransk og Græsk), af H. Nutzhorn i Islandsk og gl. testamentlig Bibelforklaring, af P. la Cour (i alt Fald den forløbne Sommer) i Mathemathik, og af mig i ny testamentlig Bibelforklaring. De ved 1, 2, 11, 13, 27, 45, 57 og 60 betegnede Lærlinger og fra Midten af Maj tillige en i Amerika opvokset, forhenværende vesterjydsk Vinterlærer har i Sommer udelukkende været optagne af mere eller mindre af denne Undervisning. I Bibelforklaringen deltog desuden de ved 21 og 24 betegnede Lærlinger, der ellers var beskjæftigede med legemligt Arbejde her i Egnen. I det mindste saa længe som der ikke er et større Tal end ni, der stadig benytter Sommerundervisningen, vil der ikke være Grund til at opgive Pigeskolen i Maj. Juni og Juli. Den talte i Aar omtrent 80 Lærlinger.
  Foruden de 60, som den udvidede Folkehøjskole i Askov regner til sine Lærlinger, har den i længere eller kortere Tid haft forskjellige Deltagere, som kun kan regnes for Gjæster. Dertil hører:

  I.  Gaardmandssøn, Aalborg A., 27 Aar, Lundby. Her i 4 Maaneder.

  II.  Gaardmand, Ribe A., 24 Aar, Askov 71—72 og 73—74 (2 Mdr.) og Tune. Her i 33/4 Mdr.

  III.  Gaardmandssøn, Viborg A,, 30 Aar, Røgind. Her i 3 Mdr.

  IV.  Gaardmandssøn, Svendborg A., 27 Aar, Vejstrup 1868—69 og Vallekilde 73—74. Her i 3 Mdr.

  V.  Styrmand, Ribe A., 27 Aar, Navigationsskole. Her i 3 Mdr.

  VI.  Uldvarehandler, Ringkjøbing A., 26 Aar, Askov 1870—71, 74—75 og 76—77. Her i 3 Mdr. af 1878—79.

  VII.  Gaardmandssøn, Svendborg A., 23 Aar, Testrup 1872—73. Her i 3 Mdr.

  VIII.  Gaardmandssøn, Bornholms A., 22 Aar, Vallekilde 1874—75 og Tune 75—76. Her i 23/4 Mdr.

  IX.  Gaardmandssøn, Svendborg A., 26 Aar, Vejstrup 1871—72. Her i 21/2 Mdr.

  Dertil kommer endnu 6, der kun har været her i 2 Maaneder, og en Del kortere Besøg, navnlig ogsaa i Tiden efter Paaske, da der var udgaaet Bekjendtgjørelse om, at hvem der vilde, kunde faa Adgang til at, Høre de Foredrag, som da blev holdt paa Skolen af Højskolelærer Baagøe, Sognepræst Helms og Skolens egne Lærere.  Af Lærlingerne paa den udvidede Skole i Vinteren 1878—79 har et forholdsvis stort Tal givet Møde for at undervises som det ældre Hold i Vinteren 1879—80, nemlig dem, der ovenfor er betegnede ved: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25*, 26, 27, 28*, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 49 og 57.
*(Deltog kun i Undervisningen i de historiske Fag.)
Det vil ses, at 28 af de 37, som fulgte Undervisningen fra først til sidst i den første Vinter, fortsætter i den anden. Af de ni, der er tilbage, er en Nordmand kun ved Sygdom bleven hindret i at komme, to Friskolelærere havde kun for en Vinter kunnet stille Stedfortrædere i deres Skoler. 6 af de 8, som havde været her mellem fem og seks Maaneder af 1878—79, er vendte tilbage til Skolen, og to af dem, der var her endnu kortere Tid i Fjor. Naar det tør agtes for et meget glædeligt Tegn, at 36 af Skolens Lærlinger fra den første Vinter vender tilbage for at faa Undervisningen fuldstændig afrundet, saa er det dobbelt fornøjeligt, at det især er dem, der har været med hele Tiden i det første Halvaar, som er kommen tilbage i det andet Halvaar.  Idet jeg endelig meddeler, at der paa det ny yngre Hold synes at skulle blive i det mindste lige saa mange Lærlinger, som der var paa den udvidede Højskole i Fjor, og idet jeg paa mine Medlæreres og egne Vegne takker for den Opmuntring, vi paa forskjellige Maader har faaet under vor Gjeming, men navnlig da ogsaa for Pengehjælpen, der er ydet til den udvidede Folkehøjskole, anbefaler jeg fremdeles denne Sag til alle deres Understøttelse, som har Tro til dens Betydning for den folkelige Oplysnings Fremme.

 
 

Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.
III

December 1880.

(Særtryk af „Dansk Højskoleforening“s Aarsberetning for 1879—80.)

Kolding.

»Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

1881.

 


 


Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.

December 1880.


I.


  Det Forsøg, vi her i Askov har begyndt, paa at føre Folkehøjskolesagen videre, gaar sin jævne Gang, og det gaar vist de andre, som arbejder dermed, som mig: vi er giade ved, at vi blev hjulpne til at tage fat paa denne Gjerning, og vi har den bedste Forventning om, at der skal komme noget godt ud deraf. Det kunde have været os kjært, om der i det hele havde vist sig noget mere Forstaaelse af Sagen. Det vilde formentlig have bidraget til, at Skolen hurtigere havde kommen i den rette Gænge, om der havde været Raad til at skaffe flere øvede Lærerkræfter til Stede. Der er adskillige af de Lærlinger, som passer bedst til Skolen, som kunde trænge til, at vi ikke blot fritog dem for at betale Skolepenge for den øvrige Tid, naar de havde været her en Vinter, men at vi ogsaa kunde hjælpe dem til frit Ophold, fri Kost og Bolig anden og tredje Vinter. Der er adskillige Hjælpemidler ved Undervisningen, som vi savner. Og saaledes kunde der nævnes mere. Men der har været Forstaaelse nok, til at Skolen har kunnet samle en god Flok Lærlinger, nu paa tredje Vinter, og saadanne Lærlinger, som for den allerstørste Del baade havde Flid og Nemme til at faa Udbytte af vor Undervisning. Og vel var der nogle af dem, som gjennemgik den første Vinter, der ikke kunde skaffe, hvad der behøvedes til at faa deres Ønske opfyldt og fortsætte , den næste; men der er adskillige af dem, som trøster sig ved, at naar de lader to Vintre gaa hen og saa kommer her den tredje, da vil det, de i den faar at høre, kunne udfylde, hvad de har faaet, til et Hele. Der er blevet ydet os saa megen Hjælp, at et virkeligt Forsøg paa en videre gaaende Højskole–Undervisning kunde blive gjort af faste og midlertidige Lærere, der havde Betingelserne for at kunne være med til det. Og hvad der mest behøvedes af Bygninger og Hjælpemidler ved Undervisningen har vi ogsaa faaet.
  Hvad der er kommen ud af Forsøget hidtil, maa de fortælle om, hver i sin Kreds, som har gaaet Skolen, rigtig igjennem, eller rettere, det maa deres Gjerning fortælle om i Tidens Længde. Vist nok kan vi lige saa lidt være ene om Æren for, hvad godt de kan udrette, som vi tør bære Skammen for, hvad Misgreb de begaar. Det har jo i det hele været Mennesker, der havde truffet deres Valg, før de kom her, baade med Hensyn til, hvad der skulde være Kjærnen i deres Liv, og til, hvad Gjerning de skulde røgte i den udvortes Verden. Hvad vi kan have bidraget til, det er, at de som mere oplyste og dygtige Mennesker stræber imod Livsmaalet og røgter Livsgjerningen. Det er dette, der skulde vise sig med Tiden. Med Hensyn til nogle af vore Lærlinger ser vi med Frimodighed Livets Ildprøve i Møde.
  Det væsentlige, der er kommet ud af Forsøget hidtil, kan kun for saa vidt betegnes paa Papiret, som jeg der kan udtrykke vor Forvisning om, at denne Gjerning ikke er begyndt et Øjeblik for tidligt. Saa maa det bero paa, hvad Tillid man har til os, om der bliver lagt nogen Vægt paa vort Skjøn i dette Stykke. Lidt kan det maaske dog ogsaa hjælpe i denne Retning at lade Øjet løbe ned over den Liste over Lærlingerne, som jeg i det følgende skal meddele. Navnene anfører jeg ikke, fordi der ikke er nogen Grund til for stærkt at henlede Opmærksomheden paa Personerne. Men jeg tænker mig, at de givne Oplysninger om deres Stand, om deres Alder, om deres tidligere Uddannelse, og — for deres Vedkommende, som har forladt Skolen efter at have været her i to Vintre -— om deres nuværende Stilling eller deres Planer —, jeg tænker mig, at disse Oplysninger vil kunne stadfæste, at det var paa Tide, at en Skole tog en saadan Undervisning som den, vi meddeler, op som sin egentlige Opgave; jeg tænker, de ogsaa vil kunne fortælle noget om, at vi kun er ved Begyndelsen endnu; naar fem af dem, der har været her i to Vintre og til dels ogsaa de mellemliggende Somre, kommer igjen den tredje Vinter, og naar de — det er Tilfældet i alt Fald med de fire — gjør det, fordi de trænger til at lære mere endnu her paa Skolen, saa maa det for os være en Paamindelse om, at der her gjøres noget særligt for dem, der vil bruge Skolen i længere Tid end i to Vintre. Og er det svært for Lærerne at forberede sig saaledes, at de kan møde med friske Kræfter til al den Undervisning, der nu ligger paa hver af dem, saa vil det blive sværere, naar de skal kunne gjøre Fyldest ogsaa som Ledere af deres Læsning, der finder deres Regning i at bruge Skolen under Studeringer, der strækker sig over en længere Aarrække.
  Den meddelte Fortegnelse over Lærlingerne kan ogsaa give dem nogle Vink, der er Raadgivere for de Mennesker, der har Trang til at komme paa Højskole. Den kan oplyse om, at de, der er bedst forberedte i Forvejen, og som ikke er for unge, i Regelen holder bedst ud ved vor Undervisning. Den kan oplyse om, at er der end enkelte, der har brugt den for at prøve, om de duede til at gaa Eksamensvejen, og med det samme skaffe sig de første Kundskaber, som dertil behøvedes, saa har dog Flertallet af vore Lærlinger været af en anden Slags. Der har været en Del, som var eller vilde være Lærere for Børn eller for voksne (derimellem ogsaa dem, der vilde være Præster i Amerika); men der har været lige saa mange, som har gaaet Skolen helt igjennem, for derefter at vende tilbage til deres tidligere Gjerning som Agerdyrkere og Haandværkere, om end nogle af disse, ligesom Styrmanden, Jeppe Hagedorn, ogsaa gjærne med Dygtigheden i den udvortes Gjerning vilde forene Ævnen til at være Lærere for de yngre, de skulde arbejde sammen med. For mig staar det som et skjønt Maal, at der skulde være i tusendevis af Gaardmænds og Haandværkeres Hjem, som kunde virke vækkende og oplysende paa Tyendet og paa Læredrengene, og at en Skole som vor maatte kunne hjælpe adskillige paa Vej til at sætte noget saadant i Gang.
  For at give dem, der ønsker det, saa megen Oplysning om Skolen, som jeg tror, der med Nytte kan meddeles ved Pennen, har jeg efter Fortegnelsen over Lærlingerne meddelt Indholdet af vor Timetavle for denne Vinter. Ved at se paa den maa man tage Hensyn til, at den kun kan give en Forestilling om den ene Halvdel af vor Undervisning. l Fjor Vinter holdt jeg Foredrag over Verdenshistorien, og næste Vinter skulde saadanne Foredrag ogsaa træde i Steden for dem, jeg i Vinter holder om Myther og Oldsagn; Nutzhorn skulde næste Vinter i Foredrag behandle den Del af Nordens Historie, han ikke har for i Vinter. Mine Foredrag om Aandlivets Historie (Kirke– og Literaturhistorie) i det sidste Hundredaar skulde fortsættes næste Vinter, o.s.v.. Man maa videre huske, at Lærlingerne ikke tager Del i al den Undervisning, som tilbydes dem, men vælger, hvad de har Trang til. I det hele har de snarere taget for meget med end for lidet og brugt Skolens Undervisning med stor Flid.

 


 


II.

Skolens Lærlinger i Vinteren fra 6. Oktober 1879 til 30. April 1880.


A.    Det ældre Hold.

  I syv Maaneder (dog for tvendes Vedkommende med en kortere Afbrydelse) er Skolen i Vinteren 1879 — 80 besøgt af 29 af de Lærlinger, som tidligere havde gjennemgaaet dens første Halvaar, og som da her ordnes efter deres Rækkefølge i Meddelelserne fra 1879:
 1.   Gaardmand, Tisted A., 36 Aar, Dalum 1863—64, Børnelærer i nogle Aar; her paa Skolen i Vinterhalvaaret 1878—79 (Nr. 1 i Meddelelserne fra 1879) og i Sommeren 1879. Han arbejder nu som Præst i den dansk–amerikanske Missions Tjeneste.

 2.   Tjenestekarl, Ringkjøbing A., 35 Aar, Gedved 1876—77 og til Dels 77—78; her paa Skolen 1878 — 79 (Nr. 2 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879. Han arbejder nu som Præst i den dansk–amerikanske Missions Tjeneste.

 3.   Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 31 Aar, Tune 1876—77 og 77—78; her paa Skolen 1878—79. (Nr. 6 i M. f. 1879). Han vil ventelig have sin Fremtid som Agerbruger.

 4.   Haandværkersøn, Præstø A., 28 Aar, Brøderup 1875—76 og Skovgaard 1877—78; her paa Skolen 1878—79 (Nr. 11 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879. Han har ogsaa været her i Sommeren 1880 og er nu Andenlærer paa en Folkehøjskole.

 5.   Gaardmandssøn, Ribe A., 26 Aar, Askov 1871—72, Mejerist og Vinterlærer; her paa Skolen 1878—79 (Nr, 13 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879, da han desuden underviste i praktisk Mejeri. Han har ogsaa været her paa Skolen i Sommeren 1880 og er her fremdeles i Vinteren 1880—81 for at forberede sig yderligere til en Lærergjerning paa en Folkehøjskole.

 6.   Gaardmandssøn, Salling, Viborg A. 26 Aar, Gedved 1872—73, her paa Skolen Vinteren 1878—79 (Nr. 14 i M. f. 1879). Han vil ventelig snart sætte Bo som Landmand.

 7.   Haandværker, Assens Skoleraadskreds, 26 Aar, her i Askov 1877—78 og paa den udvidede Skole i Vinteren 1878—79. (Nr. 17 i M. f. 1879). Han ønsker at blive Lærer for Børn.

 8.   Husmandssøn, Island, 26 Aar, Vonheim i Norge 1875—76 og 76—77, her i Askov 1877—78 og paa den udvidede Skole i Vinteren 1878—79. (Nr. 19 i M. f. 1879). Han er vendt tilbage hertil i Vinteren 1880—81 for at forberede sig yderligere til at blive Højskolelærer blandt sine Landsmænd.

 9.   Husmandssøn, Vejle A., 26 Aar, Hveisel 1870—71, Vrigsted 1874—75 og Askov 1876—77; paa den udvidede Skole i Vinteren 1878—79. (Nr. 20 i M. f. 1-879). Han har siden taget fat paa Bygge–Haandværket, som han før har havt med at gjøre.

 10.   Gaardmandssøn, Haderslev A., 25 Aar, Vallekilde 1876—77 og Tune 1877—78; her paa Skolen i Vinteren 1878—79. (Nr. 21 i M. f. 1879). Han er vendt tilbage til sin Hjemegn.

 11.   Haandværker, Ringkjøbing A., 25 Aar, Galtrup 1874—75 og Hjælpelærer der 1876—77 og 77—78; her paa Skolen i Vinteren 1878—79. (Nr. 22 i M. f. 1879). Han har i Sommeren 1880 arbejdet som Tømrer og vil mulig vedblive dermed hver Sommer, men er i Vinter Andenlærer paa en Folkehøjskole.

 12.   Gartnerkarl, Hjørring A., 25 Aar, Vallekilde 1873—74, senere paa Tune; her paa Skolen i Vinteren 1878—79. (Nr. 23 i M. f. 1879). Han er rejst til Nordamerika for at blive Børnelærer imellem de danske og derved støtte den dansk–amerikanske Mission.

 13.   Tjenestekarl, Aarhus A., 24 Aar, Testrup 1873—74 og 74—75, Vallekilde 1877—78; her paa Skolen i Vinteren 1878—79. (Nr. 24 i M. f. 1879). Han er Medhjælper i en Børneskole.

 14.   Haandværker, Randers A., 24 Aar, Askov 1876—77 og 77—78; paa den udvidede Skole i Vinteren 1878—79. (Nr. 25 i M. f. 1879). Han har rejst nogle Maaneder som Bogbærer, især for at lære sit Fædreland at kjende, men han har taget fat igjen paa sit Haandværk.
  (Han tog ikke Del i hele Undervisningen.)

 15.   Gaardmandssøn, Præstø A., 24 Aar, Karise 1872—73; her paa Skolen i Vinteren 1878—79. (Nr. 26 i M. f. 1879). Han var her i Sommeren 1880 og forbereder sig til at komme ind paa Offisersskolen.

 16.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 23 Aar, Lyngby 1876—77; her paa Skolen i Vinteren 1878—79 (Nr. 27 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879. Han var her ogsaa i Sommeren 1880 og fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1880—81, men tænker paa at gaa den studerende Vej.

 17.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 23 Aar, Staby 1875—76; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 28 i M. f. 1879). Han er Bogbinder og Medhjælper i en Boghandel.
  (Han tog ikke Del i hele Undervisningen.)

 18.   Tjenestekarl, Samsø, Holbæk A., 23 Aar, Vallekilde 1875—76 og Askov 1876—77; paa den udvidede Skole 1878—79. (Nr. 29 i M. f. 1879). Han har tjent sit Brød ved Agerbruget baade i Sommeren 1879 og i Sommeren 1880; men han var her paa Skolen igjen i Oktober og begyndte fra November af en Virksomhed som Lærer paa, en Skole for voksne Mennesker.

 19.   Gaardmandssøn, Sønderborg A., 22 Aar, Karise 1874—75 og Testrup 1876—77; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 30 i M. f. 1879). Han ønsker at faa sin Fremtid som Agerbruger.

 20.   Gaardmandssøn, Norge, 21 Aar, Froste 1877—78; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 32 i M. f. 1879). Han ønsker af blive Lærer for voksne Mennesker.

 21.   Gaardmandssøn, Haderslev A., 19 Aar; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 35 i M. f. 1879). Han vil rimeligvis have sin Fremtid som Agerbruger.

 22.   Gartnerlærling, Sønderborg A., 19 Aar, Askov 1877—78; paa den udvidede Skole 1878—79. (Nr. 36 i M. f. 1879). Han fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1880—81.

 23.   Sømand, Svendborg A., 17 Aar; her paa Skolen i 1878— 79. (Nr. 37 i M. f. 1879). Han forbereder sig til Prøven for Optagelse i Søofftsersskolen.

 24.   Haandværker, Svendborg A., 29 Aar, V. Skjerninge 1870—71 og Vallekilde 76—77 og 77—78; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 40 i M. f. 1879). Han har giftet sig som Murer og vil ventelig prøve med sit Haandværk at forene en Vinterskole for Haandværkerlærlinger.

 25.   Gaardmandssøn, Præstø A., 23 Aar, Karise 1873—-74, Askov 1874—75 og en Maaned af 1876—77; paa den udvidede Skole i 1878—79. (Nr. 43 i M. f. 1879). Han ønsker at faa sin Fremtid som Agerbruger.

 26.   Haandværker, (Præstesøn), Assens Amtsraadskreds, 21 Aar, Skovgaard 1875—76 (3 Mndr.) og 76—77; her paa Skolen i 1878—79. (Nr. 44 i'M. f. 1879). Han agter at blive ved sit Haandværk som Murer.

 27.   Haandværkersøn, Haderslev A., 19 Aar; her paa Skolen i 1878—79 (Nr. 45 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879. Han var her ogsaa de første Maaneder af Sommeren 1880. Det er næppe endelig afgjort, hvad der skal være hans Gjerning.

 28.   Gaardmandssøn, Viborg A., 25 Aar, Gedved 1876—77; her paa Skolen 1878—79. (Nr. 49 i M. f. 1879). Han vil ventelig have sin Fremtid som Agerbruger.

 29.   Gaardmand, Ringkjøbing A., 26 Aar, Askov 72—73 og Skovgaard 1878; her paa Skolen fire Maaneder af 1878—79 (Nr. 57 i M. f. 1879) og i Sommeren 1879. Han var her ogsaa i de første Maaneder af Sommeren 1880, men er derefter rejst til Kjøbenhavn for at forberede sig til Studentereksamen.

 30.     I kortere Tid end 7 Maaneder, men dog saa længe, at vedkommende kan regnes som virkelige Lærlinger paa det ældre Hold, er Undervisningen benyttet af en Del andre, som var i det yngre Hold forrige Aar.
 31.   Friskolelærer, Præstø A., 31 Aar, Hindholm 1866—67 og 70—71; her paa Skolen 1878—79 (Nr. 5 i M. f. 1879) og seks Maaneder af 1879—80. Han, har atter faaet en Børnefriskole.

 32.   Styrmand, Haderslev A., 28 Aar, Ryslinge 1875—76 og Askov fra Okt, 77 til Okt. 78; paa den udviede Skole i 1878—79 (Nr. 9 i M. f. 1879); havde Hyre som Styrmand i Sommeren 1879 og var saa paa Skolen i omtrent 51/2 Maaned af 1879—80. Hans Ønske er at komme til at føre et Skib, hvor han kunde oplære vordende Sømænd. Men indtil han naar det, tjener han sit Brød paa andre Skibe. I Sommeren 1880 har han faret paa et Godsdampskib mellem England og Aleksandria.

 33.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 28 Aar, Galtrup 1872—73 og Askov fra Novb. 77 til Okt. 78; her paa Skolen 1878—79 (Nr. 10 i M. f. 1879), i Newcastle i Sommeren 1879 og atter paa Skolen fire Maaneder af den forløbne Vinter indtil han overtog en Plads som Børnelærer.

 34.   Gaardmandssøn, Maribo A., 28 Aar, Vallekilde 1876—77; her paa Skolen i 1878—79, (Nr. 12 i M. f. 1879) og nu i fem Maaneder af 1879—80. Han agter at blive ved Agerbruget.

 35.   Tjenestekarl, Randers A., 26 Aar, Ebeltoft 1876—77; her paa Skolen i 1878—79 (Nr. 15 i M. f. 1879) og nu i seks Maaneder af 1879—80. Han agter at blive ved Agerbruget.

 36.   Jærnbane–Entreprenør, Tisted A., 35 Aar, Vallekilde; her paa Skolen i 1878—79 (Nr. 38 i M. f. 1879) og nu i fire Maaneder af 1879—80. Han er atter paa Skolen i Vinteren 1880—81.

 37.   Lærer, Haderslev A., 28 Aar, Askov 1870—71 og 72—73 i 31/2 Maaneder; paa den udvidede Skole i 1878—79 (Nr. 41 i M. f. 1879) og nu i seks Maaneder af 1879— 80. Han er nu Børnelærer.

 38.     Af de 36 Lærlinger paa det ældre Hold har 16 været helt fritagne for at betale for Undervisning, og 3 har havt halv Friplads.
    Det vil ses, at 22 af de 36 Lærlinger paa det ældre Hold var over 25 Aar gamle; 13 var mellem 18 og 25 Aar og 1 under 18 Aar.
    Blandt dem, der har gaaet Skolen helt igjennem, er der en Nordmand, en Islænding og otte Sønderjyder (5 fra Haderslev Amt, 1 fra Aabenraa Amt og 2 fra Sønderborg Amt). Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet af Lærlinger, da kommer Ringkjøbing Amt først med 5, derefter Præstø med 4, Tisted, Randers, Viborg, Odense (egl. Assens Amtsraadskreds) og Svendborg hvert med 2: der har været l Lærling fra hver af følgende Amter: Ribe, Vejle, Aarhus, Hjørring, Holbæk, Gl. Roskilde og Maribo.
    Saa vidt det nu kan oplyses, hvad disse 36 Lærlinger har taget fat paa eller vil tage fat paa, saa er fem af dem vendt tilbage til Skolen for at være her tredje Vinter, og om to af de andre, som begge er Sønderjyder, ved jeg ikke, hvad Bestemmelse de har taget for deres Fremtid. Otte vil fremdeles blive ved Agerbruget og tre udelukkende ved deres Haandværk; to vil med Virksomheden som Haandværkere søge at forene en Lærergjerning; en er Bogbinder og Medhjælper i en Boghandel; en farer som Sømand, men ønsker dermed at forene en Lærergjerning for vordende Sømænd, om det kan lykkes. Fem er blevne eller ønsker at være Børnelærere, tre Højskolelærere. Tre arbejder for vore Landsmænds kristelige og folkelige Oplysning i Amerika, idet de to er Præster og den ene Børnelærer. Endelig er der tre, som andensteds studerer videre, for at kunne faa Adgangseksamen til Universitetet, til Hærens Offisersskole og til Søoffisersskolen.

   

  B.    Det yngre Hold.

    Da der var 60 Lærlinger paa det yngre Hold i Fjor, begynder jeg denne Gang Løbenumrene med 61. I syv Maaneder har der været 50:
 39.   Friskolelærer, Svendborg A., 50 Aar, Kolds Skole 1859—60.

 40.   Tjenestekarl, Tisted A., 33 Aar, Galtrup 1872—73 og Askov 76—77.

 41. Gaardmandssøn, Tisted A., 32 Aar, Askov 1874—75 (2 M.)

 42. Gaardmandssøn, Aarhus A., 31 Aar, Rødkilde 1873—74 og Askov 74—75.

 43. Gaardmandssøn, Ribe A., 31 Aar, Askov 1865—66 (21/2 M.) og 67—68, Tune 75—76.

 44.   Friskolelærer, Sorø A., 29 Aar, Askov 1871—72 og 74—75.

 45.   Gaardmand, Haderslev A., 29 Aar, Askov 1870—71.

 46.   Gaardmandssøn, Vejle A., 28 Aar, Askov 1874—75 og Galtrup 75—76.

 47.   Gaardmandssøn, Skanderborg A., 27 Aar, Viby 1876—77 og 77—78 (2 M.).

 48.   Friskolelærer, Haderslev A., 27 Aar, Askov 1871—72 (3 M.) og 72—73 (6 M.), Vallekilde 74—75.

 49.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 27 Aar, Ryslinge 1872—73.

 50.   Friskolelærer, Præstø A., 27 Aar, Brøderup, Askov 73—74.

 51.   Gaard– og Mølleejersøn, Ringkjøbing A., 26 Aar, Gedved 1869—70, Askov 70—71, 74—75 og 75 — 76.

 52.   Friskolelærer, Sorø A., 26 Aar, Vallekilde 1873—74 og 74—75.

 53.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 26 Aar, Aagaard 1872—73.

 54.   Seminarist, Norge, 26 Aar.

 55.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 25 Aar, Voldby 1875—76.

 56.   Haandværker, Salling, Viborg A., 25 Aar, Askov 1877—78.

 57.   Friskolelærer, Svendborg A., 25 Aar, Ryslinge 1875—76.

 58.   Friskolelærer, Odense A., 25 Aar, Vallekilde 1875—76 og 76—77.

 59.   Seminarist, Norge, 25 Aar.

 60.   Friskolelærer, Aarhus A., 24 Aar, Testrup 1875—76.

 61.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 24 Aar, Gedved 75—76 og Askov 77—78.

 62.   Gaardmandssøn, Odense A., 24 Aar, Ryslinge 1876—77.

 63.   Haandværker, Randers A., 24 Aar, Galtrup 1876—77.

 64.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 23 Aar, Lundby 1875—76 og 78—79.

 65.   Friskolelærer, Haderslev A., 23 Aar, Askov 1875—76.

 66.   Gaardmandssøn, Svendborg A., 23 Aar, Askov 1874—75, Vallekilde 1876—77 og 77—78, Hjælpelærer ved Folkehøjskolen i Høng 1878—79.

 67.   Gaardmandssøn, Samsø, Holbæk A., 23 Aar, Vallekilde 1873—74.

 68.   Møllersøn, Svendborg A., 22 Aar, Vejstrup 1875—76, 76—77 og 77—78.

 69.   Skolelærersøn, Randers A., 22 Aar, Testrup 1873—74.

 70.   Gaardmandssøn, Odense A., 22 Aar, Vejstrup 1876—77 og 78—79.

 71.   Gaardmandssøn, Maribo A., 22 Aar, Brøderup 1872—73 og Abed 1875—76 (2 M.).

 72.   Seminarist, Norge, 22 Aar.

 73.   Gaardmandssøn, Odense A., 21 Aar, Testrup 1876—77.

 74.   Husmandssøn, Holbæk A., 21 Aar, Vallekilde 1877—78.

 75.   Gaardmandssøn, Salling, Viborg A., 21 Aar, Galtrup 1878—79.

 76.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 21 Aar, Brønderslev 1875—76 og 78—79.

 77.   Husmandssøn, Ribe A., 21 Aar.

 78.   Gaardmandssøn, Frederiksborg A., 20 A., Frerslev 1878—79.

 79.   Husmandssøn, Odense A., 20 Aar.

 80.   Lærer, født i Ribe A., men i 41/2, Aar i Amerika, 20 Aar.

 81.   Husmandssøn, Svendborg A., 20 Aar, Ryslinge 1876—77 og 78—79.

 82.   Værtshusholdersøn, Ribe, 20 Aar.

 83.   Gaardmandssøn, Frederiksborg A., 20 Aar, Emdrupborg 1877—78.

 84.   Gaardmandssøn, Frederiksborg A., 19 Aar, Galtrnp 1878—79.

 85.   Husmandssøn, Frederiksborg A., 19 Aar, Vejstrup 1878—79

 86.   Gaardmandssøn, Maribo A., 19 Aar.

 87.   Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 18 Aar.

 88.   Gaardmandssøn, Skanderborg A., 18 Aar.

 89.   Gaardmandssøn, Assens Amtsraadskreds, 16 Aar.

 90.     I seks eller noget over seks Maaneder har der været 9:
 91. Friskolelærer, Odense A., 31 Aar, Galtrup 1870—71, Sagatun, 73—74, Lærer ved Galtrup Højskole 1874—75 og 75—76.

 92.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 25 Aar, Vallekilde 1874—75 og 76—77.

 93.   Boelsmandssøn, Holbæk A., 24 A., Ryslinge 1876—77.

 94.   Gaardmandssøn, Haderslev A., 22 Aar.

 95.   Gaardmandssøn, Norge, 20 Aar, Sagatun 1875—76.

 96.   Gaardmandssøn, Skanderborg A., 19 Aar.

 97.   Gaardmandssøn, Salling, Viborg A., 19 Aar, Oddense.

 98.   Gaardmandssøn, Vejle A., 17 Aar, Ryslinge.

 99.   Præstesøn, Tisted A., 17 Aar.

 100.     Til Lærlingerne maa endnu regnes 2, som var her i 5 Maaneder.
 101.   Lærer, Maribo A., 25 Aar, Skovgaard, og i 1876—77 og 78—79 en kort Tid Askov.

 102.   Gaardmandssøn, Randers A., 19 Aar.

  Derimod medregnes ikke 2, der var her, den ene i 3, den anden i l Maaned.
  Af de 62 Lærlinger, der hørte til det yngre Hold, var 24 over 25 Aar, 35 mellem 18 og 25 Aar og 3 under 18 Aar.
  4 var fra Norge og 5 fra Sønderjylland (4 fra Haderslev Amt og 1 fra Aabenraa Amt). Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet paa Lærlinger, da kommer Odense Amt først med 7 (deraf l fra Assens Amtsraadskreds), derefter Svendborg med 5, Ribe og Frederiksborg med hver 4, Gl. Skanderborg, Ringkjøbing, Tisted, Viborg, Randers, Holbæk og Maribo med hver 3, Vejle, Aarhus, Hjørring, Aalborg og Sorø med hver 2 og Præstø og Gl. Roskilde Amt med hver 1.
  De 50 havde tidligere været paa en Folkehøjskole eller et Seminarium (det sidste var Tilfældet med 3 af Nordmændene); de fleste af de øvrige var paa andre Maader vel forberedte til at følge Skolens Undervisning. Imidlertid er det værd at lægge Mærke til, at de Lærlinger, som er vendt tilbage for at være her i Vinteren 1880—81 (63, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 107 og 112) paa to nær alle havde været paa en Folkehøjskole, inden, de kom første Gang paa den udvidede Skole i Askov; af de to, det ikke var Tilfældet med, havde den ene gaaet i en meget god Friskole; den anden, hvis Fader er bosat i Kenosha i Nord–Amerika, har lært en hel Del der ovre og været Vinterlærer i Ribe Amt, før han kom her. 14 havde tidligere været Lærlinger i Askov, 7 paa Vallekilde, 6 i Ryslinge, 6 i Galtrup 3 i Testrup, 3 i Vejstrup, 2 i Gedved, 2 i Brøderup, 2 paa Sagatun, 1 paa hver af følgende Skoler: Kolds Skole, Rødkilde, Tune, Skovgaard, Frerslev, Emdrupborg, Abed, Lundby, Brønderslev, Voldby, Viby, Oddense og Aagaard i Angel.
  Ligesom 6 af det ældre Hold (4, 5, 15, 16, 27, 29) har nydt Undervisning paa Skolen i Sommeren 1880, saaledes er dette ogsaa Tilfældet med 10 af dem, som i 1879—80 regnedes for det yngre Hold (68, 70, 84, 86, 96, 97, 98, 100, 102, 112). Sommerundervisningen er, som den S. 15 i sidste Beretning er beskreven; kun har Landbrugskand. N. Pedersen undervist i Naturhistorie, medens la Cour ikke har undervist i Mathematik.
  Om Vinterskolen 1879—80 skal jeg give den Oplysning, at Skolen i Oktober havde Hjælp af Højskoleforstander J. Nørregaard fra Testrup, som da holdt Foredrag over de græske Forfattere i det femte Hundredaar før Kristus (Tragoedieskriverne samt Aristofanes og Plato), og i April af Højskolelærer G. Baagøe fra Testrup, der dels holdt Foredrag over Jyllands Geografi dels gav Undervisning i Modersmaalets Sproglære. Sognepræst Fr. Nygaard fra Mors holdt under et Besøg paa Skolen flere Foredrag om Frederik Sneedorff.

 


 


III.

Skolens Undervisning i Vinteren 1880—81.

  Meddeleren af denne Beretning, Cand. theol. L. Sckrøder, Forstander for Rødding Højskole fra Okt 1862 til 1864 og for Skolen i Askov fra dens Begyndelse i 1865, holder 1) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 111/2—121/2 Foredrag over Myther og Oldsagn, hvortil der knyttes Betragtninger over Sjælelæren, 2) Mandag og Torsdag, Kl. 5—6, Foredrag over Aandslivets Historie i Danmark i det sidste Hundredaar, hvormed der forbindes Oplysninger om de betydeligste Forfattere i Udlandet, som i denne Tid har paavirket Ordførerne her hjemme, 3) Onsdag Kl. 5—6 Foredrag over Apostelsagaen og muligen nogle af Apostelbrevene, 4) Tirsdag Kl. 4—5 Samtaler om den af mig udgivne lille Verdenshistorie til Skolebrug, 5) Fredag KL 8—9 Samtaler over Apostlen Pavls Breve efter deres Tidsorden. Alle Timerne kan benyttes af begge Hold Lærlinger.
  Cand. theol. H. Nutzhorn, Lærer paa Rødding Højskole fra Sept. 1862 til 1864 og paa Skolen i Askov fra November 1865, holder 1) Torsdag, Fredag og Lørdag, Kl. 111/2—121/2, Foredrag over Nordens Historie fra Frederik den tredjes Tid indtil vore Dage, 2) Fredag, Kl. 5—6, Foredrag over det gamle Testamentes hellige Skrifter fra 1. Mose Bog af, 3) Onsdag, Kl. 2—3, Samtaler om det gamle Testamentes profetiske Bøger. Disse Timer kan benyttes af begge Hold Lærlinger. For det ældre Hold alene har Nutzhorn 4) Torsdag og Lørdag, Kl. 91/2—101/2, Undervisning i Modersmaalet (dansk Oplæsning og Sproglære) og 5) Fredag, Kl. 91/2—101/2 Samtaler om Nordens Historie. For det yngre Hold alene har han 6) Onsdag, Kl. 91/2—101/2, Samtaler om Nordens Historie. Desuden underviser han i oldnordisk Sprog i tre ugentlige Timer og i fem halve eller hele Timer i flerstemmig Sang.
  Cand. mag. P. la Cour, Lærer fra 1. November 1878, holder for begge Hold 1) Mandag og Tirsdag, Kl. 8—9, og Onsdag, Kl. 4—5, Foredrag over mekanisk Fysik og Samtaler over kemisk Fysik, — underviser 2) det ældre Hold Mandag, Tirsdag og Onsdag, Kl. 91/2—101/2, i Mathematik, — 3) det yngre Hold Torsdag, Fredag og Lørdag, KL 91/2—101/2 i Mathematik. Han leder desuden 4) Mandag og Tirsdag, Kl. 2—4, Undervisningen i Tegning og 5) Torsdag, Kl. 2—3, i Regning.
  Cand. jur. A. Pedersen, Lærer fra 1. November 1874, holder for begge Hold 1) Onsdag, Torsdag og Lørdag Foredrag over Æmner, der henhører til Læren om Statsforfatning, Statsforvaltning og dansk Lov og Ret, underviser 2) det ældre Hold Torsdag, Kl. 4—5, i Retskrivning, 3) det yngre Hold Mandag, Kl. 4—5, i Retskrivning og Mandag og Tirsdag, Kl. 91/2—101/2 i Modersmaalet (dansk Oplæsning og Sproglære), Desnden underviser han navnlig en Del af de ældre Lærlinger i fremmede Sprog i 10 ugentlige Timer.
  Cand. med. & chir. B. Bojesen, der er Skolens Læge, holder 1) Fredag, KL 4—5, Foredrag over udvalgte Dele af Jordbeskrivelsen, hvortil alle Lærlinger har Adgang, og gjennemgaar forøvrigt en større Lærebog i Geografien i Samtaler: 2) Mandag, KL 4—5, med de ældre Lærlinger, 3) Torsdag, Kl, 4—5, med det yngre Hold.
  Landbrugskand. og Landbrugsskoleforstander N. Pedersen fra Ladelundgaard, Lærer her ved Skolen fra Maj 1878, underviser i Naturhistorie hver Lørdag, Kl. 4—6.
  Hertil maa endnu føjes, at en af Skolens Lærlinger, G. Hjaltason fra Island, hver Tirsdag, KL 5—6, holder et Foredrag over Islands Historie, og underviser især en Del af de ældre Lærlinger i gammel–islandsk Sprog, og at Cand. theol. H. Brun fra Kristiania i en Del af Vinteren holder foredrag over Johannes Evangeliet Tirsdag Aften, Kl. 8, og Fredag, Kl. 3—4.
  En af Skolens Lærlinger leder Legemsøvelserne hver Søgnedag Kl. 101/2—111/2. En anden Lærling, der har gaaet paa en teknisk Skole, hjælper til ved la Cours Tegneundervisning. En tredje (Seminarist fra Norge) hjælper til ved Regningen og underviser i Skjønskrivning.
  Hertil kan endnu føjes, at jeg Kl. 5 Søndag Aften, saa længe Undervisningstiden varer, holder et kirkeligt Foredrag, hvortil ogsaa andre end Skolens Lærlinger har Adgang, og som knytter sig til Dagens Evangelium; har jeg Forfald, plejer Nutzhorn at træde i mit Sted. Endelig har jeg i denne Vinter læst op paa Skolen Lørdag Aften, Kl. 71/2—9.
  I Oktober skete den Forandring i den oven for angivne Undervisningsplan, at Højskoleforstander, Cand. theol. Jens Nørregaard fra Testrup overtog alle Formiddagstimerne fra Kl. 111/2—121/2, og Timen Tirsdag Eftm., KL 5—6. Han gjennemgik da Dantes guddommelige Komedie.
  I April 1881 ventes enten han eller, ligesom tidligere, hans Medlærer, Cand. theol. Chr. Baagøe, eller begge, at ville virke som midlertidige Lærere paa Skolen.
  Skolen har i Vinter omtr. 80 Lærliager, deraf, som anført, 5 tredje Gang og 25 anden Gang.

 


 


IV.

Skolens ydre Indretninger.

  Siden Meddelelserne fra Nov. 1879 blev trykte, har ikke blot endnu en af Skolens Lærere, P. la Cour, faaet en Bolig opført, hvori han ogsaa har Plads til nogle Lærlinger; men paa selve Skolen er der ved Hjælp af den Understøttelse, Skolen har faaet fra Dansk Højskoleforening, udført et meget betydeligt Byggeforetagende. Den tidligere Hovedbygning er nemlig dels bleven overbygget med en anselig Kvist paa sit Midterparti, dels har den faaet en Tilbygning, som med et Trappetaarn slutter sig til Gymnastikhuset. I denne Tilbygning er der en stor og smuk Foredragssal, medens der af den gamle Foredragssal dels er dannet en stor Læsestue, hvor Lærlingerne kan læse Aviser og benytte et Haandbibliothek, dels er fremkommen en Bogstue til Skolens Brug og et Studerekammer til mig i Steden for det meget ubetydelige, jeg før havde. Over Foredragssalen er der indrettet gode Kamre til Lærlingerne, og baade den ny Kvist og det øvrige Loft i Hovedbygningen er bleven indrettet til gode Værelser, medens der før kun var nogle lidet hyggelige store Soverum. Med de Udvidelser, der nu er foretagne, siden Skolen slog ind paa det Spor kun at modtage Lærlinger, der var skikkede til en videre gaaende Folkehøjskoleundervisning, vil der kunne skaffes god Plads til ikke ganske faa Lærlinger foruden dem, vi har for Øjeblikket. Men hvad Ombygningen og Udstyrelsen af Værelserne har kostet, er da heller ikke endnu fuldt udbetalt. Fra 1. Maj 1878 til 20. Desember 1880 er der udgivet til Undervisningsapparater (foruden 500 Kroner, som i sin Tid blev skjænket dertil af Ministeriet), Boskab, Ombygning og Nybygning paa Skolen omtrent 11,900 Kroner. En anden Ting, der vil kræve betydelige Pengeudlæg, er Forøgelsen af Skolens Bogsamling. Rigtignok kan jeg ogsaa denne Gang mælde om, at Skolen har faaet store Foræringer; en af dens Lærere, A. Pedersen, har skjænket den en stor Del Bøger; Rektor Lefolii har givet den Humes Englands Historie (6 Bind), og residerende Kapellan i Tikjøb, Kaae, har givet den Raumers Evropas Historie (8 Bind): men det er meget langt fra, at Lærernes og Lærlingernes Efterspørgsel efter Bøger kan tilfredsstilles. Hvad vi har af Bøger, er næsten altsammen Gaver —, Skolen fik saaledes en betydelig Del af Etatsraad Flors Bøger efter hans Død, men det følger af sig selv, at en Bogsamling, der er sammensat paa denne Maade, har et meget tilfældigt Indhold. Men vi har maattet udsætte at bringe den i bedre Skik, til vi havde nogenlunde Orden paa Bygningerne.
  Til Slutning takker jeg paa egne og Medlæreres Vegne dem, der med Tillid til os har opmuntret unge Mennesker til at komme her og være med ved vort Forsøg, og dem, der som Medlemmer af „Dansk Højskoleforening“ eller ved ligefremme Gaver til Skolen har støttet den. Den betydelige Hjælp, som vi har modtaget gjennem Bevillingen paa Finantsloven, erkjender vi mod Tak som en af de største Opmuntringer, vi har modtaget til at røgte vor Gjerning. saa godt vi formaar, til Gavn for det danske Folkeliv.

 
 

Om Muligheden af en forandret Indretning

af

Lærermøderne i Avgust.

 

Af

Ludvig Schrøder

 

  Da Kold i sin Tid begyndte at holde Lærermøder paa sin Skole i Avgust Maaned, og da vi paa nogle af de andre Skoler tog det op efter ham, var det vistnok Hovedsagen ved disse Sammenkomster at søge Oplivelse ved at mødes med dem, der arbejdede for samme Maal, og ved at høre Foredrag til Oplysning om Menneskelivet
  I de senere Aar har vi paa adskiliige af Folkehøjskolerne begyndt at holde „Møder for bosatte Folk“ efter Høst, og disse Efteraarsmøder har udelukkende til Maal at være til Forfriskelse for Deltagerne eller at give Opbyggelse og Oplysning under ét.
  Derved er det bleven mindre nødvendigt at holde Lærersamlinger med dette Formaal, om der end fremdeles vil være ikke saa ganske faa Lærere og maaske endnu flere Lærerinder, der trænger til at søge Styrke i Sommerferien ved et Møde med ligesindede, hvor de tillige kan komme til at høre et paa en Gang oplivende og oplysende Ord.
  Samtidig med, at der er bleven en anden Lejlighed til at finde, hvad der tidligere blev søgt paa Avgustmøderne, viser der sig en bestandig voksende Trang hos Lærerne til at gaa frem i Kundskab. Jeg har faaet det Indtryk, at flere af de yngre Lærere, som har søgt her til Skolen i Avgust, nærer det Ønske, fra deres Ophold her at kunne medtage Kundskaber, som paa en mere umiddelbar Maade kunde komme deres daglige Gjerning til gode, end det, som de hidtil har kunnet lære under et Ferieophold hos os. Og dernæst er det Spørgsmaal ligefrem bleven gjort mig, om vi kunde indrette os paa at modtage saadanne Lærere, som gjennem Kirke– og Undervisningsministeriet fik Understøttelse til at gjennemgaa et Feriekursus, dersom det kunde opnaas, at Brugen af denne Understøttelse ikke blev gjort afhængig af, at vedkommende modtog Undervisningen i Kjøbenhavn.
  Paa disse forskjellige Maader er jeg bleven nødt til at tænke over, om det ikke var tidssvarende, dersom der her paa Skolen, hvor der nu er gode Undervisningsfilm, hvor der er gode Kamre til Lærlinger, der vil arbejde med Bøgerne, og hvor der endelig er en Del øvede Lærere samlede, kunde blive indrettet en Undervisning i Avgust Maaned af en anden Slags end den, vi hidtil har havt.
  I det jeg nu skal fremstille, hvad der er kommen ud af mine Overvejelser, vil jeg først bemærke, at jeg har nogen Betænkelighed ved, at Skolen skal paatage sig en Forpligtelse til at give en saadan Undervisning hvert Aar i Avgust Maaned. Med det Arbejde, vi allerede har i Gang, har adskillige af Skolens Lærere deres Tid saa stærkt optaget, at der kun er egentlig Frihed nogle Uger i September (indtil Efteraarsmødet sidst i denne Maaned begynder); men det kan dog give nogen Lettelse i Avgust, naar som hidtil Lærermødet dels ikke strækker sig over hele Maaneden, dels afvekslende holdes i Testrup og i Askov. Skulde vi holde Skole her i Askov hvert Aar i Avgust, da vilde især vi, der har Lærlingerne paa Kost, føle os bundne hele Aaret paa de tre Uger nær i Begyndelsen af September. Naar det imidlertid var en alvorlig Trang, vi ved en Forandring i den omhandlede Retning kunde imødekomme, saa maatte vel dette Hensyn sættes til Side, især naar der kunde være Tanke om, at Skolen ved at paatage sig en ny Gjerning hurtigere kunde opnaa at faa sin faste Lærerbesætning udvidet, saa at det under det daglige Arbejde lettere blev muligt for de enkelte Lærere at faa Tid til at studere.
  Dernæst vil jeg oplyse, at der ikke kan være Tale om Indretning af en Undervisning af denne Slags i Avgust 1881, da vi har lovet i denne Maaned at deltage i Lærersamlingen i Testrup, som skulde holdes paa on lignende Maade som i de tre foregaaende Aar i Askov og i Testrup. Naar jeg da alligevel nu fremsætter mine Tanker om, hvordan en saadan Undervisning for Lærere kunde indrettes i Sommerferien her paa Skolen, da er det, for at baade de Myndigheder, der raader over Understøttelserne til Lærerne, og for at disse selv i Tiide kan overveje, om der kunde være Grund til at forsøge at virkeliggjøre dem. Hvad Lærerne angaar, vil de blandt andet paa det forestaaende Møde i Testrup kunne faa Lejlighed til at drøfte Sagen, med os.
  Den Maade, hvorpaa jeg kunde tænke mig en Ferieundervisning ordnet, skulde da være følgende:
  I fire Uger fra den første Mandag i Avgust (denne Dag iberegnet) skulde der her paa Skolen daglig gives 1) Undervisning hver Formiddag og hver Eftermiddag i tre Fag, imellem hvilke Deltagerne maatte vælge, idet Undervisningen foregik samtidig i tre Skoleværelser, og det maatte saa forudsættes, at de flittig fulgte den valgte Undervisning fra først til sidst, ligesom det ogsaa maatte være til den, de skulde søge offentlig Understøttelse; om de Fag, hvori der her kunde meddeles Undervisning, skal straks blive givet nærmere Oplysning; 2) skulde der hver Formiddag være Lejlighed til at modtage Undervisning i Legems– og Vaabenøvelser af en særligt dertil uddannet Lærer; 3) skulde der hver Eftermiddag være Lejlighed til at øve flerstemmig Sang under kyndig Vejledning; endelig skulde der 4) hver Aften holdes Foredrag over Æmner, som laa udenfor de Fag, hvori den egentlige Undervisning blev meddelt, og hvortil alle Deltagerne i de særskilte Undervisningskursus kunde have Adgang.
  1) Hovedundervisningen kunde her paa Skolen meddeles i følgende Fag, men hver Sommer kun i tre af dem:
 1.   Nordens Historie (H. Nutzhorn).

 2.   Verdenshistorie (L. Schrøder).

 3.   Mathematik (P. la Cour).

 4.   Gl. testamentlig Bibelforklaring (H, Nutzhorn).

 5.   Ny testamentlig Bibelforklaring (L. Schrøder).

 6.   Naturlære (P. la Cour).

 7.   Modersmaalet og dets Literatur (A. Pedersen og H. Nufzhorn eller A. Pedersen og L. Schiøder).

 8.   Vejrlære (P. la Cour).

 9.   Tegning (P. la Cour og en Assistent).

  De tre Fag maatte naturligvis for hver Sommerferies Vedkommende forud vælges saaledes, at ingen af Lærerne tik med mere end et Fag at gjøre. Dersom vi kunde sikre os fremmed Lærerhjælp ved denne Undervisning, vilde endnu flere Fag kunne blive optagne; men da det kun er Meningen med dette Stykke at give en Forestilling om, hvordan jeg nu kunde tænke mig en saadan Undervisning ordnet, og jeg ikke har forhandlet om denne Sag med saadanne Lærere, som der nærmest kunde være Tale om, skal jeg ikke meddele, hvad jeg i den Retning har tænkt paa. I nogle Fag vilde det blive nødvendigt, at lade Undervisningen gaa igjennem to eller flere Aars Ferier. Ved Nordens Historie og ved Verdens–Historien kunde Formiddagstimen bruges til Foredrag over et enkelt Tidsrum, medens Eftermiddagstimen blev brugt til i Samtaler at gjennemgaa en Bog, hvori hele Æmnet var afhandlet.
  2—3) Undervisningen i Legems– og Vaabenøvelser skulde drives saaledes, at der ogsaa kunde blive givet Vejledning i, hvordan den Slags Øvelser bedst skal ledes. Det samme gjælder Sangøvelserne.
  4) Foredragene om Aftenen kunde ogsaa og maatte maaske helst holdes af Mænd, der ikke hørte til de Lærere, der ledede den egentlige Undervisning.
  Udgiften for en Deltager i en Ferieundervisning af denne Slags maatte nødig overstige 50 Kr. for Kost, Bolig og Undervisning eller 25 Kr. for Undervisning alene.
  Hermed skal jeg nu henstille dette Forslag til Overvejelse.

 
 

Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.
IV.

December 1881.

(Særtryk af „Dansk Højskoleforening“s Aarsberetning for 1880—81.)

Kolding.

»Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

1882.

 


 


Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.

December 1881.
I.


  Hvor Lærernes Ævner og Lærlingernes Trang mødes, der ligger Skolens Gjerning. Dette har jeg for ti Aar siden sagt ved det fjerde nordiske Kirkemøde i Kjøbenhavn, da Folkehøjskolesagen var paa Bane*), og det vedkjender jeg mig fremdeles. Men det følger af sig selv, at den Skole, der tilsigter at løse en bestemt Opgave, søger at finde Medarbejdere, der er enige om denne Opgave, og at samle Lærlinger, ved hvem den kan løses. Den Opgave, Folkehøjskolen i Askov i de sidste tre Aar har søgt at løse under sin Vinterundervisning, er den at meddele en omfattende Oplysning over Menneskelivet paa nordiskhistorisk Grund til saadanne Lærlinger, der enten ved Hjælp af en Højskole for Begyndere eller paa anden Maade har faaet Sans for og Trang til en videre gaaende Undervisning og tillige de nødvendigste Forkundskaber til at følge den.

  De to af os Lærere, som har arbejdet sammen som Folkehøjskolelærere paa tyvende Aar, H. Nutzhorn og L. Schrøder har i denne lange Tid især gjort den historiske Oplysning til deres Hovedsag. Hvem der vil undersøge Nutzhorns Bogsamling, vil finde saa stor en Række af Kildeskrifter til Nordens Historie og af de vigtigste Bearbejdelser af de enkelte Afsnit af denne, at der ikke er mange Historikere, der har mere af denne Slags.

*)   Se Side 8 i min Bog „Om Skoler for voksne“, (Sclønbergs Forlag, 1878), til hvilken jeg maa henvise dem, der vil have Oplysning om mine Skoletanker i det hele.

og den, der vil tale med ham om et Æmne af Nordens Historie, vil ogsaa snart kunne mærke, at han har brugt sine Hjælpemidler til at skaffe sig et grundigt Kjendskab til hele dette Fag, der al Tid maa blive et af de vigtigste paa den danske Folkehøjskole. Om min, L. Schrøders, Granskning af Verdenshistorien kan det samme ikke siges. Er det allerede vanskeligt at følge med alt, hvad der i vore Dage fremdrages til Oplysning om de enkelte Dele af Nordens Historie, saa er det ligefrem umuligt at være grundigt hjemme i Verdenshistorien, og der er da ikke andet at gjøre for en Lærer i dette Fag end paa en Gang at søge at skaffe sig et godt Indblik i Hovedgangen i Slægtens Levnedsløb*), og tillige at fordybe sig i enkelte Dele af den. Naar jeg skal udpege, hvad der særlig har været Gjenstand for den Granskning, jeg har kunnet give mig Tid til, da vil jeg nævne: 1) det gamle Ægyptens og de østerlandske Verdensrigers Historie, som jeg dog kun kjender gjennem Arbejder af danske, tyske og engelske Forfattere, (især V. Schmidt, Vestergaard, Ebers og Rawlinson); men en Hovedgrund til, at jeg har søgt at sætte mig ind i Hovedudbyttet af de ny Granskninger over de nævnte Rigers Historie, er den, at de Videnskabsmænd, som ønsker at omstøde den jødiske og kristelige Opfattelse af Menneskehistorien, stadig benytter Udbyttet af disse Undersøgelser som et Rustkammer til derfra at hente Vaaben imod Bibelen; — 2) de græske Myther og Oldsagn, som jeg dels har følt Trang til at sammenligne med de Oplysninger, der er komne frem om Kaldæers, Ægypters og Persers Billedsprog, dels til at sammenstille med de nordiske Myther og Oldsagn, som i mange Aar har hørt til det, jeg helst talte om paa Skolen; — 3) Herrens og hans Apostlers og den ældste Menigheds Historie; — 4) Reformationstidens, og særlig da Martin Luthers Historie; — endelig har jeg 5) især i de sidste Aar funden det nødvendigt for mig at søge at skaffe mig en paa Selvsyn grundet Indsigt i Verdensliteraturens Historie fra Slutningen af forrige Hundredaar til henimod vore Dage. De, der læser „Nordisk Maanedsskrift“, „Højskolebladet“ og de af mig udgivne „Søndagstaler“, vil der igjennem kunne finde Vidnesbyrd om, hvordan jeg til Brug for min Undervisning paa Skolen har søgt at bearbejde Æmner, som er hentede fra de nævnte Dele af Historien; vistnok er der

*)   Den „lille Verdenshistorie til Skolebrug“, jeg for nogle Aar siden udgav hos Schønberg, kan give en Forestilling om, hvordan jeg den Gang og i det væsentlige endnu ser paa Udviklingen i det hele.

en stor Forskje! imellem, hvad jeg skriver, og hvad jeg taler, og jeg tror, det er lettere at følge, hvad jeg fører frem med Munden, end hvad jeg skriver med Pennen; men kyndige Læsere vil dog igjennem hvad jeg efterhaanden lader trykke, kunne faa en Forestilling om, hvad jeg søger at finde Klarhed i. Saadanne vil da ogsaa lægge Mærke til, at det især er Verdens–Litteraturens Indflydelse paa vor danske Bogverden, jeg gjærne vilde vinde Ævne til at oplyse. Hvad nemlig vort Hundredaars Danmarkshistorie angaar, da har jeg et Arbejde paa Skolen, der gaar jævnsides med Nutzhorns, i det jeg ogsaa taler over det aandelige Livs Udvikling her hjemme i de senere Slægtled. Paa den anden Side har Nutzhorn saa et Fag, hvor igjennem han kommer til at give sit særegne Bidrag til hele Menneskeslægtens Historie, i det han holder Foredrag over det gamle Testamentes Skrifter.
  Under sin Syssel med Kildeskrifterne til Nordens Historie og som Skolens Hovedlærer i oldnordisk Sprog har Nutzkorn vundet flere Forudsætninger for at kunne være Lærer i Modersmaalet end de fleste af de Lærere, der ikke har gjort en saadan Undervisning til deres Hovedsag, og medens jeg ved at holde Foredrag over den nyeste Literaturs Historie og om Fædrenes Billedsprog giver mit Bidrag til, hvad man i Almindelighed kalder Dansk–Undervisningen, har nu baade Nutzhorn og en af Skolens andre Lærere, A. Pedersen, en Hoveddel af deres Gjerning ved Undervisningen i dansk Sprog (Oplæsning, Stilskrivning og Sproglære). De kan sætte mere Kraft ind paa det, efter at Skolen i den unge theologiske Kandidat Jakob Knudsen i alt Fald foreløbig har fundet en Lærer, der kan træde i Nutzhorns Sted som Vejleder i Islandsk og i A. Pedersen som Lærer i Engelsk for Begyndere; om han allerede i, Vinter vil kunne paatage sig mere, er endnu ikke afgjort.
  Den juridiske Kandidat A. Pedersens Hovedfag paa Skolen er Undervisningen i de nordiske Rigers Statsforfatnings– og Statsforvaltningslære, hvorover der foreligger en god Oversigt af Nyholm, som Folkeoplysningsudvalget har udgivet, og i dansk Lov og Ret; men det er hans Bestræbelse derunder ogsaa at oplyse, hvilken historisk Udvikling der har ført til de nu bestaaende Forhold.
  Skolens Læge Bo Bojesen meddeler Undervisning i Geografi i nogle ugentlige Timer.
  Den Lærer, som endnu ikke er omtalt, og som dog har en Hovedvirksomhed her, er Poul la Cour, Det kan med rette siges, som af J. Nørregaard i hans ny Bog om „Sorø og Viborg", at den Omstændighed, at en dygtig Lærer i Mathematik og Fysik som la Cour viste sig villig til at tiltræde Arbejdet i Askov, var en Hovedgrund for os til i 1878 at forsøge det med „den udvidede Højskole“, og det er med udelt Glæde, jeg tænker paa den Tid, vi nu har staaet sammen, i Arbejdet, dels fordi han har vist sig i Stand til at øve en frugtbar Indflydelse paa de unge, som samles her, og til trofast at arbejde sammen med Skolens ældre Lærere, og dels fordi han, saa vidt jeg kan se, uden at slaa af paa den Grundighed og Følgestrænghed, som er udadskillelig fra virkelig mathematisk Undervisning, har forstaaet at sætte den i Forbindelse med den historiske Oplysning, som er og maa være Skolens Hovedsag. Dette har han særlig søgt at naa ved at tage den mathematiske Viden historisk, ved at oplyse, hvad Ægypterne og de østerlandske Oldtidsfolk i denne Retning har ydet, og hvordan de forskjellige græske Tænkere derefter har videre udviklet det af hine Folk fundne. Paa denne Maade har han været i Stand til fra Folkenes og de enkelte Stormænds Syssel med Tallene og med Figurerne at kaste Lys over deres Ejendommeligheder i det hele, og samtidig paa en fornøjelig Maade at føre sine Lærlinger ind i Mathematikens Verden. Hans mathematiske Undervisning er saa bleven afsluttet med en samlet (systematisk) Fremstilling af denne Videnskab, og den har gaaet Haand i Haand med mathematisk Regning og, især geometrisk, Tegning. Naar selv kyndige Læsere maaske vil have ondt ved af disse Vink at faa en Forestilling om en Undervisning, som Flertallet af vore Lærlinger har sat stor Pris paa, saa vil vistnok enhver, hvem det ligger paa Sinde, at Ungdommen rustes til at staa fast imod Tidens vantro Visdom, kunne forstaa, at det har stor Betydning, at Undervisningen i Naturlære og Astronomi er i Hænderne paa en dygtig Mand, der ikke med sin gode Vilje vil rokke ved Barnetroen hos nogen af sine Tilhørere.
  Til disse Oplysninger, som jeg har givet om Skolens Lærere, skal jeg endnu føje følgende; Landbrugskandidat Niels Pedersen har faaet en saa stor Virksomhed ved sin egen Skole paa Ladelundgaarden, at han har opgivet at undervise i Dyrelære. Derimod har en anden Landbrugskandidat, Lars Kristoffersen, der opholder sig her paa Skolen for at have godt af dens Undervisning, overtaget Zoologien og tillige, efter Ønske af Lærlingerne, begyndt at holde Foredrag over Jordbundslære. Hans Jørgen Nielsen, som paa tredje Vinter er Lærling her Skolen, har overtaget Ledelsen af Undervisningen i Legemsøvelser. Hertil kommer den midlertidige Lærerhjælp, Skolen har kunnet faa. Af stor Betydning har det Arbejde været, som Højskoleforstander Jens Nørregaard i de tre forløbne Vintre har udført ved at holde Foredrag over 1) de tre store græske Sørgespildigtere, Aristofanes og Plato, 2) Dantes guddommelige Komedie, og 3) Shakspeare. Men hans Medlærer Chr. Baagøe har ogsaa støttet vor Virksomhed i væsentlig Grad ved Foredrag over dansk Sprog, over Danmarks Geografi og (i April 1881) over Tysklands, Nederlandenes og Englands Geografi. Af disse Mænd venter vi fremdeles at kunne faa Hjælp paa Skolen. Fremdeles har Sognepræst V. Tr. Pedersen fra Naur (nu i Søllested paa Fyn) i en Uge af Oktober dette Aar holdt seks Foredrag over nogle danske Planter, og Sognepræst Ludvig Wagner fra Seest i Løbet af fem Uger i Oktober og November dette Aar holdt 10 Foredrag over Missionen i Sydafrika og derunder over dette Lands Naturforhold, som de er blevne oplyste ved Livingstones og Stanleys Rejser.
  Naar jeg paa denne Maade har søgt at give nogen Oplysning om de faste og midlertidige Lærere, hvis Hjælp Skolen har benyttet for at kunne løse den Opgave, den har stillet sig, saa gjentager jeg det, at dens Arbejde ikke kan udfindes af dette alene, heller ikke af den, som personligt kjender alle Lærerne og deres større eller mindre Dygtighed i deres Fag. Der er noget andet, som øver en meget bestemmende Indflydelse paa, hvordan Arbejdet bliver her paa Skolen. Hvilke er Lærlingerne? Hvad Trang medbringer de? Hvad Indflydelse udøves derved over Lærernes Gjerning?
  Med Hensyn til dette vil jeg bede dem, hvem vor Skoles Udvikling ligger paa Hjærte, at lægge nøje Mærke til de nedenfor meddelte Oplysninger om Skolebesøget i det forløbne Aar. Men særlig skal jeg gjøre nogle Bemærkninger med Hensyn til en Indvending, jeg for ikke længe siden har mødt. Møder der mig andre Indvendinger ad Aare, haaber jeg i senere Meddelelser at kunne tage Hensyn til dem.
  Det var i Efteraaret, at jeg havde en Samtale med en Mand, der i en stor Del af sit Liv har haft med sit Sogns Sager at gjøre, men desuden baade har haft Sæde i Amtsraadet og i en af vore lovgivende Forsamlinger. Han var tillige en Ven af Folkeoplysningen og havde Øje for Nødvendigheden af, at den blev ført ud over, hvad der kan tilsigtes ved de almindelige Folkehøjskoler. Men der var en Ting, som det laa ham paa Hjærte at faa sagt mig, — at vi her paa Skolen ikke gav os nok af med at oplyse Lærlingerne om, hvad der var Lov og Ret her i Landet, og hvordan Sognets og Amtets Sager skulde styres. Naar Gaardmændene fik Sæde i Sogneraadet, trængte de haardt til at vide Besked om disse Ting. Og i de mere fremtrædende Stillinger i det offentlige Liv var det meget mere nødvendigt. Det kan være, der er andre, som har gjort sig de samme Tanker, og jeg vilde ønske, at der var ret mange, som havde disse Tanker. Jeg vilde især ønske, at der var mange af de unge, der følte, at det i Grunden hørte med til deres Borgerpligt i et Land, hvor Grundloven hjemler os alle Indflydelse paa de fælles Sager, at skaffe sig ordentlig Besked baade om Statsforfatningen, Statsforvaltningen og det væsentlige Indhold af vore Hovedlove. Jeg vilde ønske, at der var saa stor en Trang til en Oplysning i denne Retning, at vi trøstigt kunde bruge langt mere Tid end vi gjør nu, til at møde den. Ogsaa af den Grund nærer jeg dette Ønske, fordi Skolens Fremtid ikke paa nogen Maade bedre kunde sikres. Dersom der i Løbet af 10 Aar kom én Lærling herfra hvert Sogn i Danmark med dette Ønske, saa vilde det aarlig give os mere end dobbelt saa mange Lærlinger, som vi nu har. Da vilde det være let at lønne en Lærer mere, som kun skulde have med denne Slags Oplysning at gjøre, og jeg skulde med stor Glæde føre hans Løn op paa den aarlige Udgiftsside. Men der er langt frem, inden dette Maal naas. Blandt vore Lærlinger har der hidtil kun været enkelte, om hvem vi med Bestemthed kunde sige, at de ønskede at erhverve sig en saadan Dygtighed, at de kunde gjøre Fyldest som gode Statsborgere i et frit Land, paa hvad Plads de saa ved deres Medborgeres Tillid blev stillede. Saa snart der kommer et større Tal her paa Skolen med en bestemt Trang i den nævnte Retning, og de blot vil lade os mærke den, skal vi gjøre vort bedste for at imødekomme den, Hvad der hidtil af vor juridisk dannede Lærer er ydet af Oplysning om Statsforfatning, Statsforvaltning og dansk Lovgivning, har ventelig svaret til Trangen, som har været til Stede hos vore Lærlinger. Men det er forøvrigt i min Tanke at faa andre Mænd med en lignende Fordannelse til at holde enkelte Foredrag paa Skolen, for at det derved kan blive bedre oplyst, om der er Trang til mere Undervisning af denne Slags.
  De, som har mødt her paa Skolen for at faa en Oplysning, som kunde være dem til Gavn og Glæde uden Hensyn til deres særegne Livsgjerning, har sikkert i det hele mere haft Trang til at blive vel oplyste danske Mennesker og danske kristne end til at blive vel oplyste Statsborgere. Og har de tænkt særligt paa, hvad de vilde bruge den Oplysning til, de fik, da har de mere haft Sigte paa deres fremtidige Hjemliv end paa det borgerlige Samfundsliv. De har haft Øje for de store Brøst, hvorunder Samlivet mellem Forældre og Børn og mellem Husbonde og Tyende ofte lider, og de har ønsket at ruste sig godt, inden de satte Bo, om det saa maaske maatte kunne lykkes dem at faa Livet inden for Husets fire Vægge i en bedre Gænge. Eller de har haft Lyst til at gjøre deres til, at der kom til at raade en bedre Tankegang og kom til at lyde en bedre Tale i den Kreds, hvori de skulde færdes. Ønsker af denne Slags kan ypperligt forliges med det om at blive gode Statsborgere, og der vilde ikke være megen Velsignelse ved Dygtigheden, et Menneske vandt til at gjøre sig gjældende i den større Kreds, naar han slap af Sigte Hensynet til sin Sjæls Trang og til Hjemlivets og de snævre Kredses Tarv. Den Oplysning, som tager Sigte paa det danske Menneskeliv og paa Kristenlivet, vil sikkert al Tid have en Midtpunktstilling paa den historiske Højskole. Men at Arbejdet dermed nu ogsaa breder sig over de fleste Timer, hænger sammen med den Trang, hvormed Lærlingerne i det hele møder.

 II.
Skolens Lærlinger i Vinteren
fra 6. Oktober 1880 til 30. April 1881.

A     Det ældre Hold.

 

1.     Tredje Vinters Lærlinger.
  Det har allerede vist sig, at adskillige af Skolens Lærlinger ikke lader det blive ved at benytte dens Undervisning i to Vintre, men sager at blive her endnu længere. Efterhaanden som Lærerne arbejder sig mere og mere ind i de Ting, hvori de underviser, vil der bestandig blive noget nyt at lære af deres Foredrag, ogsaa for den Lærling, som før har hørt dem tale om samme Æmne. Og om det end er Reglen, at Undervisningen væsentligt gaar i samme Spor hver anden Vinter, saa at to paa hinanden følgende Vinterhalvaar danner en Enhed, saa vil der hver Vinter i det enkelte komme noget frem i Undervisningen, som ikke tidligere har været behandlet. Men de, der forlænger deres Skolegang ud over de to Vintre (med eller uden de to tilsvarende Somre), vil i Reglen stille sig i et friere Forhold til den egentlige Undervisning end de øvrige Lærlinger, De vil da vælge, hvilken Del af Foredragene, de vil høre, og de vil benytte den Tid, de ikke ligefrem gaar paa Skolen, til selv at læse, hvad de føler Trang til, og som de kan faa Hjælp til hos Skolens Lærere eller finde Hjælpemidler til i Skolens Bogsamling.
  Afset fra, at Lærer paa Ladelundgaards Landboskole, Jens Johansen, (det ældre Holds Nr. 18 i Meddelelserne fra 1880) i Oktober og i April har hørt til dem, der benyttede Skolen tredje Vinter, og at det samme i kortere Tid har været Tilfældet med en anden (d. æ. Holds Nr. 35 i M. f. 1880), har følgende fire hørt til denne Afdeling af vore Lærlinger gjennem alle 7 Maaneder:

 1.   Povl Pedersen, Gaardmandssøn fra Bjerge, Ølgod Sogn i Ribe Amt, født 1853, Lærling i Askov 1871—72, senere Mejerist og Vinterlærer, indtil han kom her paa Skolen i Efteraaret 1878 og blev her Vinter og Sommer tre Aar igjennem (d. æ. Holds Nr. 5 i M. f. 1880). Han har ordnet Skolens Bogsamling, aifattet en Fortegnelse over den (et Seddel–Katalog) og forestaaet Udlaanet fra den. I Vinteren 1881—82 har han paataget sig en Plads som Andenlærer paa Uldum Folkehøjskole.

 2.   Gudmundur Hjaltason, Husmandssøn fra Island, født 1853, Lærling paa Vonheim Folkehøjskole i Norge 1875—76 og 1876 — 77 og her i Askov 1877 — 78. Han har været Lærling paa den udvidede Folkehøjskole i de tre Vintre, den har bestaaet, medens han om Sommeren for det meste har tjent sit Brød ved legemligt Arbejde. (Æ. H. Nr. 8 i M. f. 1880). Han har i fem Maaneder af Vinteren 1880—81 holdt et ugentligt Foredrag over Islands Historie og har desuden undervist især en Del af de ældre Lærlinger i gammel–islandsk Sprog. Under sit Ophold i Norge har han set sig vidt omkring i Landet. Han har ogsaa set sig godt om i Danmark og her fra gjort en Udflugt til Sverige. Først i Juni 1881 rejste han sammen med en Kammerat her fra over Esbjerg og Harwich til London, hvor han opholdt sig i et Par Uger og især havde sin Glæde af Britisk Musæum. Derpaa tog han til Edinburgh, hvor fra han 29. Juni gik med et engelsk Skib til Island. Det er hans Agt at virke som Folkehøjskolelærer iblandt sine Landsmænd, fra hvem han nu har været skilt i 6 Aar, medens han forberedte sig til sin Gjerning. Han har vundet mange Venner i Norge og Danmark, som vil følge hans Fremtidsarbejde med hjærtelig Deltagelse.

 3.   Gaardmandssøn, Aabenraa Amt, 24 Aar, Lyngby 1876—77. Han har nu været her i 3 Aar, Vinter og Sommer (æ. H. Nr. 16 i M. f. 1880), og agter at fortsætte sin Uddannelse her endnu i Vinteren 1881—82.

 4.     Gaardmandssøn og Gartnerlærling, Sønderborg Amt, 20 Aar, Askov 1877—78. Han har været paa den udvidede Skole i de tre Vintre, den har bestaaet, (æ. H. Nr. 22 i M. f. 1880), og har i Sommeren 1881 faaet Undervisning i Plantelære hos en anset Fagmand, Lærer Nielsen i Ørsløv.

 

2.     Anden Vinters Lærlinger
  omfattede følgende Lærlinger, som tidligere havde gjennemgaaet dens første Halvaar, og som her ordnes dels efter deres Rækkefølge i de tidligere Meddelelser, dels efter hvor længe de har været her paa Skolen, i det Løbenumrene slutter sig til det ældre Holds Løbenummer for 1879—80.
  I fulde syv Maaneder har Skolen mellem sine Lærlinger talt følgende:

 1.   Gaardmandssøn, Tisted A., 33 Aar, Askov 1874—75 (2 Mndr.); her i 1879 —80 (Nr. 63 i M. f. 1880) og i 1880 —81 samt i Sommeren 1881. Han er atter paa Skolen i Vinteren 1881—82.

 2.   Friskolelærer, Haderslev A., 28 Aar, Askov 1871—72 (3 M.) og 72 — 73 (6 M.), Vallekilde 74—75; her i 1879—80 (Nr. 70 i M. f. 1880) i Sommeren 1880, og i 1880—81. Han overtog derefter en Friskole i Kolding–Egnen. ).

 3.   Gaard– og Mølleejersøn, Ringkjøbing A., 27 Aar, Gedved 1869—70, Askov 70—71, 74—75 og 75—76; paa den udvidede Højskole i 1879—80 (Nr. 73 i M. f. 1880) og i 1880—81. Han har senere overtaget sine Forældres Ejendom og er derved bleven en større Jordbruger.

 4.   Friskolelærer, Sorø A., 27 Aar, Vallekilde 1873—74 og 74—75; her i 1879—80 (Nr. 74 i M. t 1880) og 1880—81. Han er senere igjen bleven Friskolelærer paa Sjælland.

 5.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 27 Aar, Aagaard 1872—73; her i 1879—80 (Nr. 75 i H. f. 1880) og 1880—81. Han har taget fat paa sin tidligere Gjerning ved Agerbruget.

 6.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 26 Aar, Voldby 1875—76; her i 1879—80 (Nr. 77 i H. f. 1880) og 1880—81. Han har taget fat paa sin tidligere Gjerning ved Agerbruget.

 7.   Friskolelærer, Odense A., 26 Aar, Vallekilde 1875—76 og 1876—77; her i 1879—80 (Nr. 80 i 11. f. 1880) og 1880—81 og i Sommeren 1881. Han er atter paa Skolen i Vinteren 1881—82.

 8.   Haandværker, Randers A., 25 Aar, Galtrnp 1876—77; her i 1879—80 (Nr. 85 i M. f. 1880) og 1880—81. Han fortsætter sin tidligere Gjerning, men søger samtidig i Forening med en Arbejdsfælle at oplære Drenge til dygtige Haandværkere.

 9.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 24 Aar, Lundby 1875—76 og 78—79; her i 1879—80 (Nr. 86 i M. f. 1880) og i Sommeren 1880 og 1880—81. Han er senere blevet Lærer paa Lundby Folkehøjskole.

 10.   Friskolelærer, Haderslev A, 24 Aar, Askov 1875—76, paa den udvidede Højskole i 1879—80 (Nr. 87 i M. f. 1880) og 1880—81. Han er rejst til Amerika; men det er ventelig kun for at opholde sig der ovre i nogle Aar.

 11.   Gaardmandssøn, Svendborg A., 24 Aar, Askov 1874—75, Vallekilde 1876—77 og 77—78, Hjælpelærer ved Folkehøjskolen i Høng 1878—79; paa den udvidede Højskole i 1879—80 (Nr. 88 i H. f. 1880) og 1880—81. I Sommeren 1881 var han Huslærer i Sønderjylland og er nu bleven Lærer paa Folkehøjskolen i Vallekilde.

 12.   Gaardmandssøn, Odense A., 23 Aar, Vejstrup 1876—77 og 78—79; her i 1879—80 (Nr. 92 i H. f. 1880) og i 1880—81. Foruden at være Lærling har han været Skolens Gymnastiklærer. I Sommeren 1881 har han været Huslærer paa Fyn og er nu bleven Lærer ved Folkehøjskole« i Mellerup.

 13.   Gaardmandssøn, Salling, Viborg A, 22 Aar, Galtrup 1878—79; her i 1879—80 (Nr. 97 i M. f. 1880) og i Sommeren 1880, i 1880—81 og i Sommeren 1881. Han er rejst til Kjøbenhavn for at forberede sig til Studentereksamen.

 14.   Husmandssøn, Odense A, 21 Aar; her i 1879—80 (Nr. 101 i M. f. 1880) og i 1880—81. Han har haft Tjeneste hos en Gaardmand i Sønderjylland i Sommer, men er atter paa Skolen i Vinteren 1881—82.

 15.   Fiskersøn, Ribe A., 21 Aar, i 41//2 Aar i Amerika, Vinterlærer i Ribe A., her i Sommeren 1879 og i Vinteren 1879—80 (Nr. 102 i M. f. 1880); fremdeles i Sommeren 1880, i Vinteren 1880—81 og i Sommeren 1881; han er atter paa Skolen i Vinteren 1881—82.

 16.   Husmandssøn, Frederiksborg A., 20 Aar, Vejstrup 1879—80 ; her i 1879—80 (Nr. 107 i M. f. 1880) og i Vinteren 1880—81. Han har haft Tjeneste hos en Gaardmand i Sønderjylland i Sommer, men er atter paa Skolen i Vinteren 1881—82.

 17.   I over seks, men ikke fuldt syv Maaneder har følgende været Lærlinger paa det ældre Hold.

 18.   Gaardmandssøn, Sorø A., 30 Aar, Askov 1871—72 og 1874—75, Friskolelærer i flere Aar; paa den udvidede Højskole 1879—80 (Nr. 66 i II. f. 1880). Nu er han Friskolelærer paa Sjælland.

 19.   Gaardmandssøn, Aarhus A., 28 Aar, Viby 1876—77 og 77—78 (2 M); her i 1879—80 (Nr. 69 i M. f. 1880).

 20.   Friskolelærer, Svendborg A., 26 Aar, Ryslinge 1875—76; her i 1879—80 (Nr. 79 i H. f. 1880). Nu er han Friskolelærer i det nordlige af Jylland.

 21.   Husmandssøn, Holbæk A., 22 Aar, Vallekilde 1877—78; her 1879—80 (Nr. 96 i H. f. 1880), i Sommeren 1880 og over 6 Maaneder af Vinteren 1880—81.

 22.   Gaardmandssøn, Frederiksborg A., 21 Aar, Frerslev 1878—79; her i 1879—80 (Nr. 100 i M. t. 1880), i Sommeren 1880 og 61/2 Maaned af Vinteren 1880—81. Han er senere rejst til Amerika, hvor han havde Lyst til at være Præst i en dansk Menighed; men han vilde lære Forholdene at kjende, inden han tager fat paa en egentlig Forberedelse til denne Gjerning. Efter hvad han har skrevet hjem, synes han at ville opgive Tanken om at blive Præst. Dersom han da, som det er sandsynligt, vender hjem for at blive Gaardmand paa Sjælland, saa vil hans Historie kunne oplyse, at det vil v«re rigtigt at være varsom med at udsende Mænd til at være danske Præster i Amerika, der selv er ukjendte med Forholdene der ovre og ukjendte for de danske der ovre, medens der kan være al Grund til at understøtte saadanne Mænds Uddannelse, som er kjendte og anbefalede af danske Menigheder i Amerika og har Mod paa at forsøge en Gjerning, de har foreløbig Kjendskab til, og — i anden Række — at hjælpe saadanne, som synes at være skikkede til Præstegjerningen, men er villige til at opgive Tanken om den, dersom de efter at have opholdt sig et halvt Aars Tid i danske Menigheder enten selv finder det rigtigt at trække sig tilbage eller ikke opnaar Kald. Man maa da ikke regne den anvendte Understøttelse for spildt. Derimod havde den gjort Skade, om den havde hjulpen en Mand ind i Præstestillingen, som ikke passede til den.

 23.   I seks Maaneder var her:

 24.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 27 Aar, Ryslinge 1872—73; her 1879—80 (Nr. 71 i M. f. 1880).

 25.   I 41/2 Maaned var her:
 26.   Gaardmandssøn, Vejle A., 29 Aar, Askov 1874—75 og Galtrup 1875—76; paa den udvidede Højskole 1879—80 (Nr. 68 i M. f. 1880), i Sommeren 1880 og til ind i Februar 1881, da han forlod Skolen for at gaa til Amerika. Om ham gjælder noget lignende som om Nr. 57.

 27.   I fire Maaneder var her:

 28.   Friskolelærer Kristian Anker, Odense A., 32 Aar, Galtrup 1870—71, Sagatun 73—74, Lærer ved Galtrup Højskole 74—75 og 75—76; her i 1879—80 (6 M.), i Sommeren 1880 og i Vinteren 1880—81 til 1. Februar, da han forlod Skolen for at afgaa til Amerika, hvor han nu er Præst i Chicago (Sydsiden).


    Af de Lærlinger, som var paa det yngre Hold i 1879—80, har endnu nogle faa været Deltagere i Skolens Undervisning i Vinteren 1880—81, men ikke længe nok til, at de kan regnes for virkelige Lærlinger. En, som forøvigt havde været her ogsaa i Sommeren 1880 (Nr. 84 i M. f. 1880), blev ved Sygdom afbrudt i sin Skolegang efter to Maaneders Forløb; en anden, som ogsaa havde været her baade i Vinteren 1879—80 (Nr. 98 i M. f. 1880) og i Sommeren 1881, blev ved militær Tjeneste hindret i at være her i mere end Begyndelsen og Slutningen af Vinterhalvaaret 1880—81. To (Nr. 90 og 113 i M. f. 1880) var optagne af anden Skolegjerning undtagen i April Maaned, da de var her; den ene blev her saa tillige en Maaned af Sommeren, den anden den hele Sommer.
  Af de 28 Lærlinger, der har været her paa Skolen i 1880—81 paa anden eller tredje Vinter, har tre hjulpet til enten ved Undervisningen eller ved at have Tilsyn med Bogsamlingen og Læsestuen. De har ikke betalt for deres Undervisning og til Dels ogsaa faaet andet Vederlag for deres Arbejde. 13 af de andre har ogsaa haft fri Undervisning og flere større etter mindre Læmpelse i Betalingen.
  16 af disse 28 Lærlinger var over 25 Aar gamle, de øvrige 12 mellem 18 og 25 Aar.
  Der var imellem dem en Islænding og fem Sønderjyder (2 fra Haderslev A., 2 fra Aabenraa A. og 1 fra Sønderborg A.). Der var 4 fra Odense A., 2 fra hver af følgende Amter: Ribe, Ringkjøbing, Aalborg, Svendborg, Frederiksborg og Sorø Amt, og 1 fra hver af følgende Amter: Vejle, Aarhus, Viborg, Tisted og Randers Amt.
  Saa vidt det nu kan oplyses, hvad disse 28 Lærlinger har taget fat paa eller vil tage fat paa, saa er 6 af dem vendte tilbage til Skolen for at være her tredje Vinter; 2 fortsætter deres Uddannelse andetsteds; 4 er blevne Lærere paa Folkehøjskoler; 1 agter selv at oprette en Folkehøjskole; 1 er bleven Præst i Amerika; 4 eller 5 er blevne Børnelærere; 1 er vendt tilbage til sit Haandværk: 3 eller snarere 5 er vendte tilbage til Agerbruget; 3 er rejste til Amerika for midlertidigt at være der.

B.     Første Vinters Lærlinger.
  Da der i de to første Vintre i alt har været 122 Lærlinger paa det yngre Hold, begynder jeg denne Gang Løbenumrene med 123.
  I syv Maaneder har der været 32:
 1.   Husmandssen Rasmus Nielsen fra Odense A., 32 Aar, Ryslinge 1876—77, Børnelærer i Racine, Wisconsin i Nordamerika, til 1880, da han kom hertil for at uddannes til Præst. Han blev her paa Skolen i Sommeren 1881 og er nu Præst i Nordamerika.

 2.   Husmandssøn, Aarhus A., 30 Aar, Galtrup 1876—77; Friskolelærer.

 3.   Gaardmandssøn, Kjøbenhavns A., 30 Aar, Hindholm 1871—72.

 4.   Lærer, Gausdal, Norge, 29 Aar, Vonheim i fire Vintre fra 1869—70, derefter Friskolelærer i Vallekilde 1879—80.

 5.   Graardmandssøn, Haderslev A., 27 Aar, Askov 1871—72, Gaardmand.

 6.   Gaardmandssøn, Randers A., 27 Aar, Testrup 1870—71, Askov 72—-73 og Tune.

 7.   Gaardmandssøn, Præstø A., 26 Aar, Karise 1874—75.

 8.   Husmandssøn, Helsingland i Sverige, 26 Aar, Vallekilde 1879—80. Han havde fri Undervisning.

 9.   Haandværkersøn, Odense A., 25 Aar, Vester–Skjerninge 1877—78.

 10.   Tømrersøn, Sorø A., 25 Aar, Tømrer, Vallekilde 1879—80.

 11.   Gaardmandssøn, Frederiksborg A., 25 Aar, Kongens Lyngby 1875—76.

 12.   Sømand, Iowa, Nordamerika, 25 Aar, Elk–Horn 1877—78 og 78—79. Ogsaa paa anden Maade har han begyndt en Uddannelse til at blive Præst, som han ønsker at afslutte under et længere Ophold her paa Skolen.

 13.   Haandværker, Svendborg A., 25 Aar, Ryslinge 1874—75 og teknisk Skole i Odense. Han havde fri Undervisning imod at hjælpe til ved Undervisningen i Tegning.

 14.   Friskolelærer, Odense A., 25 Aar, Vejstrup og Vrigsted.

 15.   Indsiddersøn, Ribe A., 25 Aar, Askov 1875—76, 76—77 og 2 M. i 77—78.

 16.   Gaardmandssøn, Haderslev A., 25 Aar, Askov 1872—73, 2 M. af 75-—76 og Vinteren 76—77.

 17.   Husmandssøn, Randers A., 24 Aar, Thorup Landbrugsskole.

 18.   Lærer, Søndermøre, Norge, 23 Aar, Seminarist.

 19.   Gaardmandssøn, Freebom co., Minnesota, Nordamerika, 22 Aar, i Elk–Horn 1877—78 og 78—79, hvor han ogsaa begyndte den Forberedelse til Præstegjerningen, som han ønsker at afslutte under et længere Ophold her paa Skolen.

 20.   Haandværkersøn, Kjøbenhavn, 22 Aar, Testrup 1878—79, Billedskjærer.

 21.   Gaardmandssøn, Viborg A., 22 Aar, Testrup 1876—77.

 22.   Gaardmandssøn, Thrøndelagen i Norge, 22 Aar, paa Foosnæs' Højskole i 10 Maaneder.

 23.   Gaardmandssøn, Lister i Norge, 21 Aar, paa en højere Almueskole i to Aar.

 24.   Gaardmandssøn, Gausdal i Norge, 21 Aar, Vonheim 1878—79.

 25.   Husmandssøn, Præstø A., 21 Aar, Rødkilde 1874—75.

 26.   Gaardmaudssøn, Aalborg A., 21 Aar, Lundby 1875—76.

 27.   Søn af en Lokomotivfører, Ribe A., 21 Aar, Bogbinder. Han tog Del i Undervisningen i Sommeren 1881.

 28.   Gaardmandssøn, Odense A., 21 Aar, Testrup 1879—80.

 29.   Husmandssøn, Præstø A, 21 Aar, Brøderup 1877—78 og 78—79.

 30.   Gaardmandssøn, Viborg A., 20 Aar, Gedved 1877—78.

 31.   Præstesøn, Vejle A., 19 Aar, Haandværker.

 32.   Gaardmandssøn, Vejle A., 17 Aar, Vrigsted 1878—79. Han deltog i Undervisningen i Sommeren 1881.

 33.    I over seks, men ikke fuldt syv Maaneder har der været 3:

 34.   Friskolelærer, Aarhus A, 36 Aar, Testrup 1871—72 og 72—73.

 35.   Gaardmandssøn, Maribo A., 19 Aar, Karise 1877—78 og Gedved 1878—79.

 36.   Gaardmandssøn, Vejle A., 18 Aar.

 37.   I seks Maaneder har der været 8:

 38.   Højskolelærer, Vejle A., 35 Aar, Vester–Skjerninge og Askov 1873—74.

 39.   Friskolelærer, Tisted A., 28 Aar, Galtrup 1871—72 og 77—78.

 40.   Gaardmandssøn, Aarhus A, 28 Aar, Klank 1870—71 og Kongens Lyngby 1872—73.

 41.   Gaardmandssøn, Præstø A., 27 Aar, Karise og Tune, Gaardejer.

 42.   Skolelærersøn, Vejle A., 22 Aar, Billedskjærer, Askov 1876—77. Friskolelærer.

 43.   Gaardmandssøn, Haderslev A., 20 Aar, Ryslinge 1876—77.

 44.   Gaardmandssøn, Præstø A., 18 Aar, Brøderup 1877—78.

 45.   Gaardmandssøn, Aarhus A., 18 Aar, Viby 1878—79.

 46.   Fremdeles kan til Skolens Lærlinger regnes 9:

 47.   Gaardmandssøn, Aarhus A., 43 Aar. Dalum 1865—66. Her i 53/4 Maaned.

 48.   Husmandssøn, Viborg A., 26 Aar, Askov 1876—77. Engmester. Paa den udvidede Højskole i 51/2, Maaned.

 49.   Lærer, Aalborg A, 24 Aar, Fjellerad, Skelund. Her i 51/4 Maaned. Han deltog i Undervisningen i Sommeren 1881.

 50.   Skolelærersøn, Aalborg A., 21 Aar, Sønderholm 1878—79. Gartner. 5 Md.

 51.   Gaardmandssøn, Sønderborg A., 21 Aar, Vinding, Skovgaard, Jelling: Seminarium, 5 M.

 52.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 17 Aar, 4 M.

 53.   Gaardmandssøn, Odense A., 28 Aar, Lumby 1869—70 og 70—71, Galtrup 1878--79. 3 M.

 54.   Gaardmandssøn, Svendborg A., 23 Aar. Testrup 1874—75, og Tune 1876—77. 3 M.

 55.   Gaardmandssøn, Aarhus A., 19 Aar, Skovgaard 1876—-77 og Askov 1877—78. 3 M.

  Af disse 52 Lærlinger var 24 over 25 Aar, 26 mellem 18 og 25 Aar, og 2 under 18 Aar.
  1 var fra Sverige, 5 var fra Norge, 2 havde deres nuværende Hjemstavn i Nordamerika, 5 i Sønderjylland (3 i Haderslev A., 1 i Sønderborg og 1 i Aabenraa Amt). Blandt de danske Amter kom først Aarhus med 6, derefter Odense og Præstø med hver 5, Vejle og Viborg med hver 4 og Aalborg med 8 Lærlinger. Der var to fra hver af følgende Amter: Ribe, Randers og Svendborg, og 1 fra hver af følgende Amter: Tisted, Kjøbenhavn, Frederiksborg, Sorø og Maribo, og fra Staden Kjøbenhavn.
  Af de nævnte 52 Lærlinger havde 47 tidligere været paa en Folkehøjskole eller paa et Seminarium; dette sidste var Tilfældet med en af Nordmændene. Af gamle Lærlinger fra Askov var der 7 og fra Testrup 6. Fra hver af følgende Skoler var der 3: Galstrup, Ryslinge, Karise og Tune; fra hver af følgende var der 2: Vallekilde, V. Skjerninge, Kongens Lyngby, Vrigsted, Brøderup, Gedved og Skovgaard; fra hver af følgende var der 1: Vejstrup, Vinding, Hindholm, Thorup, Lumby, Lundby, Klank, Dalum, Fjellerad, Skelund, Sønderholm og Viby.  I Undervisningen i Sommeren 1881 deltog af 1) de ovenanførte tredje Vinters Lærlinger Nr. 1 og 3, 2) de ovenanførte anden Vinters Lærlinger: Nr. 37, 43, 49 og 51, 3) de ovenanførte første Vinters Lærlinger: Nr. 123, 134, 141 (i den halve Tid) 149, 154, 163 og 166.
  Desuden Nr. 99 og 113 af det yngre Hold i Vinteren 1879—80 og til Dels Nr. 18 af det ældre Hold i 1879—80. Endelig havde Skolen en Lærling i Sommeren 1881, som ikke før havde været her, men derimod havde gjennemgaaet det landøkonomiske Institut i Odense. Han havde hjemme i Odense Amt og var 29 Aar.
  Der blev da i alt 17 Lærlinger i Sommeren 1881, hvoraf 8 betalte fulde Skolepenge eller 10 Kroner om Maaneden, og 3 de halve Skolepenge. Om Vinteren er Skolepengene 15 Kr. maanedlig.

 III.
Skolens Undervisning i Vinteren
1881—82.

  Meddeleren af denne Beretning, Kand. theol. L. Schrøder, Forstander for Rødding Højskole fra Okt. 1862 til 1864 og for Skolen i Askov fra dens Begyndelse i 1865, holder 1) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 111/2—123/4 Foredrag over Verdenshistorie, 2) Tirsdag og Torsdag Kl. 51/4—61/2 Foredrag over Aandslivets og Literaturens Historie i den nyere Tid i Danmark og i Udlandet, 3) Onsdag Kl. 51/4—61/2 Okt.—Desbr. Foredrag over Mathæos', Evangelium, 4) Torsdag øg Fredag Kl. 8—9 Samtaler over forskjellige af det ny Testamentes hellige Skrifter og 5) Lørdag Kl. 4—5 Samtaler om Kirkens Historie. Alle Timerne kan benyttes af begge Hold Lærlinger.
  I Oktober og den første Del af November, da Sognepræst L. Wagner havde den ene af de til Literaturhistorien bestemte Timer, blev den anden brugt af mig til en Række Foredrag over den kristelige Børnelærdom.
  Kand. theol. H. Nutzhorn, Lærer paa Rødding Højskole fra September 1862 til 1864 og paa Skolen i Askov fra November 1865, holder 1) Torsdag, Fredag og Lørdag, Kl. 111/2—123/2 Foredrag over Nordens Historie fra Ansgar og ventelig til Frederik den tredjes Tid, 2) Fredag, Kl. 51/4—61/2, Foredrag over det gamle Testamentes hellige Skrifter, begyndende i anden Mosebog, 3) Lørdag Kl. 8—9 Samtaler over Dommernes Bog, Samuels og Kongernes Bøger og Krønikebøgerne. Disse Timer kan benyttes af begge Hold Lærlinger. For det yngre Hold alene har Nutzhorn 4) Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 91/2—101/2 Undervisning i Modersmaalet (dansk Oplæsning, Sproglære og Retskrivning) og 5) Torsdag Kl. 4—5 Samtaler om Nordens Historie. For ældre Hold alene har han 6) om Onsdagen Kl. 4—5 Samtaler om Nordens Historie. Desuden underviser han i svensk Literatur og i fem halve Timer i flerstemmig Sang.
  Kand. mag. P. la Cour, Lærer fra 1. November 1878, holder 1) for begge Hold Mandag Kl. 51/4—61/2 og Fredag Kl. 4—5 Foredrag om Lyd, Lys, Varme, Magnetisme, Elektrisitet og Vejrliget, 2) for det yngre Hold Mandag, Fredag og Lørdag Kl. 91/2—101/2 Foredrag i Mathematik, væsentlig historisk fremstillet, med dertil hørende Øvelser,*)

*) Poul la Cours „Historisk Mathematik“ (Kolding 1881) er „trykt som Manuskript“ (232 Sider og 8 Blade med Tegninger). Den kan kan faas i Jakobsens Enkes Boghandel i Askov ved Vejen, der forsender Bogen indbunden og portofrit til enhver som med Postanvisning tilstiller den 3 Kroner 50 øre foruden Postpengene, der for Indlandet vil være 4 Øre.


3) for det ældre Hold Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 91/2—101/2 Foredrag og Øvelser i Mathematik, systematisk fremstillet. Han leder desuden 4) Mandag Kl. 2—4 Øvelser i forskjellig Slags Tegning, og Tirsdag Kl. 2—4 i Perspektiivtegning, samt 5) Onsdag Kl. 3—4 i Regning.
  Kand. jur. A. Pedersen, Lærer fra 1. November 1874, holder 1) for begge Hold Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 8—9 Foredrag over Statsforfatning, Statsforvaltning og dansk Lov og Ret, og underviser 2) det ældre Hold Mandag, Fredag og Lørdag Kl. 91/2—101/2 i Modersmaalet (dansk Oplæsning, Sproglære og Retskrivning). Desuden underviser han navnlig en Del af de ældre Lærlinger i fremmede Sprog i 6 ugentlige Timer.
  Kand. med. & chir. B, Bojesen, der er Skolens Læge, holder 1) Mandag Kl. 4—5 Foredrag over udvalgte Dele af Jordbeskrivelsen, hvortil alle Lærlinger har Adgang, og gjennemgaar forøvrigt en større Lærebog i Geograflen i Samtaler, 2) Torsdag Kl. 4—5 med det ældre Hold, 3) Onsdag Kl, 4—5 med det yngre Hold.
  Kand. theol. Jakob Knudsen underviser i Islandsk, Engelsk og Græsk i 15 Timer om Ugen.
  En af Skolens Elever, Landbrugskandidat L. Kristoffersen, holder om Lørdagen Kl. 51/4—61/2 et Foredrag over Zoologi og Torsdag Kl. 3—4 over Mineralogi.
  En anden, A. Skands Hansen, der har opholdt sig i Amerika, fortæller om Onsdagen Kl. 5—6 i Maanederne efter Jul om Amerikas Historie og amerikanske Forhold.
  En tredje, der har gaaet paa en teknisk Skole, hjælper la Cour med Tegneundervisningen.
  En fjerde, der har taget den udvidede Præliminæreksamen, hjælper i Regning og Mathematik.
  En femte, der har gjennemgaaet Hærens Korporalskole, leder Legemsøvelserne hver Søgnedag, Kl. 101/2—111/2 og tilligemed to andre, Skydeøvelserne, der i Aar drives hele Vinteren igjennem, og hvorved Deltagerne skyder et større Antal Skud paa forskjellige Afstande, der vokser med Skydefærdigheden.
  I Oktober og første Del af November holdt Sognepræst L. Wagner fra Seest, Tirsdag Kl. 51/4—61/2 og Onsdag Kl. 8—9, Foredrag over Afrikas Missionshistorie.
  Ligeledes holdt Sognepræst V. Tr. Petersen fra Navr (nu i Søllested paa Fyn) i en Uge et dagligt Foredrag over nogle fremragende Planters Bygning og Liv.
  Om Fredag Aften holder la Cour Oplæsning og fortæller tillige om sit Ophold i Italien i Vinteren 1875—76. Lejlighedsvis bliver der ogsaa læst op paa Skolen af Gaardejer, Sogneraadsformand Niels Hansen, af J. Knudsen og af mig.
  Om Søndagen Kl. 5 holder jeg, saa længe Skolen varer, et kirkeligt Foredrag, hvortil ogsaa andre end Skolens Lærlinger har Adgang, og som knytter sig til Dagens Evangelium. Har jeg Forfald, plejer Nutzhorn at træde i mit Sted.
  Skolen har i Vinter noget nær et lignende Antal Lærlinger som i forrige Vinter.

 IV.
Skolens Formuesforhold.

  l det forløbne Aar har Hjælpemidlerne ved Undervisningen faaet en Udvidelse dels ved en Del fysiske Instrumenter, til hvis Anskaffelse Ministeriet for Undervisningsvæsenet har givet 200 Kr., dels ved en Del Væggekort og Hager, hvoraf den største Del er kjøbte, men en Del skjænkede til Skolen.
  De Begninger, der endnu stod tilbage fra Byggeriet 1880, er i Aarets Løb blevne afviklede. Men dette har ikke kunnet ske, uden at jeg er kommen til at staa i et efter mine Forhold meget stort Forskud for Skolen. Det er det Udbytte, den lille Avlsgaard, jeg i sin Tid har kjøbt for at kunne føre den store Husholdning, i de sidste Par Aar har givet, tilligemed nogle mere tilfældige Indtægter, der har gjort mig det muligt, at skaffe Pengene dertil, som jeg ellers havde god Brug for til at afvikle et kostbart Laan i Gaarden. Mit Avlsbrug og min Husholdning er nemlig min egen Sag, medens Skolens Regnskab lige fra dens Stiftelse er ført saaledes, at dens Pengevæsen, naar det skal være, kan skilles ud fra min private Ejendom.
  Skolens Ejendom er ved Regnskabs–Opgjørelsen den 1. Oktober 1881 bogført for 52,780 Kr. 11 Øre. Deraf falder paa Bygningerne deres Assurancesum efter Police af 18. September 1880

Kr. 43,775

og paa Løsøre, iberegnet Undervisningsapparater, efter Police af 8. Januar 1882

— 6,500

Jordlodden paa 3 Tdr. Land, der dyrkes som Have, kommer da, med Byggegrund og Gaardsplads, til at staa i

— 2,505,11

Kr. 52,780,11


  Af denne Sum er der i sin Tid ved Etatsraad Flors Indsamling af Bidrag til Nationaloplysningens Fremme tilvejebragt 8,279 Kr. 23 Ø. Maa jeg med Hensyn til disse Penge en Gang for alle give den Oplysning, at det sikkert var Etatsraad Flor en glædelig Overraskelse, at hele denne Sum blev sparet sammen til at sættes i Skolens Bygninger og Boskab. Da det ikke lykkedes ham at samle mere, har han maattet vente, at det hele vilde medgaa til at bøde paa Skolens smaa Indtægter i de første Aar. At Pengene ikke blev brugt paa denne Maade, opnaaedes da ogsaa kun derved, at Skolens Lærere, i en Række Aar, hver for sig fik saa megen Hjælp af velhavende Frænder, at de kunde nøjes med mindre Betaling for deres Arbejde, end de virkelig behøvede til deres og deres Hustruers og Børns Underhold.
  Senere har Flor personlig skjaenket en betydelig Sum til Skolens Gymnastikhus, og denne Gave tilligemed andre Gaver fra dens nærmeste Venner, som indkom, efter at den oprindelige Indsamling var afsluttet, løber op til 5,842 Kr. 39 Ø.
  Uden at faa Renter deraf har jeg staaende i Skolen Kr. 3,400, hvoraf en Del blev mig skjænket af Skolens Venner, da Skoleejendommen blev kjøbt. Og denne Sum mener jeg bør blive staaende i Ejendommen, saa længe jeg bebor den og benytter dens Have.
  Derimod var det i mine Øjne ønskeligt, om dansk Højskoleforening efterhaanden kunde indskyde, hvad Ejendommen ellers er værd. Hidtil har jeg kunnet bogføre som dens Indskud i Skolen 13,312 Kr. 10 Ø, medens 2,408 Kr. 84 Ø. af dens Bidrag til Skolen er medgaaet til løbende Udgifter. Der svares da ikke Renter af:
Flors oprindelige Indsamling

........... Kr. 8,279,23

De senere indkomne Gaver

........ — 5,842,39,

Mit oprindelige Indskud i Skolen

....... — 3,400  

Dansk Højskoleforenings Indskud

........ — 13,312,10
Kr. 30,833,72

Derimod betales der Rente af det meste af Resten

— 21,946,39

Ejendommens Værdi var

Kr. 52,780,11


  Det er midlertidige Laan, eller hvad Skolens Lærere har kunnet skaffet til Veje — derunder da det førnævnte Underskud, jeg har dækket —, som udgjør den Sum, Skolen har at forrente. 23 Hvem der kjender til Forholdene, vil vide, at det er meget vanskeligt at faa et Laan af nogen Betydning i en Ejendom som Skolens, og det kunde da være ønskeligt nok, at der ikke var flere fremmede Penge i den end en Indløsningssum som de nævnte 3,400 Kroner, som den af Skolens Lærere maatte tilskyde, der til enhver given Tid boede paa Skolen og brugte Haven. Imidlertid vil det naturligvis tage lang Tid, før de omtrent 22,000 Kroner, der mangler for at naa dette Maal, kan skaffes til Veje, især naar det maa agtes for givet, at Skolens Udvikling til bedre og bedre at løse sin Opgave ikke maa forsømmes over den ønskelige Ting at faa Pengesagerne i Orden. Dertil kommer, at vi stadig gjør den Erfaring, at der er fattige Karle med stor Trang til Oplysning, som ønsker at bruge Skolens Hjælp dertil, men som har meget svært ved at skaffe de fornødne Kostpenge, selv om Skolen eftergiver Skolepengene baade for det andet og det tredje Vinterhalvaar. Det vilde være meget ønskeligt, om vi var i Stand til at støtte nogle saadanne med fuldstændig frit Ophold den tredje Vinter, de var her, for saa vidt de ikke da havde Hjælp fra Amtsskoleraadet, hvad der vil høre til Sjældenhederne.
  Skolens Lærere takker gjennem mig for den Opmuntring, der er givet dem, til deres Forsøg paa at føre Folkehøjskolesagen videre ved Understøttelsen af Sorø Akademies Midler og ved de mange smaa og store Gaver fra Sagens Venner over hele Landet, som er indkomne gjennem dansk Højskoleforening.

   Askov den 16. Januar 1882

Ludvig Schrøder.


 

Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.
V.

Januar 1883.

(Særtryk af „Dansk Højskoleforening“s Aarsberetning for 1881—82.)

Kolding.

»Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

1883.

 


 


Meddelelser

fra

den udvidede Højskole

i Askov.

af

L. Schrøder.

Januar 1883.
I.


  Det er med et lyst Haab for den Skolegjerning, som er begyndt her i Askov, at jeg hilser 1883, som rummer Hundredaarsdagen for hans Fødsel, der var Banebryderen for den folkelige Ungdomsskole eller historiske Højskole i Norden. Blandt det meget, som denne Stormand, N. F. S. Grundtvig, har lagt sit Folk paa Sinde, er ogsaa dette, at det gjælder om at gaa historisk frem. Men i dybeste Forstand er dette „at gaa historisk frem“ det samme som at takke Gud for, hvad han har givet. Den, som gjør det for Alvor, vil ogsaa paaskjønne de gode Gaver ved at bygge paa Grundvolden, som ved dem er lagt, og ved at mindes, hvad der er sket, vil kan styrkes i Haabet til at gaa videre frem ad de banede Stier. 1836 skrev Grundtvig med Tanken om, at der ikke endnu var noget Sted, hvor en fædrelandsk og folkelig Dannelse og Oplysning paa Modersmaalet ret blev plejet, disse Linjer:
„Rede har Fuglen og Ræven har Grav,
Gefion gamle kun Pose og Stav!
Dronningen tigger for hver Mands Dør,
Marken var hendes med Ager og Eng,
Arvingen lever, den liden Smaa–Dreng,
ham gjenner ingen'af Vangen med Staal,
kunde han bare sit Moders–Maal!“

  Deri er udtrykt, at det var et Slot, som den Skole skulde ligne, der gjorde sig det til Maal at opildne Kjærligheden til Fæderne–Landet og at udbrede en Oplysning paa Modersmaalet, som var jævn nok til at fattes af de smaa i Landet og dog førte op til alle de Aandens Højder, danske Mænd og Kvinder var skikkede til at naa; — det var en kongelig Stiftelse som Sorø Akademi, Grundtvig tænkte sig værdig ti! at rumme denne Skole som han udtrykte det 1840 i Bønnen til Kristian den ottende:
„Der er en Løvsal i dit Kongerige,
i Sjællands Hjærte ved den blanke Sø,
lad der i Mag den yndige bestige
sit grønne Dronninge–Sæde under Ø,
med Hynde blødt af venlige Kærminder,
som blaane lyst, saa længe Blodet rinder,
og Hjærtet banker hos vor Moders Børn!


Hvor Aksel blunder under hvalte Bue,
og Danmarks Adel bar sin Vaaben–Krans,
lad Folket der sin gamle Dronning skue,
forynget skjønt i Nytaarstidens Glans!
Lad sammensmelte der paa Danmarks Tunge
de gamle Hjærte–Toner med de unge,
til Dronningens og Danner–Kongens Pris.“

Dette, som han længtes efter og i mange Aar den ene Gang efter den anden pegede paa, naaedes ikke i hans Levedage, og der er ingen Udsigt til, at det skal naas i hans Jubelaar. Men alligevel er der gjort store Skridt frem ad den Vej, Grundtvig pegede paa. Folkehøjskolen er nu saa nøje knyttet til Livet i Danmark og i Norge, at en meget stor Del af Folket i disse Lande ikke kunde tænke sig, hvordan det var at undvære den. Ogsaa i Sverige har Tanken om folkelige Skoler for den voksne Ungdom vundet Indgang, og imellem Nordboerne i Amerika er der allerede to Skoler af denne Slags. Virksomheden paa disse Skoler har i Aarenes Løb draget stedse flere til sig: Til Skolerne for den mandlige Ungdom har der for længst sluttet sig Pigehøjskoler. Skolerne har fra først af væsentlig taget Sigte paa Landboerne; de har vel i det hele holdt paa Navnet „Folkehøjskoler“ og ikke villet ombytte det med „Bondehøjskoler“; men de har samlet deres fleste Lærlinger fra Landet, og de har indrettet sig derefter; men nu har „Kjøbenhavns Folkehøjskole“ rejst sig med det særlige Maal at samle Lærlinger fra Hovedstaden og de andre Byer. Til den regelmæssige Undervisning paa Folkehøjskolerne har der sluttet sig Møder paa flere Dage med Foredrag for Lærere i Avgust og for bosatte Folk i September og Oktober; fra 3. til 6. Januar i dette Aar har vi her i Askov haft et Vintermøde for ogsaa at give dem Adgang til at nyde godt af Højskolelivet, der vanskeligt kunde afse Tid dertil i de Maaneder, da Vintersæden skal lægges og Roerne tages af Jorden. Dette Møde lykkedes godt og samlede saa mange Deltagere, som der kunde rummes i Foredragssalen, og den tilstødende Læsestue*),

*) I Gymnastiksalen har vi endnu ikke Kakkelovn. Derfor turde vi ikke denne Gang tage imod flere, end der kunde være i de nævnte Rum. Inden næste Vinter faar vi ventelig Varme–Indretning i Gymnastiksalen, som nu har et Tag, der passer dertil.


og blandt de omtrent 400 Mænd og Kvinder var vistnok mange af Skolens nuværende Lærlinger og mange af dem, der ofte har været her før; men der var tillige en stor Del, som nu for første Gang saa Lejlighed til at overvære et større Møde paa Skolen. Til Vidnesbyrdene om, hvordan Folkehøjskolesagen er slaaet igjennem, maa det ogsaa regnes, at adskillige Skoler, der nærmest giver sig af med en Fagdannelse, har fundet sig vel ved at slutte Pagt med den ny folkelige Ungdomsskole. Naar en Landboskole, som tillige har en Folkehøjskole–Afdeling, trives særlig godt, da vil det sikkert komme af, at selve Landboskolen er paavirket af, hvad der er Sjælen i den folkelige Oplysning. Det er heller ikke ydre Paahæng, naar flere Lærerindeskoler har deres Folkehøjskole-Afdelinger. Og som der er Haandværkerskoler i Forbindelse med Folkehøjskoler, saaledes vil der ventelig ogsaa en Gang blive sat Handelsskoler i Forbindelse med Skoler for den historiske Oplysning, som Børn ikke kan tage imod. Til Vidnesbyrdene om, hvordan Folkehøjskolesagen er slaaet igjennem, kan det ogsaa regnes, naar der baade i Kjøbenhavn og flere andre Byer (Odense, Kolding, Aarhus) er dannet Højskoleforeninger eller Højskolehjem, som Samlingssteder for Venner af den Oplysning, der udgaar fra Folkehøjskolerne. — Har Folkehøjskolen da ikke løftet sig saa højt eller samlet sig til et saadant stærkt Brændpunkt, som Grundtvig ventede, saa har der dannet sig et desto bredere Grundlag for en Udvikling imod en Skole, der baade kunde gjøre Oplysningen „frugtbar for Folket“ og Folkelivet „grødefuldt for Videnskabeligheden“, som Grundtvig skrev i Indledningen til sin Fremstilling af Nordens Sindbilledsprog. Det er jo et Forsøg paa at bygge videre paa det givne brede Grundlag, som nu i nogle Aar har optaget en stor Del af vor Tid her i Askov. Men ogsaa for det, vi har erfaret i disse Aar, har vi god Grund til at være taknemlige. Den kjærlige Opmuntring til at tage fat lød med særegen Vægt til os fra vor dybt savnede afdøde Ven Jep Pink. Den udvortes Støtte, som vi behøvede, for at gjøre Forsøget, fik vi ved hane og mange andres Hjælp. Der mældte sig straks i P. la Cour en Medarbejder ved Gjerningen paa den udvidede Skole, som vi med Glæde kunde slutte os sammen med. Skolen fik i sine første Aar tilstrækkelig mange ivrige og dygtige Lærlinger til, at vi kunde faa Undervisningen godt i Gang. Men det holdt sig omtrent ved det samme Tal, og det syntes heller ikke, at der vilde mælde sig en Lærer med sællige Anlæg og særlig: Lyst til Undervisningen i Modersmaalet. Baade med Hensyn til Tallet paa Lærlinger og med Hensyn til Lærerkræfterne er der i denne Vinter betydelig Fremgang. Af Lærlinger har vi nu over et Hundrede. Undervisningen i Modersmaalet og de beslægtede nordiske Sprog er bleven Hovedfag for to unge Lærere, de theologiske Kandidater Jakob Knudsen og Holger Begtrup; den første begyndte allerede i Fjor Vinter en Gjerning her ved Skolen; men da havde han endnu ikke optaget Undervisningen i Modersmaalet; den sidste har i denne Vinter sluttet sig til, og forhaabentlig vil deres forenede Kræfter bøde paa, hvad der har været savnet ved Undervisningen i Modersmaalet. Landbrugskandidat Lars Kristoffersen, som i Fjor underviste i enkelte Timer samtidig med, at han ellers var Skolens Lærling, har nu paataget sig at undervise i Kemi foruden i Plantelære, Dyrelære og Jordbundslære.
  Til Støtte for Undervisningen i Kemi har Skolen maattet indrette et Laboratorium og anskaffe saa godt som alt, hvad der behøvedes til at gjøre det brugbart. Det vil ventelig ikke blive lidet benyttet af de af vore Lærlinger, der før har været paa en Landboskole, og som har Trang til at opfriske, hvad de har lært af Kemien. — L. Kriatoffersen har ogsaa begyndt at danne en Samling af udstoppede Fugle og andre Gjenstande, der kan tjene som Hjælpemidler ved Undervisningen i Naturhistorie.
  Samtidig dermed har H. Begtrup begyndt at samle paa Oldsager.
  Skolens Samling af fysiske Instrumenter har faaet en Udvidelse derved, at Ministeriet for Kirke– og Undervisnings–Væsenet dertil igjen i det forløbne Aar har skjænket 200 Kroner.
  At Skolens Bogsamling er i en særdeles god Orden, skyldes især Højskolelærer Poul Pedersen, som har været i Uldum i Fjor Vinter og atter er der i denne Vinter, men som ellers er knyttet til Askov, har Del i Undervisningen paa Pigeskolen og til næste Vinter ventelig vil komme til at overtage Undervisningen i praktisk Regning og dens Anvendelse ved Bogføring.
  Hvad ellers Bogsamlingen angaar, da har Skolen i Slutningen af 1882 faaet et skriftligt Tilsagn fra forhenværende Sognepræst i Husby, Chr. Østergaard, om, at han vil testamentere den sin i adskillige Retninger udmærket vel forsynede, helt igjennem vel holdte, store Bogsamling. Vi har en rig Erfaring af, hvor meget vore Lærlinger paaskjønner, at de kan benytte den ikke ubetydelige Bogsamling, Skolen nu besidder, og hvor vanskeligt det er for Lærerne, saa langt fra de offentlige Bogsamlinger, at faa de Bøger, de maa efterse, for at kunne give grundig og paalidelig Besked til tit meget udviklede Tilhørere. Og derfor hilser vi det med Glæde, at den gamle Hædersmand, som igjennem sit lange Liv har samlet denne Skat af Bøger, har ønsket, at den skulde forblive samlet og komme den videre gaaende Folkehøjskole–Undervisning til Gode.
  Til de glædelige Ting, jeg har at mælde om, hører det ogsaa, at flere Venner af Skolen har givet Bidrag til, at nogle fattige Lærlinger, som Skolen giver fri Undervisning, helt eller til Dels kan faa Kosten frit. Fra Brygger Johansen i Aalborg har Skolen i Oktober modtaget 100 Kroner til dette Brug, og han har stillet i Udsigt, aarligt at ville skjænke en lignende Sum; Kjøbmand G. Bech i Aarhus har skjænket 50 Kroner dertil med Tanke om at gjentage det ad Aare. En Veninde af Skolen har tilstillet den 100 Kroner fra sig selv og 10 Kroner fra en anden Kvinde. En gammel Ven af Skolen, Sognepræst Schjørring i Ørslev, har i Anledning af sit Sølvbryllup skjænket 100 Kroner til Støtte for en fattig Lærling. Skolen har faaet endnu to Gaver hver paa 10 Kroner og en paa 16 Kroner, der agtes anvendt til Kostpenge for fattige Lærlinger. Disse 396 Kroner, haaber jeg, skal gjøre god Gavn.
  Det vedkommer nærmest Pigeskolen, at en unævnt Velgjører har skjænket Skolen 2000 Kroner, imod at Skolen opretter en Friplads for en Pige i Sommermaanederne. Men det støtter jo den hele Skolevirksomhed, jo mere vi kommer ud af midlertidige Gjældsforpligtelser. Om denne Gave og om hvad jeg ellers har at mælde, vil jeg forøvrigt bede Læserne søge Oplysninger i de følgende Afsnit.
  I de mere almindelige Bemærkninger, hvormed jeg plejer at indlede min Aarsberetning, fandt jeg, at der denne Gang var god Grund til at fremhæve, hvad der særligt har gjort, at det er med et lyst Haab for vor Gjerning i Askov at jeg hilser Grundtvigs Jubelaar.

 II.
Skolens Lærlinger i Vinteren
fra 6. Oktober 1881 til 29. April 1882.

A     Lærlinger, som tidligere havde været mindst to Vintre paa Skolen.

 

1.     Lærling paa fjerde Vinter i 7 Maaneder.

 1.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 25 Aar, Lyngby, 1876—77. Han har nu været her i fire Aar, Vinter og Sommer (Nr. 3 blandt de ældste Lærlinger i Meddelelserne fra 1881) og fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1882—83. Han havde fri Undervisning.

2.     Lærlinger paa tredje Vinter.

  Da der forekom fire af denne Slags Lærlinger i den sidste Aars–Beretning, begyndes nu med Løbenummeret 5.
 1.   Graardmandssøn, Tisted A., 34 Aar, Askov 1874—75 (2 Mndr.) Han har nu været her i tre Vinterhalvaar (Nr. 37 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra 1881 og to Sommerhalvaar (1881 og 82) og fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—83.

 2. Hans Jørgen Nielsen fra Odense A. (22 Aar), som nu midlertidig bestyrer en fri Børneskole paa Sjælland, men del foruden har haft Tilbud om en Plads som Højskolelærer i Vinter, har, medens han var Lærling her den tredje Vinter (Nr. 50 bl. anden Vinters Lærlinger i Medd. f. 1881), tillige ledet Gymnastikundervisningen.

 3. Andreas Skands Hansen fra Ribe A. (22 Aar), som havde været i Amerika i 41/2 Aar og været Vinterlærer i Varde–Egnen, inden han kom her paa Skolen i Begyndelsen af Sommeren 1879, har nyttet Skolens Undervisning i det hele i fire Sommerhalvaar og tre Vinterhalvaar (Nr. 51 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra 1881), men rejste i Avgust 1882 atter til Amerika, hvor han nu er Lærer paa Folkehøjskolen i Elk–Horn. Han havde fri Undervisning.

  Disse tre var Skolens Lærlinger i alle 7 Maaneder af Vinteren 1881—82. I seks Maaneder var der to Lærlinger paa tredje Vinter, nemlig:
 1. Peder L. K. Hansen fra Vesterby, Odense Amt (27 Aar), som havde været paa Vallekilde 1875—76 og 1876—77, og derefter undervist i en Friskole, inden han kom her paa Skolen, hvor han har været i tre Vinterhalvaar og et Sommerhalvaar (Nr. 43 iblandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra 1881). I April 1882 forlod han Skolen for at gaa til Amerika, hvor han siden er bleven ordineret til dansk Præst i Syd–Chicago. Han havde fri Undervisning.

 2. Jens Peder Sundbo fra Frederiksborg Amt (21 Aar), som havde været paa Vejstrup Skole 1878—79, men nu i tre Vintre har benyttet Skolen i Askov (Nr. 52 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. for 1881) for at forberede sig til en Lærergjerning. Han havde fri Undervisning.

   
    Højskolelærer Povl Pedersen i Uldum, som tidligere havde været her paa Skolen i tre Aar, Vinter og Sommer (Nr. 1 blandt tredje Vinters Lærlinger i Medd. fra 1881), var her ogsaa i Oktober og April af Vinteren 1881—82; i Sommeren 1882 har han undervist noget paa Pigeskolen i Askov, samtidig med at han her har fortsat sin egen Uddannelse. — Ogsaa Jens Johansen, der fra November 1881 overtog en Lærerstilling ved Mellerup Højskole, men som tidligere havde været her i to Vintre (Nr. 48 iblandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra 1881), var her igjen i Oktober Maaned 1881. Han havde ikke været ret længe i Mellerup — men dog længe nok til at vinde Anerkjendelse som Lærer og til at vinde deres Kjærlighed, der kjendte ham —, inden han blev angrebet af Brystsyge. Han døde den 2. Desember 1882 paa Korsika, hvor han var rejst ned for at prøve at vinde sin Helbred. — Kristian Hübschmann, som midlertidig blev Lærer paa Mellerup Højskole, da Jens Johansen blev syg, og som har været Læriling i Askov i to Vintre (Nr. 21 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd fra 1880), var her i April 1882.

   
  B     Anden Vinters Lærlinger.


    Da der tidligere har været i alt 60, som har benyttet Skolens Undervisning i to Vinterhalvaar, begynder Løbe–Nummerne nu med 61.
   I syv Maaneder har der været 21:
  1.   Engmester Jens Kristian Poulsen, Viborg A., 27 Aar, Askov 76—77, paa den udvidede Højskole i 51/2 Maaned af Vinteren 1880—81 (Nr. 167 i Medd. for 1881). Han havde fri Undervisning.

  2.   Friskolelærer, Hjørring A., 27 Aar, Vallekilde 1874—75 og 1876—77, i Askov i 6 Maaneder af 1879—80 (Nr. 113 i Medd. for 1880) og 1 Maaned af 1880—81 samt i Sommeren 1881. Han var her i Sommeren 1882 og er atter paa Skolen i Vinteren 1882—83. Han havde fri Undervisning.

  3. Per Johan Olson fra Helsingland i Sverige, 27 Aar, Vallekilde 1879—80, i Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 130 i Medd. f. 1881), lærte Mejeri paa Ladelundgaards Landboskole i Sommeren 1881. Da han tog her fra ved Slutningen af April 1882, blev han Fodermester hos Gaardejer og Fabrikant Johannes Lauridsen i Vejen og er nu paa Tune Landbrugsskole. Han havde fri Undervisning.

  4.   Haandværkersøn Jørgen Nielsen, Odense A., 26 Aar, Vester Skjerninge 1877—78, i Askov i 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 131 i Medd. for 1881). Han havde fri Undervisning.

  5.   Haandværker Jørgen Madsen, Sorø A., 26 Aar, Vallekilde 1879—80, i Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 135 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning.

  6.   Haandværker Anton Hansen, Svendborg A., 26 Aar, Ryslinge 1874—75 og teknisk Skole i Odense, i Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 135 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning, men hjalp saa til ved Undervisningen i Tegning.

  7.   Friskolelærer Peder Pedersen, Odense A., 26 Aar, Vejstrup og Vrigsted, i Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 136 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning.

  8.   Husmandssøn, Randers A., 25 Aar, Thorup Landboskole, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 139 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning. Han er igjen paa Skolen i Vinteren 1882—83.

  9.   Lærer Niels Markussen, Aalborg A., 25 Aar, Fjellerad, Skelund, Askov i 41/2 Maaned af 1880—81 (Nr. 168 i Medd. fra 1881) og i Sommeren 1881. Han havde fri Undervisning.

  10.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 23 Aar, Brønderslev 1875—76 og 78—79, Askov 7 Maaneder i 1879—80 (Nr. 88 i Medd. fra 1880) og Sommeren 1880, fremdeles i to Maaneder af 1880—81 og i Sommeren 1881. Han havde fri Undervisning. Han fortsatte sin Uddannelse her paa Skolen i Sommeren 1882 og er her ogsaa i Vinteren 1882—83.

  11.   Billedskærer Johannes Sofus Bennike fra Kjøbenhavn, 23 Aar, Testrup 1878—79, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 142 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning.

  12.   Billedskærer Karl Jørgensen fra Vejle Amt, 23 Aar, Askov 1876—77, Lærer i nogle Aar og senere atter Haandværker, paa den udvidede Højskole i Askov i 6 Maaneder af 1880—81 (Nr. 162 i Medd. fra 1881) og derefter Soldat, Han havde fri Undervisning.

  13.   Husmandssøn Anders Pedersen Holm, Ribe A., 23 Aar, Askov 7 Maaneder i 1879—80 (Nr. 99 i Medd. fra 1880) og i Sommeren 1881. Han fik Afslag i Betalingen for Undervisningen.

  14.   Gartner Anders Jørgensen fra Møen, Præstø A., 22 Aar, Rødkilde 1874—75, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 147 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning.

  15.   Bogbinder, Ribe A., 22 Aar, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 149 i Medd. fra 1881) og i Sommeren 1881. Han havde fri Undervisning. Han fortsatte sin Uddannelse her i Sommeren 1882 og er her ogsaa i Vinteren 1882—83.

  16.   Husmandssen, Præstø A., 22 Aar, Brøderup 1877—78 og 1878—79, Askov i 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 151 i Medd. fra 1881). Han havde fri Undervisning. Han er igjen paa Skolen i Vinteren 1882—83.

  17.   Gaardmandssan, Viborg A., 22 Aar, Gjedved 1877—78, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 152 i Medd. fra 1881). Han er igjen paa Skolen i Vinteren 1882—83.

  18.   Lærer Kristian Hansen Skourup, Haderslev A., 21 Aar, Ryslinge 1876—77, Askov 6 Maaneder af 1880—81 (Nr. 163 i Medd. fra 1881) og Sommer 1881. Han havde fri Undervisning. Han er nu Lærer paa Jandernp Højskole.

  19.   Haandværker Aage Brummer, Vejle A., 20 Aar, Askov 7 Maaneder af 1880—81 (Nr. 153 i Medd. fra 1881).

  20.   Gaardmandssøn Niels Nielsen Bundgaard, Vejle A., 19 Aar, Askov 7 Maaneder 1880—81 (Nr. 157 i Medd. fra 1881).

  21.   Gaardmandssøn, Vejle A., 18 Aar, Vrigsted 1878—79, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 154 i Medd. fra 1881) og i Sommeren 1881. Han fortsatte sin Uddannelse i Sommeren 1882 og er her ogsaa i Vinteren 1882—83.


  22.       l seks Maaneder var her to:
  23. Knud Klausen Bodholdt fra Waterloo, Jowa i Nordamerika, 26 Aar, Elk Horn 1877—78 og 1878—79, i Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 134 i Medd. fra 1881) og i Sommeren 1882. Han havde fri Undervisning. Han brød op ved April Maaneds Begyndelse for at holde Bryllup og rejse til Amerika, hvor han nu er dansk Præst i Marquette, Hamiiton Go., Nebraska.

  24. Hans Kristoffersen Strandskov fra Alden, Freeborn Co., Minnesota, Nord–Amerika, 23 Aar, Elk Horn 1877—78 og 1878—79, Askov 7 Maaneder i 1880—81 (Nr. 141 i Medd. fra 1881) og til Dels i Sommeren 1881. Han brød op fra Skolen samtidig med Bodholdt og den foran nævnte Peder L. K. Hansen og er nu dansk Præst i Ludington i Michigan i Nord–Amerika.

    Gaardejer Mads Pedersen fra Lille Vejlegaard v. Taastrup, som tilbragte 6 Maaneder som Lærling her paa Skolen i Vinteren 1880—81 (Nr. 161 i Medd. fra 1881), var her i to Maaneder af Vinteren 1881—82, men regnes ikke med blandt de egentlige Lærlinger.

   
  C     Første Vinters Lærlinger.


    I 7 Maaneder var her 25 og i 61/2 Maaned 2. Disse 27 er følgende:
  1.   Arbejdsmands Søn fra Thisted A., 31 Aar, Vallekilde 1876—77, Aekov 1877—78, Gartner. Han deltog i Undervisningen i Sommeren 1882 og er atter paa Skolen i denne Vinter.

  2.   Friskolelærer fra Thisted A., 30 Aar, Galtrup 1875—76 og 1877—78. Han er atter paa Skolen i denne, Vinter.

  3.   Friskolelærer fra Vejle A., 29 Aar, Vallekilde 1875—76 og 1876—77. Hjælper ved Gymnastikundervisningen. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  4.   Gaardmandssøn fra Sorø A., 29 Aar. Hindholm 1870—71 og Vallekilde 2 Maaneder i 1874.

  5.   Gaardmandssøn fra Randers A., 29 Aar, V. Skjerninge 2 Maaneder i 1870—71 og 3 Maaneder i 76—77. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  6.   Tømrer, gl. Roskilde A., 27 Aar, Vallekilde 1880—81. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  7.   Tømrer, Sorø Amt, 26 Aar, Vallekilde 1876—77, 1877—78 og 1880—81. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  8.   Seminarist Edvard Egeberg, Skanderborg A., 26 Aar.

  9.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 26 Aar, Staby i Sommeren 1879. Han var her i Sommeren 1882 og atter i denne Vinter.

  10.   Husmandssøn, Svendborg A., 25 Aar, Vallekilde 1878—79. Han er her atter i denne Vinter.

  11.   Tømrer, Sorø A., 25 Aar, Vallekilde 1876—77. Han er her atter i denne Vinter.

  12.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 24 Aar, Tune 1875—76. Hjælper ved Gymnastikundervisningen. Han er her atter i denne Vinter.

  13.   Mejerist, Skanderborg A., 24 Aar, V. Skjerninge 1875—76, Askov 3 Maaneder af 1877—78. (Han kom først midt i Oktober).

  14.   Gaardmandssøn, Viborg A., 23 Aar, Lundby 1877—78.. Han er her atter i denne Vinter.

  15.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 23 Aar, Vallekilde 1878--79. Han er her atter i denne Vinter.

  16.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 23 Aar.

  17.   Landbrugskandidat Lars Kristoffersen, Svendborg A., 22 Aar, Testrup 1876—77 og 77—78, Landbohøjskolen Avg. 1878 til Oktober 1880, Lærer paa Ladelundgaards Landbo– og Folkehøjskole 1880—81. Som Lærling fulgte han det meste af de ældre Læreres Undervisning, men holdt selv nogle Foredrag over Naturhistorie. Han er her atter i denne Vinter. Men nu betragtes hans Lærergjernirig som Hovedsagen.

  18.   Gaardmandssøn, Skanderborg A., 21 Aar, Gjedved 1876—77, Tune 1877—78, Favrbogaard. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  19.   Polyteknisk studerende Hans Jessen Hansen, Ribe A., 21 Aar. Han er atter paa Skolen i denne Vinter, og baade i Fjor og i Aar hjælper han lidt til ved Mathematik–Undervisningen.

  20.   Gaardmandssøn, Sorø A., 21 Aar, Karise 1879—80 og-1880—81. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  21.   Typograf, Hjørring A., 20 Aar. Han var her paa Skolen i Sommeren 1882 og er her atter i denne Vinter.

  22.   Gaardmandssøn, Holbæk A., 2O Aar, Favrbogaard 1878—79.

  23.   Gaardmandssøn, Viborg A., 20 Aar, Oddense 1877—78 og Gjedved 1879—80.

  24.   Handelsbetjent, Frederiksborg A., 20 Aar, Rødkilde 1879—80, Han var her i Sommeren 1882 og er her atter i denne Vinter.

  25.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 18 Aar. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  26.   Skolelærersøn, Randers A., 16 Aar. Han kom først midt i Oktober og fandtes at være for ung til at have tilstrækkeligt Udbytte af Undervisningen.

  27.   Gaardmandssøn, Thisted A., 29 Aar, Askov i 3 Maaneder i 1872—73 og 3 Maaneder i 1873—74. Han anføres sidst, fordi han ikke tog Del i hele Undervisningen, i det han til Dels tjente Opholdet ved at tærske. Han er her atter i denne Vinter paa samme Maade.

  I seks Maaneder var her 14:

  1.   Seminarist Anders Madsen, Svendborg A., 29 Aar, Blaagaard Seminarium til 1878.

  2.   Husmandssøn, Randers A., 29 Aar, Mellerup 1880—81. Han er her atter i denne Vinter.

  3.   Gaardmandssøn, Sønderborg A., 28 Aar, Sandbjerg 1873—74.

  4.   Seminarist Søren Frederiksen, Aalborg, 28 Aar, Lyngby 1876—77, Gjedved Seminarium, Vallekilde 1880—81. Friskolelærer i Værslev.

  5.   Mejerist, Frederiksborg A., 27 Aar, Arresødal 1869—70, Tune 1877—78.

  6.   Gaardmandssøn, Aalborg A., 27 Aar, Skelund 3 Maaneder i 1880—81.

  7.   Gaardmandssøn, Svendborg A., 26 Aar, Lyngby 1875—76, Avisforvalter.

  8.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 26 Aar, Hammerum 1871—72, Gausdal og Sagatun 1875—76. Han er nu Medarbejder af et sønderjydsk Blad.

  9.   Gaardejersøn, Frederiksborg A., 25 Aar, Vallekilde 1873—74 og Tune 1876—77. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  10.   Gaardmandssøn, Viborg A., 22 Aar, Gjedved 6 Maaneder i 1880—81.

  11.   Husmandssøn, Hjørring A., 22 Aar, Stenum i 1878—79, 1879—80 og 1880—81. Han tik nogen Undervisning i Sommeren 1882 og er atter paa Skolen i denne Vinter.

  12.   Husmandssøn, Præstø A., 20 Aar, Emdrupborg 1879—80 og 1880—81. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  13.   Husmandssøn, Svendborg A., 20 Aar, Ryslinge 1879—80.

  14.   Gaardejersøn, Sønderborg A., 19 Aar. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  I fem Maaneder var her 3:

  1.   Maskinbygger, Odense Amt, 32 Aar, Vallekilde 1871—72. Han er atter paa Skolen i denne Vinter.

  2.   Gaardmandssøn, Sorø A., 31 Aar, Vejstrup i 1878—79.

  3.   Gaardmandssøn, Sorø A., 30 Aar, Vallekilde 1872—78 og Tune i 2 Maaneder 1878—79.

  4. I fire Maaneder var her 3:

  5.   Gaardmandssøn, Norge, 27 Aar, Selgjord.

  6.   Gaardmandssøn, Præstø A., 22 Aar, Rødkilde 1877—78.

  7.   Seminarist Thue Jensen fra Vejle Amt, 21 Aar, som kun delvist fulgte Skolens Undervisning, da han samtidig hjalp til i en Børneskole.

  8. Til Skolens Lærlinger regner jeg endnu:

  9.   Gaardmandssøn, Odense A., 29 Aar, Odense Landvæsensinstitut. Han var her i Sommeren 1881 og 3 Maaneder af Vinteren.

  10.   Gaardmandssøn, Maribo Amt, 26 Aar, Testrup 1878—79, som var her fra Nytaar til 1. April.

    Fire andre har været her hver i tre Maaneder, tre i hver omtrent to Maaneder og to i en Maaned, uden at jeg tør regne nogen af disse ni for virkelige Lærlinger.
    Skolen har altsaa haft
  paa fjerdeVinter 1 Lærling,
  paa tredje5Lærlinger,
  paa anden23
  paa første49
    

    eller i alt 78Lærlinger

  foruden at 14 andre har været her i tilsammen 26 Maaneder.
    Til Sammenligning anføres, at Skolen den første Vinter, den meddelte en udvidet Undervisning til to Hold Lærlinger, nemlig 1879—80, havde 36 Lærlinger paa anden Vinter og 62 paa første Vinter og i 1880—81 havde
  paa tredjeVinter4Lærlinger
  paa anden24
  paa første52
    

    eller i alt 80Lærlinger

    Fra 1879—80 er der en Nedgang baade i det ældre og i det yngre Hold. Fra 1880—81 til 1881—82 er der Fremgang i Tallet paa ældre Lærlinger (fra 28 til 29) og Nedgang i Tallet paa yngre Lærlinger (fra 52 til 49), i hele Tallet en Nedgang af 2 Lærliuger. Med Hensyn til Vinteren 1882—83 er det ikke muligt endnu at give nøjagtige Oplysninger, da det jo kan tænkes, at nogle af de Lærlinger, som nu er paa Skolen, kan falde fra. Men saa vidt det nu kan ses, vil der blive en betydelig Opgang i alle Aldere. Af tredje og anden Vinters Lærlinger har vi foruden de oven for omhandlede: Nr. 21 af ældre Hold i Beretningen for 1879—80 og Nr. 103, 104—109 af yngre Hold i Beretningen for 1879—80.

    Saaledes har vi da nu:
  paa femteVinter1Lærling,
  paa fjerde1
  paa tredje8 Lærlinger,
  paa anden28
    

    eller i alt 38ældre Lærlinger

    Af første Vinters Lærlinger har vi vistnok nu omtrent 70.
    Saaledes ser det da ud til, at denne Vinter skal blive den hvori den udvidede Folkehøjskole i Askov samler det største Tal Lærlinger, den nogen Tid har haft.

   
    Af Lærlingerne paa fjerde, tredje og anden Vinter i 1881—82, var der 13 over 25 Aar, 16 mellem 18 og 25 Aar. — Der var 2 fra Amerika, 2 fra Sønderjylland og 1 fra Sverige. Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet af Lærlinger, da kommer Vejle og Odense Amter først med hver 4, derefter Ribe med 3, Viborg, Hjørring og Præstø med 2, og følgende med hver 1: Thisted, Randers, Aalborg, Svendborg, Sorø, Frederiksborg og Staden Kjøbenhavn. — Af de 29 Lærlinger fortsætter 9 deres Uddannelse paa Skolen; af de øvrige er vel Halvdelen Lærere (deriblandt 4, som virker blandt vore Landsmænd i Amerika, de tre som Præster).
    Af Lærlingerne paa første Vinter var 27 over 25 Aar, 21 mellem 18 og 25 Aar, og 1 under 18 Aar. — Der var 1 fra Norge og 2 fra Sønderjylland. Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet af Lærlinger paa dette Hold, da kommer Sorø først med 6, Svendborg derefter med 5, saa Hjørring med 4, Skanderborg, Randers, Aalborg, Thisted, Viborg, Ringkjøbing og Frederiksborg med hver 3, Vejle, Odense og Præstø med hver 2, Ribe, Holbæk, Roskilde og Maribo Amt med hver 1. — Af disses fortsætter 25 deres Uddannelse i denne Vinter. — Af Lærlingerne paa det yngre Hold havde ikke mindre end 12 før været paa Vallekilde, 5 paa Tune, 3 paa Gjedved, 2 paa Askov (i sin gamle Skikkelse), 2 paa Testrup, 2 paa V. Skjerninge, 2 paa Lyngby, 2 paa Rødkilde, 2 paa Favrbogaard, 1 paa Gralttup, 1 paa Mellerup, 1 paa Stenum, 1 paa Lundby, 1 paa Oddense, 1 paa Staby, 1 paa Skelund, 1 paa Hammerum, 1 paa Ryslinge, 1 paa Vejstrup, 1 paa Hindholm, 1 paa Emdrupborg, 1 paa Karise, 1 paa Avresedal, 1 paa Sandbjerg, 2 paa norske Højskoler og 3 paa Seminarier.

   
    I Sommerundervisningen 1882 deltog af de her omhandlede Lærlinger: Fjerde Vinters Nr. 1, tredje Vinters Nr. 5 og 7, anden Vinters Nr. 62, 70, 75, 81, første Vinters Nr. 175, 183, 195, 198 og 212, desuden Højskolelærer Povl Pedersen, en fra Amerika hjemkommen ældre Lærling af Skolen, som ventelig vil blive Præst der ovre, og til Dels en anden Lærling, som ellers har begyndt sin Skolegang her fra Oktbr. 1882.

     III.
  Skolens Undervisning i Vinteren
  1882—83.

  Meddeleren af denne Beretning, Kand. theol. L. Sckrøder, Forstander for Rødding Højskole fra Oktbr. 1862 til 1864 og for Skolen i Askov fra dens Begyndelse i 1865, holdet, 1) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 111/2—123/4 Foredrag over det nordiske Sindbilledsprog til Oplysning om Sjælelæren og om Ejendommeligheden ved det nordiske Aandsliv. 2) Torsdag og Fredag fra Kl. 51/4—61/2 holder jeg Foredrag over Aandslivets og Literaturens Historie i den nyere Tid i Danmark og i Udlandet; før Jul havde jeg kun et ugenligt Foredrag af denne Slags. 3) Onsdag Eftermiddag Kl. 51/4—61/2 holder jeg Foredrag til Oplysning af Evangelierne (især Johannes–Evangeliet) og Apostlen Pauls Breve; før Jul havde jeg to ugentlige Foredrag dertil. 4) Tirsdag Eftermiddag Kl. 51/4—61/2 gjennemgaar jeg den af mig udgivne „lille Verdenshistorie“; før Jul havde jeg to Timer dertil, men venter at kunne blive færdig paa en ugentlig Time i Resten af Vinteren. Ved denne Gjennemgang af Bogen tilsigtes for de ældres Vedkommende at opfriske Hovedtrækkene i den forrige Vinters udførlige verdenshistoriske Foredrag og for de yngres at forberede dem til at høre saadanne næste Vinter. 5) Fredag fra KL 4—5 holder jeg for en Del af de ældre Lærlinger Foredrag til Oplysning af Spørgsmaal, vedrørende den kristelige Sædelære. En Del af dem, navnlig da de, der tænker paa at blive Præster i Amerika, læser Martensens Ethik, og det er det i Ugens Løb af dem gjennemlæste Stykke, der giver Æmnet til mit Foredrag. Martensens Bøger har vunden saa stor Berømmelse hjemme og ude, at det maa anses for at være i sin Orden, at en dansk Præst kjender dem. Særligt indeholder hans Ethik saa mange Bidrag til at oplyse Ejendommeligheden hos navnkundige verdenshistoriske Forfattere, at den alene af den Grund er et rigt Hjælpemiddel for en, der ønsker at have en omfattende Oplysning. Mine Foredrag knytter sig dels til disse literære Oplysninger, dels tilsigter de historisk at oplyse de Spørgsmaal af større Betydning, som Martensen har behandlet, 6) Det er fremdeles med særligt Hensyn til de vordende amerikanske Præster, at jeg i den sidste Del af Vinteren har to ugentlige Samtale–Timer med en mindre Kreds af Lærlinger over nytestamentlig Bibelforklaring. 7) Mit kirkelige Foredrag Søndag Eftermiddag Kl. 5 plejer ikke blot at samle Flertallet af Skolens Lærlinger, men ogsaa mange af den nærmere Omegns Beboere.
    Kand. theol, H. Nutzhorn, Lærer paa Rødding Højskole fra September 1862 til 1864 og paa Skolen i Askov fra November 1865, holder 1) de fem sidste Ugedage fra Kl. 8—91/4 Foredrag over Nordens Historie“, sidste Halvdel (fra Kristian den fjerde i Danmark—Norge og Karl den niende i Sverige). Han er nu kommen til Kristian den sjætte og Frederik af Hessen og venter ved Halvaarets Slutning at faa Fortællingen ført ned til vore Dage. 2) Med det ældre Hold gjennemgaar han i en Ugentlig Samtale–Time den sidste Halvdel af Nordens Historie. 3) Med det yngre Hold har han haft en, men faar mulig efterdags to Samtale–Timer om den første Halvdel af Nordens Historie. 4) Med en Del Lærlinger af begge Hold har han ugentlig haft en Samtale–Time om det gamle Testamentes Profeter, saa vidt mulig efter historisk Tidsfølge, Jonas, Joel, Amos, Hoseas, Micha, Esaias, hvilken sidste for Øjeblikket læses. Efterdags vil der ventelig blive brugt to ugentlige Timer til disse Samtaler. 5) Med Lærlinger af begge Hold har han i 5 eller 6 halve Timer om Ugen indøvet flerstemmig Korsang. (En af Skolens Lærlinger, Typograf Sofus Madsen, indøver Korsang med en enkelt Kvartet.)   6) Endelig gjennemgaar han i et Par ugentlige Aftentimer Harmonilære med tre Lærlinger.
    Kand. mag. Poul la Cour, Lærer i Askov fra 1. November 1878, holder 1) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 91/2—101/2 Foredrag og Øvelser i Mathematik med yngre Hold. Fremgangsmaaden er ligesom i de senere Aar historisk. Da Udtrykket „historisk Mathematik“ imidlertid jævnlig forveksles med „Mathematikens Historie“, og der hertil ofte bemærkes, at man dog først maa kjende selve Mathematiken, før man kan forstaa dens Historie, kan maaske følgende Bemærkning være paa sin Plads her: Udtrykket „historisk Mathematik“, der tillige er bleven Navnet paa den Bog, som la Cour har ladet trykke til Brug ved Skolen, danner en Modsætning til „systematisk Mathematik“, som er den, der drives andensteds. I Stedet for nemlig at meddele denne Kundskabsgren i den „færdige“, men fra Menneskelivet løsrevne Skikkelse, hvori den ellers gives, meddeler la Cour, hvad der vides, at Oldtidsfolkene har bidraget tii Udklaring og Behandling af Tal, Rum og Størrelsesforhold. Under denne Oplysning, der ledsages af mange Opgaver til „Hjemmeløsning“ saavelsom i Samling, tilegnes selve den elementære Mathematiks Grundsætninger og Tankegang paa naturlig Maade. Tillige ydes der herved et Bidrag i sit Slags til Skildringen af Oldtidsfolkene. — I en særlig Time (Torsdag 2—3) holdes Regneøvelser, tildels knyttede hertil. — Med ældre Hold, som forrige Aar paa lignende Maade er blevet fortrolig med mathematisk Tænkning, gaas derimod systematisk til VærKs, men det er i Reglen et mindre Tal af Lærlingerne, der ønsker at føres videre ind i Mathematiken. Hertil bruges mest Julius Petersens Bøger, Torsdag, Fredag og Lørdag Kl. 91/2—101/2   2) Af Naturlæren har la Cour plejet at tage Bevægelseslære (med Astronomi) og kemisk Fysik (med Vejrlære) skiftevis hver anden Vinter. I Aar har han gjort et Forsøg paa ligeledes at tage Bevægelseslæren historisk og befinder sig vel derved. Det synes at stadfæste sig, at man ved at følge Udviklingen fra Grækerne (Arkimedes) gjennem Araberne og Norditalienerne (Galilæi) til Nordevropæerne (Newton) er i Stand til at give en, ikke blot historisk, men tillige fysisk sammenhængende Fremstilling af Naturlovene. Tillige gives herved et Bidrag til Skildring af denne Slags Tankeliv og Tankearbejde i Midalderen og den nyere Tid, hvor der ikke kan være Tale om paa Skolens nuværende Stade at følge den mathematiske Udvikling, da denne naar langt udenfor, hvad vi her kan beskjæftige os med. Torsdag og Fredag Kl. 111/2—121/2 holder la Cour Foredrag over Bevægelseslæren. — 3) Om Mandagen Kl. 51/4—61/2 giver la Cour ved Fortælling og Oplæsning Meddelelse om Italiens Natur, Folke– og Kirkeliv. — 4) Om Tirsdagen og Onsdagen Kl. 2—4 holder la Cour i Forening med en Assistent Tegneøvelser. Naar undtages nogle enkelte af Lærlingerne, der ønsker Vejledning i særlige Ting, saasom Maskintegning. Jordarbejder og nogle flere i Frihaandstegning, lader det til, at Perspektivtegningen samler de fleste, hvorfor denne mere og mere tages op som Hovedsagen i disse Timer.
    Kand, juris A. Pedersen, Lærer i Askov fra November 1874, holder 1) hver Mandag Kl. 8—-9 et Foredrag om Statsret. I de forløbne tre Maaneder har han fremstillet den nugjældende engelske Statsforfatning og derefter dennes Historie i det attende Hundredaar med den ældre Pitt som Hovedmand. Danmarks gjældende Grundlov forudsattes kjendt; men en Del af dens Indhold er omtalt i en af Timerne. Han har 2) med omtrent 20 ældre Lærlinger gjennemgaaet den danske Familieret i tre ugentlige Timer i Oktober, i 1 Time om Ugen fra November Maaneds Begyndelse. Han har 3) med omtrent 20 Lærlinger, som alle er Landbrugere, gjennemgaaet dansk Landboret i 2 Eftermiddagstimer fra November Maaneds Begyndelse. Han underviser 4) det andet Aars Lærlinger hver Mandag, Tirsdag og Onsdag fra Kl. 91/2—101/2 i dansk Sætningslære under Oplæsning og Samtale. Ved Siden heraf er jævnlig skriftlige Hjemmearbejder gjennemsete for en Snes af Deltagerne i denne Undervisning. Endelig har han undervist mindre Hold af Lærlinger i Tysk, Græsk og Latin i 9 Timer.
    Landbrugskandidat L. Kristoffersen holder 1) Foredrag over Kemi Mandag og Fredag Kl. 2—3 og 2) Foredrag over Naturhistorie Lørdag Kl. 2—3. Han leder dernæst i 13 ugentlige Eftermiddagstimer, som falder samtidig mod Undervisningstimer, hvori vedkommende Lærlinger ikke tager Del, Øvelser i at arbejde i det kemiske Laboratorium. Der er omtrent 50 Tilhørere ved Foredragene over Kemi og 30, som tager Del i de praktiske Øvelser i dette Fag.
    Kand. theol. Jakob Knudsen, Lærer paa Skolen fra November 1881, holder 1) hver Tirsdag fra Kl. 4—5 et Foredrag over dansk Spiog og Literatur; i denne Vinter dvæler han især ved Middelalderens Folkedigtning; 2) hver Lørdag fra Kl. 51/4—61/2 oplæser han siden Nytaar Stykker af den nyere Tids danske og norske Forfattere; 3) Torsdag, Fredag og Lørdag fra Kl. 91/2—101/2 underviser han de fremmeligere af første Aars Lærlinger i dansk Læsning og Sproglære og i skriftlig Brug af Modersmaalet; om de skriftlige Udarbejdelser kan Lærlingerne tale med ham ogsaa uden for disse Timer. Desuden underviser han i ni ugentlige Timer (mest om Aftenen) i Engeisk (15 Lærlinger), Fransk (8 Lærlinger) og Græsk (3 Lærlinger).
    Kand. theol, Holger Begtrup, Lærer i Askov fra Oktbr. 1882, holder 1) hver Mandag Kl. 4—5 et Foredrag om Religion, Skjaldskab, Literatur og dagligt Liv hos de gamle Islændere og fortæller derhos Egils Saga, Nials Saga, Olav Trygvasons Saga m. fl. 2) Hver Lørdag Kl. 4—5 taler han om og oplæser af nyere svenske Forfatteres Skrifter; særlig dvæler han ved Runeberg og fortæller til Oplysning om „Fänrik Stål“ den finske Krigs Historie. 3) Med de af første Aars Lærlinger, som staar længst tilbage, har han, Torsdag, Fredag og Lørdag fra Kl. 91/2—101/2 dansk Læsning og Sproglære og vejleder dem i skriftligt Brug af Modersmaalet; han har hver Dag en Time ledig til Samtale om de skriftlige Arbejder med de enkelte. 4) I to ugentlige Timer læser han Islandsk med Begyndere og i tre med videre komne. Desuden læser han i tre ugentlige Timer Latin med to Lærlinger.
    Kand. med. Bo Bojesen, der er Skolens Læge, holder hver Lørdag Kl. 101/2—111/2 Foredag over Menneskets Liv fra Natursiden, særligt til Oplysning om Sundhedsplejen (om Hudens Bygning, Fordøjelsen, Aandedrættet, Blodomløbet o. s. v.) og et ugentligt Foredrag om Geografi; i Aar dvæler han ved Amerika, Afrika og Evropa. Mulig vil i de tre sidste Vinter–Maaneder begge Timer blive brugt til Geografi.
    En af Skolens Lærlinger, der har taget Adgangsprøven til den polytekniske Læreanstalt, hjælper la Cour ved Undervisningen i Mathematik og Tegning.
    To af Skolens Lærlinger leder i Forbindelse med Gaardejer Rasmus Hessellund Undervisningen i Legemsøvelser.
    Sognepræst L. Wagner fra Seest har holdt fire Foredrag over den ostindiske Mission. Gaardejer Niels Hansen holder lejlighedsvis Oplæsninger, især om Søndag Aften. Højskoleforstander J. Nørregaard og Højskolelærer C. Baagøe fra Testrup har stillet i Udsigt, at de vil holde Foredrag her paa Skolen i April Maaned. I den sidst forløbne Vinter har Baagøe ydet os en saadan Hjælp i April Maaned.

     IV.
  Skolens Formueforhold.

    Til Oplysning om Skolens Formues forhold skal jeg tørst give et Uddrag af det sidste Aars Regnskab, i det jeg først meddeler, hvilke Indtægter og Udgifter, Skolen har haft, som vedkommer dens Drift i Regnskabsaaret fra 1. Oktober 1881 til 1. Oktober 1882.

  Sognepræst Trojel, Honorar for en Afhandling i Nord. Mndskr
  Indtægt.
  Undervisning af Karle paa den udvidede HøjskoleKr.5321,72
  Pigeskolen i Sommeren 18823333,50
  Efterbetalinger fra tidligere Aars Lærlinger157,25
    
  10049,42
  Møder og offentlige Foredrag paa Skolen1236,95
  Gaver fra to Kvinder Kr. 100 og Kr. 4Kr.104
  6,25
    
  110,25
  Tilskud af Sore Akademis Midler til den udvidede Højskole for KarleKr.5000
  til Pigeskolen500
    
  15659,67
  Udgift.
  Lønninger af faste og midlertidige
  Lærere og Lærerinder
  Kr.12900
  Opvarming, Belysning og Rengjøring
  af Skolens Rum, Kjørsler i Skolens
  Ærende, Lægehonorar, Leje af
  Værelser, Avispenge, Porto,
  Bekjendtgjørelser m. m.
  2156,64
    
  15056,64
  Brandforsikring og SkatKr.66,41
  Renter af Laan981,93
    
  1048,34
     
     16104,98

    Udgiften overstiger da Indtægten med Kr. 445,31. Der kan gjøres den Indvending, at Renter af Laan ikke hører til Drifts–Udgiften i snævreste Forstand. Men saa kunde der igjen til Drifts–Udgiften være regnet, hvad der er udgivet til Vedligeholdelse af Bygninger, Boskab og Hjælpemidler ved Undervisningen, nu vil ses.

  Til Ejendommen er udgivet:
  Bygninger og BoskabKr.1791,49
  Bogsamlingen417,45
  Fysiske Instrumenter.215,70
  Et kemisk Laboratorium360,14
  Gymnastikapparater
  og en Riffel
  104,25
   Kr.2889,03
    Bygningerne har modtaget en væsentlig Forbedring, idet der er lagt Skifertag paa Gymnastikhuset i Stedet for det opraadnede Spaantag og samtidig er der kommen en tæt Beklædning under Taget af sammenpløjede Panel brædder, der bag efter er ferniserede.
    Udgiften til Gymnastikapparater vilde have været større, dersom Skolen ikke havde haft en lille Indtægt, især ved et Gymnastikmøde, som var trukken fra dens samlede Udlæg. Fra den anførte til Ejendelenes Forbedring og Vedligeholdelse medgaaede Sum maa endnu trækkes 200 Kr., som Skolen har modtaget fra Ministeriet for Kirke– og Undervisningsvæsenet til fysiske Instrumenter. Tilbage bliver da som Udgift til Ejendommen Kr. 2689,03. I det jeg regner, at Vedligeholdelsen af Undervisnings–Apparaterne har kostet lidt mere end det, der af Ministeriet er skjænket, og at Vedligeholdelsen af Bygningerne vil beløbe sig til Kr. 689,03, bliver Værdi–Forøgelsen paa Ejendommen Kr. 2000.
    „Dansk Højskoleforening“ har ved sit Tilskud i Aarets Løb dækket:

  det anførte Drifts–Underskud paaKr.445,31
  Udgiften til Ejendommen (efter at Ministeriets Tilskud
  til fys. Instrumenter er trukken fra)
  2689,03
  og af Skolens Gjæld3154,72
   Kr.6289,06

    Tidligere har Skolen modtaget fra „Dansk Højskoleforening“ som i sidste Beretning anført, Kr. 13312.10, der er satte i Bygninger og Boskab, og Kr. 2408,84, der er anvendt til de løbende Udgifter, altsaa i alt Kr. 15720,94. Naar dertil lægges, hvad Skolen i det sidst forløbne Aar har modtaget, bliver det hele Tilskud fra „Dansk Højskoleforening“ Kr. 22010,00. Dette vil findes at stemme med, hvad der i Bestyrelsens Regnskaber er meddelt om dens Tilskud til Skolen, i det der
  efterførsteAarsberetn. erudbetaltdenKr.6310
  anden5500
  tredje4800
  fjerde5400
       
      TilsammenKr.22010

    Skolen har foruden ved „Højskoleforeningens“ Tilskud faaet sin Gjæld formindsket ved en Gave fra en ældre Gaardmand. Denne, som ikke ønsker at nævnes, har i sin Tid haft en Datter paa Skolen i Askov. Hun er senere død. Men fordi hun havde faaet Kjærlighed til Skolen, har hendes Forældre ønsket, at der til et Minde om hende aarlig skulde uddeles en Friplads til en Lærling paa Pigeskolen. Skolen har med Glæde taget imod en Gave paa 2000 Kroner, imod at den paatager sig den Forpligtelse, at give en Pige frit Ophold (Kost, Bolig og fri Undervisning) i de tre Maaneder, Pigeskolen varer. Stifteren af denne Friplads kan, saa vidt han ønsker det, selv besætte Pladsen.
    Efter de her givne Oplysninger, sammenlignede med Opgjørelsen i sidste Aarsberetning, vil Skolens Formuesforhold nu kunne samles under følgende Oversigt:
    Skolens Ejendom bliver, med den Værdi–Forøgelse, der i Aarets Løb har fundet Sted (se ovenfor) bogført med Kr. 51780. Deraf falder paa

  Bygningerne, hvad de er assurerede for efter
    Polise af 14. Oktober 1882 .........
  Kr.44775,00
  Boskab og Undervisningsbjælpemidler .......7500,00
  Byggegrund, Gaardsplads og Have ........2505,11

  Kr.54780,11

    Denne Sum er tilvejebragt ved 1) Gaver, 2) et indtil videre rentefrit Laan, 3) den omtalte Pengesum, som forrentes med en Friplads til en Pige og 4) Laan og Forskud, som for Størstedelen forrentes:


  1.   Flors oprindelige IndsamlingKr.8279,23
  Gaver indkomne især fra
  1868 til 1878 ......
  5842,39
  „Dansk Højskoleforenings“
  Bidrag, saa vidt det ikke er medgaaet til Driften.
  18466,82
    
  Kr.32588,44
  2.   Forstanderens rentefri Indskud i Skolen  3400,00
  3.   Fripladsen paa Pigeskolen  2000,00
  4.   Gjæld til forskjellige  16791,67
      
     Kr.54780,11


    Sammenligningen mellem dette Aars og det forrige Aars Opgjørelse vil vise en glædelig Fremgang. Og denne vil da ogsaa styrke Modet til yderligere Udvidelser af Bygningerne, som kan blive nødvendige, dersom den Forøgelse af Lærlingernes Tal, som finder Sted i Vinter, viser sig at bero paa andet end tilfældige Forhold.    Skolens Lærere takker sluttelig gjennem mig for den Opmuntring, der er givet dem til Forsøget paa at føre Folkehøjskolesagen videre, dels ved Understøttelsen af Sorø Akademis Midler, dels ved „Dannk Højskoleforenings“ Tilskud og ved den ovenommeldte Gave til en Friplads for en Pige, dels ved de Gaver, der er indkomne til at hjælpe fattige Lærlinger til ikke blot at faa fri Undervisning, men ogsaa til Dels fri Kost paa Skolen, og som kommer flere til Gode i Vinter, dels endelig ogsaa ved Forøgelser af Skolens Samlinger.

  Askov, den 13. Januar 1883.

  Ludvig Schrøder.


   

  Meddelelser

  fra

  den udvidede Højskole

  i Askov.

  af

  L. Schrøder.
  VI.

  Januar 1884.

  (Særtryk af „Dansk Højskoleforening“s Aarsberetning for 1882—83.)

  Kolding.

  »Højskolebladet«s Bogtrykkeri ved J. P. Løye.

  1884.

   


   


  Meddelelser

  fra

  den udvidede Højskole

  i Askov.

  af

  L. Schrøder.

  Januar 1884.
  I.


    Siden jeg skrev min sidste Aarsberetning, er Hundredaaret for N. F. S. Grundtvigs Fødsel fejret. Det gav Anledning til, at der i de første Dage af September blev holdt et fælles nordisk Folkehøjskole–Møde i Testrup. Deri deltog fra Norge Højskoleforstander O. Arvesen fra Sagatun med Søn, Højskoleforstander V. Ullmann med to af hans tidligere Lærlinger fra Telemarken, Højskoleforstander Kulöj med Hustru og Svigerinde samt Højskoleforstander L. Bendtsens Hustru tra Trøndelagen, Højskoleforstander Dahl fra Sognefjord med Søster, Storthingsmand Rinde og endnu en norsk Gaardbruger, og fra Sverige: Højskoleforstanderne Dr. L. Holmström fra Hvilan i Skaane, J. P. Velander fra Ebbetorp og G. A. Aldén fra Sødra Vi i Smaaland, H. Odhner fra Lunnevad i Ostergötland, F. Holmbery fra Tärna i Vestmanland, P. Tonning fra Stora Tuna i Dalarne og Dr. G. A. Magnusson fra Upsala, fremdeles de seks førstnævntes Hustruer og Højskolelærer H. E. Larson fra Hvilan. Alle disse Mænd og Kvinder, som hører til Bærerne og Støtterne af Højskolesagen i de to nordiske Brødreriger, gjorde, (paa en enkelt nær, der for sit Helbreds Skyld maatte holde sig tilbage) efter Testrup–Mødets Slutning en tre Dages Rejse for efter Indbydelse at besøge Grejs–Dalen, Vinding Højskole, Frederits, Askov, Skibelund Krat, Skamlingsbanke, Hejls og Højskolehjemmet i Kolding. Vore Venner, der hjalp os med at modtage disse Gjæster, kjøre for dem, give dem Natteleje, vise dem omkring og bespise dem, fra deres Ankomst her til Skolen og til deres Opbrud fra Kolding, har lige som vi her i Askov — og, kan jeg trøstig tilføje, lige som de andre Højskolers Lærere, de har gjæstet under deres Danmarksfærd — haft stor Glæde af dette Besøg. De Meddelelser om Rejsen, som er blevne mig tilstillede, og som svenske Højskolelærere har skreven i Breve til „Aftonbladet“, „Sydsvenska Dagbladet“, „Snällposten“, „Svensk Folktidning“, „Göteborgs Handels– och Sjøfarts–Tidning“ og „Svensk Läraretidning“

  (I „Oplandenes Avis“ har O. Avesen skreven en Beretning „fra Danmarksrejsen“, som er bleven Skolen tilsendt, og i hvilken hans gamle Vennesind mod dan Kreds, han færdedes i hernede, tydelig kjendes.)

  , har været os et Vidnesbyrd om, at vore Gjæster har haft det Udbytte af deres Rejse, som vi maatte ønske dem, at de har brugt deres Øjne godt, og at det har været dem en Hjærtesag at meddele deres Folk de Indtryk, de modtog ved at fældes i Egne, som minder om Kampen for det danske Modersmaal, og ved at mødes med Mænd og Kvinder, der den Dag i Dag staar midt i denne Kamp. Forhaabentlig vil dette Møde mellem norske, svenske og danske Folkehøjskolers Lærere og Lærerinder føre til, at den Vekselvirkning, som allerede er gammel mellem norske og danske Folkehøjskolelærere, ogsaa vil blive udstrakt til Sverige. Under Samlivet i September 1883 blev der allerede truffen Aftale om, at en norsk Højskoleforstander skulde holde flere Foredrag paa en svensk Højskole, og om, at to af Lærerne i Askov skulde se at komme til at tale hver en Gang paa den sydligste svenske Skole, inden Vinteren var gaaet til Ende, og af saadanne Aftaler kan der maaske være flere.
    Paa Island virker Gudmundur Hjaltason, der har modtaget en væsentlig Del af sin Uddannelse her i Askov, som Højskolelærer, og efter en Aftale, som var truffen, inden han forlod Danmark, rejste en af hans Kammerater her fra Skolen, Samsingen Jens Johansen, som har været Lærer paa Ladelund Landbo– og Folkehøjskole i et Par Aar, sidste Sommer til lsland for at hjælpe ham. Men Kaarene for den islandske Folkehøjskole har desværre vist sig for smaa, til at den knude have to Lærere, og det ser ud, som Jens Johansen ikke skal naa det Maal, han nærmest tilsigtede. Derfor vil der dog sikkert alligevel komme noget godt ud af hans Rejsefærd, som han har gjort af Kjærlighed til Island og til Dels med Understøttelse af danske Højskolevenner især i Koldiing–Egnen. J. Fink havde lovet sin islandske Ven, at vi nok skulde hjælpe J. Johansen til at komme op for at være hans Medlærer, og det Løfte maatte Finks danske Venner holde.
    I Nord–Amerika er flere Lærlinger fra Folkehøjskolen i Askov i Virksomhed paa Skolerne i Elk–Horn og Ashland (Kr. Anker, Skinvik og A. Sk. Hansen i Elk Horn, Kr. Østergaard i Ashland); en af vore Lærlinger. Sønderjyden M. Holst udgiver i Forening med en anden Bladet „Dannevirke“, som i sin Tid blev stiftet af O. Kirkeberg og som nu udkommer hver Uge med et stort, dobbelt Ark i Cedar Falls (Jowa). Blandt de Præster, der hører til Samfundet „den danske Kirke i Amerika“, er der foruden Kr. Anker og A. Sk. Hansen mindst ni andre, som har faaet en væsentlig Del af deres Uddannelse her i Askov. Et andet Tilknytningspunkt til de nordamerikanske Fristater har Skolen i Aar faaet derved, at Professor Barker, der er født i Amerika og hører til en engelsk Slægt, i indeværende Vinter har taget Ophold her for at lære det danske Sprog og danske Forhold at kjende, samtidig med, at han meddeler større og mindre Kredse af Skolens Lærlinger og andre Beboere Undervisning i engelsk Sprog, hvad der dog ikke medfører nogen Indskrækning i den Undervisning, som en af Skolens faste Lærere giver i Engelsk.
    Noget nyt i Skolens egen Virksomhed, som skulde have en mere blivende Betydning end Mr. Barkers Engelsk–Undervisning, er i den indeværende Vinter begyndt af Lærer Povl Pedersen (Bjerge), der i sin Tid har været Skolens Lærling og senere har virket som Lærer ved Uldum Højskole i to Vinter–Halvaar, men fra Foraaret 1883 er vendt tilbage til Askov tor dels at arbejde som Lærer paa Skolen, dels at forestaa dens Bogsamling, dels endelig at overtage en Del af de stadigt voksende Skriverier, der følger med Skolens Drift. Jeg har længe tænkt paa og lejlighedsvis talt om, at Folkehøjskoler, som tillige tog Hensyn til vordende Kjøbmænds særlige Uddannelse, vilde være et hensigtsmæssigt Middel til at drage unge Mennesker fra Kjøbstæderne med ind i Folkehøjskole–Bevægelsen og derved tillige til at udjævne den uheldige Kløft mellem Land og By.

  (Forhaabentlig vil Højskolehjemmene i Byerne tjene til Fremme af det samme Maal, særligt ogsaa naar de, som det i Kolding, tager Aften–Undervianing for Ungdommen med op imellem sine Formaal.)

  Men da jeg ikke godt kan lide at tale meget om en Ting uden selv at gjøre noget for den, saa besluttede jeg at gjøre et Forsøg i den Retning. Om det end nærmest vil være i Byer, at der bør oprettes „Handels– og Folkehøjskoler“, saa kan der ogsaa paa Landet gjøres noget for at bøde paa Savnet af et Sted, hvor man paa en Gang kan faa nogle for en Handelsmand nyttige Kundskaber og tillige opnaa den almenmenneskelige og folkelige Oplysning, som det har været Folkehøjskolernes Opgave at meddele. Da det desuden næppe har været almindeligt, at der i Fagskolerne paa Landet for Landmænd og Haandværkere bliver meddelt videre Undervisning i den baade for Landmanden og Haandværkeren højst nødvendige Bogføring, saa har jeg antaget, at en hel Del af de Lærlinger, der allerede søger vor Skole, og som ikke vil være Lærere, vilde sætte Pris paa det, om der kunde blive meddelt en god Undervisning i Bogholderi. Jeg foreslog da Povl Pedersen, at han skulde tage til Kjøbenhavn og gjennemgaa en ordentlig Undervisning i dette Fag hos en erfaren Lærer, saa at han kunde blive skikket til at vejlede baade Landmænd og Haandværkere og vordende Handelsmænd deri, i det jeg gjorde Regning paa, at et udviklet Menneske og en øvet Lærer paa en forholdsvis kort Tid kunde vinde det nødvendige Herredømme over Faget. Han har nu gjennemgaaet en tre Maaneders Undervisning af den nævnte Slags hos det forenede Dampskibsselskabs Overbogholder, Hr. Fr. Hald, og har faaet hans Vidnesbyrd for Dygtighed i Bogholderi og for, at han er i Stand til at vejlede andre deri. Det har vist sig, at der er god Lyst til at benytte Undervisningen, som han fra Nytaar af har begyndt i en Time daglig; thi han har som Deltager deri omtrent 30 af Skolens Lærlinger og desuden 3 Lærlinger og Svende fra den Haandværkerskole, som Tømmermester Niels Pedersen har begyndt paa sin Ejendom i Skolens Nærhed (midt imellem Askov og Vejen Station).

  (Lige som jeg venter mig meget godt af denne Skole paa Dalhus pr. Vejen Station, saaledes haaber jeg ogsaa, at det skal blive til Gavn, at Gartner Ole .lensen og Landbrugskandidat Brink vil begynde en Havebrugsskole her i Sognet paa Frederiksminde pr. Vejen St.)

  Der er imellem disse Lærlinger kun en, som tænker paa at blive Handelsmand. Men det er venteligt, at navnlig en Del af dem, der vil være Kjøbmænd paa Landet, i Fremtiden vil drage Nytte af denne Undervisning i Bogholderi. For øvrigt vil Povl Pedersens Fag paa Skolen blive Regning og Geografi, da praktiserende Læge B. Bojesens Helbred har vist sig for skrøbeligt til, at han kunde vedblive at være fast Lærer i det sidstnævnte Fag.
    Lærer Povl Pedersen, som har udarbejdet den Fortegnelse over Skolens Lærlinger i sidste Vinter, som neden for vil blive meddelt, har ogsaa forfattet et Seddel–Katalog over Skolens Bogsamling. Da denne især paa Grund af den Tilvækst, den har faaet ved afdøde Sognepræst Østergaards betydelige Bogsamling, slet ikke kunde rummes i den Stue, som hidtil er bleven brugt dertil, og da der desuden var god Brug for denne Stue til Opstilling af Skolens Hjælpemidler til Undervisningen i Naturlære, er der i Aar, i Hjørnet mellem Foredragssalen og Gymnastiksalen med Indgang fra den sidste, bleven opført en Biblioteks–Bygning med Jærnbjælker, flade murede Hvælvinger og fladt Tag af Beton og Asfalt. Det inderste og største Rum er forsynet med en Jærndør og opvarmes kun ved en Varmlufts–Ledning fra Kakkelovnen, som staar i Stuen foran. Det egentlige Bogsamlingsværelse er paa denne Maade gjort saa godt som brandfrit, hvad der vil være meget heldigt, dersom Skolen efterhaanden skulde komme til at eje sjældne Bøger eller Haandskrifter, der burde sikres imod Tilintetgjerelse. Stuen foran er bestemt til Udlaansværelse og til Opstilling af andre Hjælpemidler ved Undervisningen. Endelig er der et lille Pakrurn.
    Efter en anden af vore trofaste Venner, der ligesom Præsten Chr. Østergaard er bortkaldt i det forløbne Aar, Præsten Dr. Ludvig Helveg i Odense, har Skolen modtaget en Arv af anden Slags end Bøger, men en saadan, som den ikke mindre maa sætte Pris paa. Der blev i sin Tid tegnet fire store Kultegninger, som blev brugte ved de kirkelige Vennemøder i Odense til at pryde Forsamlingsrummet; det var Billeder af Grundtvig, Lindberg, Kold og Peder Larsen fra Dons. Helveg, som var den egentlige Bærer af Mødet, fik disse fire Billeder hjem i sin Bolig til Minde om Mødet. Men da jeg besøgte ham i Avgust, ikke mange Uger før hans Død, sagde han til mig, at jeg ved hans Opbrud fra Odense skulde have dem over til Askov. De vil nu ved festlige Sammenkomster pryde Væggene i Gymnastiksalen. Langt mere Værdi end disse fire Billeder har dog det store Maleri af Dalsgaard, som blev givet til Helveg og hans Hustru af en større Vennekreds til deres Sølvbryllup. Det fremstiller „Haddings Rejse til Livets Land“, som er et af de hos Sakso bevarede Oldsagn, vi paa Højskolen har mest Glæde af, og som baade Ingemann og Grundtvig har fremdraget i deres Digtning. Dette Maleri har Helvegs to Sønner, Havebrugskandidat og hidtilværende Assistent ved den kongelige Landbohøjskole, Leopold Helveg og polyteknisk studerende Regner Helveg, skjænket til Højskolen, hvor det har faaet den bedste Plads, vi kunde give det i Foredragssalen, som forøvrigt er prydet med „den første Undervisning“, en Gruppe i Terracotta af Billedhugger Borch, som Baron H. Stampe har skjænket til Skolen, og med nogle Billeder, der er udførte af Kunstnere i Kjøbenhavn, med hvem Xylograf Hendriksen har truffen Aftale derom. Indtil 1883 havde vi Billeder af Øehlenschlæger som ung og af Henrik Steffens, begge skjænkede til Skolen af dens Lærlinger. I Efteraaret har vi faaet en ypperlig Tegning efter Dalagaards Maleri af „Blicher paa Heden“, skjænket af Skolepiger i 1882, og et Billede af N. F. S. Grundtvig, som han saa ud i sine bedste Aar, skjænket af mandlige Lærlinger i Vinteren 1882—83.

  (I Skolens Læsestue findes (i Gibs) Evens Statuetter af Grundtvig og Sakso og Steins Brystbillede af Flor aamt Thorvaldsens Basrelieffer af Evangelisterne. Skolen ejer ogaaa Bissens Brystbillede af Grundtvig.)

    Om andre Gaver til Skolens Samlinger skal der neden for blive gjort Rede. Derimod skal der allerede her nævnes, at jeg atter i Aar har haft den Glæde at modtage en Del Penge til at hjælpe fattige Lærlinger med, som Skolen giver fri Undervisning, men som alligevel har svært ved at udrede Kostpengene. I min sidste Aarsberetning har jeg anført som givet udtrykkelig dertil 360 Kr.; senere modtog jeg fra en gammel Lærling, som i sin Tid havde haft fri Undervisning, 20 Kr., som jeg skulde anvende til en fattig Lærling. I alt er der brugt 400 Kroner til Kostpenge i 20 Maaneder, i det en fik Kosten frit i 6, en anden i 5, en i 31/2, en i 3, en i 11/2 og en i 1 Maaned. I Aar har jeg modtaget 100 Kroner fra Brygger Johansen i Aalborg, 100 Kroner fra en Veninde af Skolen, 50 Kroner fra Kjøbmand Bech i Aarhus og 50 Kroner fra Gaardejer S. Svejstrup paa Sandergaard, altsaa i alt 300 Kroner, som vil blive brugte til Kostpenge for fattige Lærlinger. Mulig vil Beløbet for en mindre Pengegave, vi fik i Fjor, og af en lignende i Aar fra en af Skolens Veninder, ogsaa blive brugt til Kostpenge for fattige Lærlinger.
    At vi i høj Grad maa skjønne paa de Gaver, der kommer til at lette fattige Lærlinger Opholdet paa Skolen, vil man let forstaa, naar jeg oplyser, at vi har fundet det rigtigt at eftergive Skolepenge for mandlige Lærlinger i Vinteren 1882—83 og i Sommeren 1883 til et saa stort Beløb, at det, i Forening med, hvad der ved Regnskabets Afslutning skyldes af Lærlinger fra samme Tid for Kost og Skole, naar op til omtrent 4500 Kroner, altsaa paa 500 Kroner nær den Sum, som er tilstaaet den udvidede Højskole i Askov paa indeværende Aars Finanslov. I Betalingen for de kvindelige Lærlinger er der for øvrigt ogsaa eftergivet af Skolepenge omtrent den samme Sum, som af Sorø Akademis Midler er ydet Pigeskolen.
    Naar vi ikke godt har kunnet undlade at strække os meget vidt med Fritagelse for at betale for Undervisningen, da staar det i Sammenhæng med, at der ved Understøttelsen af fattige Højskolelærlinger gjennem Amts–Skoleraadene ingenlunde al Tid tages Hensyn til, at der er langt større Trang til Hjælp, naar en fattig Karl skal være her i to paa hinanden følgende Vintre og 7 Maaneder i hver, end naar han kun tager Ophold paa en anden Skole i fem Maaneder. I Mellemtiden mellem de to Vintre vil han vanskelig kunne tjene mere end til Klæder, Bøger, Skrive– og Tegnesager. Jeg skal anføre de for Vinteren 1882—83 og 1883—84 givne Understøttelser, der er komne Lærlinger her paa Skolen til gode, i det jeg derhos minder om, at den almindelige Betaling for Kost, Undervisning og Bolig paa et Tremands Kammer med Kakkelovn i 7 Maaneder er 254 Kroner.
    Understøttelse fra Amterne 1882—83:

  Vejle 2 a 161 Kr.
  Roskilde 1 a 157.
  Svendborg 4 a 150.
  Præstø 1 a 140.
  Kjøbenhavn 1 a 130.
  Sorø 5 a 120 og 1 (3 Maaneder) 60.
  Holbæk 1 a 110.
  Odense 1 a 100.
  Ringkjebing 1 a 100.
  Skanderborg 1 a 100.
  Aalborg 1 a 100.
  Viborg 1 a 100.
  Hjørring 1 a 100.
  Thisted 1 a 80.
  Randers 3 a 80, 1 a 60 og 2 a 40.

  En Lærling fra Aarhus Amt fik kun en Part af det, der var tilataaet ham, fordi han kun blev her i en Del af Skoletiden. Han er ikke medtaget i Tallet.
    Understøttelse fra Amtet 1883—84, forsaavidt der foreligger Oplysninger derom:

  Roskilde 1 a 221/2 Kr. maanedlig.
  Sorø 1 a 150.
  Vejle 3 a 140.
  Maribo 1 a 140.
  Kjøbenhavn 1 a 130.
  Frederiksborg 1 a 120.
  Skanderborg 3 a 100.
  Randers 2 a 100.
  Viborg 2 a 100.
  Assens 2 a 100.
  Odense 4 a 100.
  Hjørring 2 a 90.
  Aarhus 2 a 80.
  Ribe 1 a 50.

  Det er da 30 (eller 31) af vore Lærlinger i Fjor og 26 af dem i Aar, som Amts–Skoleraadene har fundet trængende til Hjælp; der er adskillige andre, som sikkert trængte haardt og ikke har kunnet faa nogen Understøttelse. Men af de Lærlinger fra i Fjor, der fik Hjælp gjennem Amts–Skoleraadet har kun 8 faaet Kostpengene eller lidt mere. I Aar er det Tilfældet med 6.
    Medens der her til Lands gives Understøttelse til dem, der vil tage en Modenhedsprøve, gives der ingen særlig Understøttelse til saadanne unge Mennesker, som vil vinde en nogenlunde fyldig Oplysning uden at tage Eksamen.
    En gammel Lærling af Skolen, hvem det ligger paa Sinde, at vi sørger godt for Undervisningen i Kemi, har i Vinter skjænket Skolen 200 Kroner til Fremme af dette Fag.
    Som man vil se af de følgende Oplysninger, har Skolen været meget godt besøgt i Fjor Vinter, og det samme var Tilfældet med Pigeskolen sidste Sommer. I Vinter vil Tallet paa Lærlinger vel omtrent blive som i Fjor.
    Der er bleven holdt godt besøgte Møder i Efteraaret fra 23. til 29. September og ved Nytaarstid den 3. og 4 Januar 1884. Derimod havde vi ingen Lærersamling i Avgust. For at tilfredsstille den Trang, der dels kunde være hos Lærere og Lærerinder til en Tid at høre Foredrag her paa Skolen, dels kunde findes hos ældre Mennesker, der trængte til et Stød til Selvarbejde, har tre af Skolens Lærere indrettet deres Foredrag i Dagene fra 6. til 20. Oktober saaledes, at de saa vidt muligt paa en Gang kunde passe for Skolens Lærlinger og for saadanne mere udviklede Tilhørere. Noget lignende agter vi at gjøre i Dagene fra 1. til 9. April dette Aar.

     II.
  Skolens Lærlinger i Vinteren
  fra 6. Oktober 1882 til 28. April 1883.

  A     Lærlinger, som tidligere havde været mindst to Vintre paa Skolen.

   

  1.     Lærling paa femte Vinter i 7 Maaneder.

  1.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 26 Aar. Lyngby 1876—77. Han har nu været her i fem Aar, Vinter og Sommer (Nr. 1 blandt de ældste Lærlinger i Meddelelserne fra Januar 1883) og fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—84. Han havde fri Undervisning.

  2.     Lærling paa fjerde Vinter i 7 Maaneder.

    Da der før har været en Lærling i fire Vintre, begyndes nu med Løbe–Nummeret 2.
  1. Kristjan Frøkjær Stentoft, Thisted A., 35 Aar, Askov 1874—75 (2 Maaneder). Han har nu været her i fire Vinterhalvaar (Nr. 5 blandt de ældste Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883) og to Sommerhalvaar (1881 og 82). Han havde fri Undervisning.

  3.     Lærlinger paa tredje Vinter.

    Da der tidligere har været i alt 9, som har benyttet Undervisningen i tre Vinter–Halvaar, begynder Løbe–Numm. nu med 10.
  1.   Friskolelærer Karl Frederik Ernst Jessen fra Hjørring A. Vallekilde 1874—75 og 1876—77, i Askov i 6 Maaneder af 1879—80 og 1 Maaned af 1880—81 og hele Vinteren 1882—83, (Nr. 62 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883) og Somrene 1881 og 82. Han havde fri Undervisning.

  2.   Husmandssøn, Randers A., 26 Aar, Thorup Landboskole. Han har nu været her i tre Vinterhalvaar (Nr. 68 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning. Han fik Kosten i 3 Maaneder for dertil givne Penge. Han er igjen paa Skolen i Vinteren 1883—84.

  3. Jens Kristjan Jensen Vibe fra Hjørring A., 24 Aar, Brønderslev 1875—76 og 1878—79. Askov 7 Maaneder i 1879—80, to Maaneder af 1880—81 og 7 Maaneder i 1881—82 og 1882—83 (Nr. 70 blandt andet Aars Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883) og Somrene 1880, 81 og 82. Han havde fri Undervisning. Han fortsætter sin Uddannelse i Kjøbenhavn.

  4. Karl Kristjan Lyneborg Falk, Bogbinder fra Ribe A., 23 Aar. Han har været her i tre Vinterhalvaar (Nr. 75 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883) og i tre Sommerhalvaar (1881, 82 og 83). Han havde fri Undervisning. Han er rejst til Kjøbenhavn for der at afslutte sin Uddannelse til en Stilling som Præst i Amerika.

  5. Kristjan Pedersen fra Præstø A., 23 Aar, Brøderup 1877—78 og 1878—79. Han har nu været her i tre Vinterhalvaar (Nr. 76 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning. Han fik Kosten for dertil givne Penge. Han er nu Højskolelærer paa Ladelund.

  6. Niels Jensen Tang fra Viborg A., 23 Aar, Gjedved 1877—78. Han har nu været her tre Vinterhalvaar (Nr. 77 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning. Han er nu Huslærer hos Pastor Brummer, Egtved.

  7.   Højskolelærer Kristjan Hybschmann fra Haderslev A., 22 Aar, Askov 1878—79 og 79—80 (Nr. 21 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Desbr. 1880). Han var Højskolelærer i Mellerup i en Del af Vinteren 1881—82 og Sommeren 1882. Han fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—84.

  8.   I fire Maaneder var her en Gaardmandssøn, Vejle A., 19 Aar, Vrigsted 1878—79. Askov 1880—81 og 1881—82 (Nr. 81 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Jan. 1883). I de tre Maaneder var han Højskolelærer i Vrigsted. Han var her i Sommeren 1882. I Sommeren 1883 gjorde han en Rejse i Norge. Han fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—84.

  9.   Gaardbestyrer Peder Olsen Ølgaard fra Ribe A., 28 Aar, Voldby 1875—76, Askov 1879—80 og 1880—81 (Nr. 42 blandt anden Vinters Lærlinger i Medd. fra Desbr. 1881), blev af Sygdom forhindret i at være her hele Tiden. Han var her kun i to Maaneder og regnes derfor ikke med blandt de egentlige Lærlinger.

     B     Anden Vinters Lærlinger.


    Da der tidligere har været i alt 83, som har benyttet Skolens Undervisning i to Vinterhalvaar, begynder Løbe–Nummeret nu med 84.

  I 7 Maaneder har der været 21:

  1.   Maskinbygger Niels Hansen fra Odense A., 33 Aar, Vallekilde 1871—72, Askov 5 Maaneder 1881—82 (Nr. 216 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  2.   Arbejdsmandssøn fra Thisted A., 32 Aar, Vallekilde 1876—77, Askov 1877—78, paa den udvidede Højskole 1881—82. (Nr. 175 i Medd. fra Jan. 1883). Sommeren 1882 Gartner. Han havde fri Undervisning. Han fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—84.

  3.   Friskolelærer Jens Madsen fra Thisted A., 31 Aar, Galtrup 1875—76 og 1877—78, Askov 1881—82 (Nr. 176 i i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  4.   Friskolelærer Hans Lund fra Vejle A., 30 Aar, Vallekilde 1875—76 og 1877—78, Askov 1881—82 (Nr. 177 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning for at være Hjælper ved Gymnastikundervisningen.

  5. Søren Peder Nielsen fra Randers A., 30 Aar, Mellerup 1880—81, Askov 6 Maaneder 1881—82 (Nr. 203 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  6.   Gaardmandssøn, Randers A., 30 Aar, V. Skjerninge 2 Maaneder i 1870—71 og 3 Maaneder i 76—77, Askov 1881—82 (Nr. 179 i Medd. fra Jan. 1883). Han fortsatte sin Uddannelse her i Sommeren 1883 og er her ogsaa i Vinteren 1883—84. Han havde fri Undervisning.

  7. Anders Nielsen Holm fra Thisted A., 30 Aar, Askov i 3 Maaneder i 1872—73, og i 3 Maaneder 1873—74, paa den udvidede Skole 1881—82 (Nr. 201 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  8.   Tømrer Niels Nielsen fra gl. Roskilde A., 28 Aar, Vallekilde 1876—77, 1877—78 og 1880—81, Askov 1881—82 (Nr. 180 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  9. Jens Nielsen Jersild fra Ringkjøbing A, 27 Aar, Staby i Sommeren 1879, Askov 1881—82 (Nr. 183 i Medd. fra Jan. 1883) og Somrene 1882 og 83. Han er nu rejst til Kjøbenhavn for der at afslutte sin Uddannelse til en Stilling som Præst i Amerika. Han havde fri Undervisning.

  10.   Tømrer Niels Peder Olsen fra Sorø A., 26 Aar, Vallekilde 1876—77, Askov 1881—82 (Nr. 185 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  11.   Husmandssøn, Svendborg A., 26 Aar, Vallekilde 1878—79. Hos Friskolelærer Knud Rasmussen i Sødinge, Askov 1881—82 (Ni. 184 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning. Han fortsætter sin Uddannelse her i Vinteren 1883—84.

  12.   Gaardmandssøn, Hjørring A., 25 Aar, Tune 1875—76, Askov 1881—82 (Nr. 186 i Medd. fra Jan. 1883). I Sommeren 1883 var han Assistent hos P. Nielsen i Ørslev, og i Vinteren 1883—84 fortsætter han sin Uddannelse her. Han havde fri Undervisning for at være Hjælper ved Gymnastikundervisningen.

  13. Erik Jensen fra Hjørring A., 23 Aar, Stenum i 1878—79, 1879—80 og 1880—81, Askov i 6 Maaneder 1881—82 (Nr. 212 i Medd. fra Jan. 1883). Han fik nogen Undervisning her i Sommeren 1882 og var her i Sommeren 1883. Han er nu Huslærer hos Pastor N. Lindberg i Kjerteminde. Han havde fri Undervisning og fik Kosten i 31/2 Maaned for dertil givne Penge.

  14. Hans Povlsen fra Svendborg A, 23 Aar, Ryslinge 1876—77 og 1878—79, Askov 1879—80 (Nr. 103 i Medd. fra Desbr. 1880). Han agter at være Missionær blandt Karénerne i Bag–Indien. Han havde fri Undervisning. Han fortsatte sin Uddannelse her i Sommeren 1883 og er her ogsaa i Vinteren 1883—84.

  15. Peder Jensen Thisted fra Viborg A., 23 Aar, Gjedved 6 Maaneder i 1880—81, Askov 6 Maaneder i 1881—82 (Nr. 211 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  16. Lars Peder Hansen fra Sorø A., 22 Aar, Karise 1879— 80 og 1880—81, Askov 1881—82 (Nr. 194 i Medd. far Jan. 1883).

  17.   Polyteknisk studerende Hans Jessen Hansen fra Ribe A., 21 Aar. Askov 1881—82 (Nr. 193 i Medd. fra Jan. 1883). Han har begge Vintre været Hjælper ved Mathematik–Undervisning.

  18. Frans Fransen fra Gl. Roskilde A., 21 Aar, Askov 1879—80 (Nr. 109 i Medd. fra Desbr. 1880.

  19.   Lærer Hans Hendriksen fra Frederiksborg A., 21 Aar, Rødkilde 1879—80, Askov 1881—82 (Nr. 198 i Medd. fra Jan. 1883). Hjælper ved Tegneundervisningen. Han var her i Somrene 1883 og 83 samt i Oktober Maaned 1883. Han er nu Højskolelærer paa Skals Folkehøjskole. Han havde fri Undervisning for den nævnte ydede Hjælp.

  20.   Typograf, Hjørring A., 21 Aar. Askov 1881—82 (Nr. 195 i Medd. fra Jan. 1883) og Sommeren 1882. Han fortsatte sin Uddannelse her i Sommeren 1883 og er her atter i Vinteren 1S83—84. Han havde fri Undervisning. Han ledede en Sangforening paa Skolen.

  21. Kristen Olsen fra Ringkjøbing A., 19 Aar, Askov 1881—82 (Nr. 199 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  I 6 Maaneder har der været 7:
  1. Søren Nørmark fra Hjørring A., 24 Aar, Vallekilde 1878—79, Askov 1881—82 (Nr. 189 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  2. Peter Anton Hansen fra Viborg A., 24 Aar, Lundby 1877—78, Askov, 1881—82 (Nr. 188 i Medd. fra Jan. 1883). Han havde fri Undervisning.

  3.   Engmester Peder Lavridsen Smidt fra Ribe, 23 Aar, Askov 1879—80 (Nr. 104 i Medd. fra Desbr. 1880).

  4. Hans Peder Hansen, Nørre Mølle fr. Sønderborg A., 20 Aar, Askov 6 Maaneder 1881—82 (Nr. 215 i Medd. fra Jan. 1883). Han rejste tilbage til sit Hjem.

  5.   Bygmester Niels Pedersen fra Sorø A., 27 Aar, Vallekilde 1876—77, 1877—78 og 1880—81, Askov 1881—82 (Nr. 181 i Medd. fra Jan. 1883). Han har nu en Haandværkerskole i Vejen. Han havde fri Undervisning.

  6. Honoratus Bonnevie fra Frederiksberg A., 26 Aar, Vallekilde 1873—74, Tune 1876—77. Askov i 6 Maaneder, 1881—82 (Nr. 210 i Medd. fra Jan. 1883).

  7.   Husmandssøn, Præstø A., 21 Aar, Emdrupborg 1879—80 og 1880—81. Askov i 6 Maaneder 1881—82 (Nr. 213 i Medd. fra Jan. 1883). Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  8. I 5 Maaneder har der været 1:
  9. Niels Møller Jensen fra Skanderborg A., 23 Aar, Gjedved 1876—77, Tune 1877—78, Favrbigaard, Askov 1881— 82 (Nr. 192 i Medd. fra Jan. 1883).

  10. I 4 Maaneder har der været 1:
  11.   Haandværker Povl Adolf Würtz fra Skanderborg A. Askov i godt 2 Maaneder 1881—82. Han havde fri Undervisning

    Anders Andersen Hald fra Frederiksborg A.. 32 Aar, Galtrup 1878—79, Askov 1879—80 (Nr. 106 i Medd. fra Desbr. 1881) var her i 11/2, Maaned men regnes ikke med blandt de egentlige Lærlinger.

     C     Første Vinters Lærlinger.


    Da der tidligere i alt har været 223 Lærlinger paa det yngre Hold, begynder Løbe–Nummeret nu med 224.

  I 7 Maaneder var her 45:
  1.   Friskolelærer Kristen Rasmussen, Ubberup, Holbæk A., 33 Aar, Vallekilde 1868—69 og 1871—72.

  2.   Højskolelærer Lars Peder Fredriksen fra Odense A., 33 Aar, Dalum og Gjedved.

  3.   Mejerist Povl Lystbæk fra Ringkjøbing A, 32 Aar, Staby 1868—69, Askov 1874—75 og Tune fra Novbr. 1878 til Avg. 1879. Han havde fri Undervisning.

  4.   Friskolelærer Jørgen Hansen fra Vejle A., 31 Aar, Gjedved Seminarium 1869—72, Friskolelærer i Haraldssted ved Ringsted fra 1872—77 og i Værslev ved Kallundborg fra 1877—82. I Maj 1883 rejste han til Uldum for under Pastor A. Andersens Vejledning at afslutte sin Uddannelse til en Stilling som Præst i Amerika. Han havde fri Undervisning.

  5.   Haandværker, Haderslev A., 30 Aar, Stenum 1878—79. Han fortsatte sin Uddannelse her i en Del af Sommeren 1883 og er her ogsaa i Vinteren 1883—84. Han havde fri Undervisning.

  6.   Friskolelærer, Odense A., 28 Aar, Askov 1875—76 og Vallekilde 1878—79. Han er her atter paa Skolen i 1883—84.

  7.   Gaardmandssøn, Vejle A., 27 Aar, Emdrupborg 3 Maaneder i 1875—76. Han deltog ikke i al Undervisningen. Han havde Undervisningen for halv Betaling.

  8.   Lærer, Gl. Skanderborg A., 27 Aar, Gjedved i 3 Aar.

  9.   Haandværker, Præstø A., 27 Aar, Rødkilde 1881 — 82. Han er her atter paa Skolen i Vinteren 1883—84.

  10.   Gaardmandssøn, Holbæk A., 26 Aar, Ondløse og Tune 1876—77.

  11.   Gaardmandssøn, Svendborg A., 26 Aar, Askov 1877—78. Han er her atter paa Skolen i Vinteren 1883—84.

  12.   Husmandssøn, Thisted A, 25 Aar, Galtrup i 3 Maaneder 1880—81 og 1881—82. Han er her atter paa Skolen i Vinteren 1883—84. Han havde fri Undervisning.

  13.   Højskolelærer Hans Bach Frandsen fra Vejle A, 25 Aar, Seminarist, Højskolelærer i Vinding 1880—81, hvilken Gjerning kan tog op igjen Novbr. 1883.

  14.   Landbrugskandidat Niels Anton Hansen, Aalborg A., 25 Aar, Tune 1876—77, Landbohøjskolen 1877—79, hos Godsejer Lawaetz Sommeren 1879, Lærer paa Tune 1879—82. Han havde Stipendium fra Landhusholdningsselskabet til en Rejse i Holland og Tyskland i Sommeren 1883. Han er her atter paa Skolen i Vinteren 1883—84.

  15.   Gaardmandssøn, Præstø A., 25 Aar, Frederik VII's Minde 1875—76 og Tune 1878—79.

  16.   Seminarist Andreas Naavik, Frosten, Norge, 25 Aar. Han ejer nu sin Faders Gaard og er Lærer tillige.

  17.   Gaardmandssøn, Præstø A, 25 Aar, Brøderup 1876—77 og Hjørlunde 1881—82. Han fortsatte sin Uddannelse her i Sommeren 1883 og er her atter i Vinteren 1883—84.

  18.   Lærer Karl Frederik Jensen, Præstø A., 24 Aar, Ryslinge 1874—75, Lærer paa Stenum Højskole 1879—81. Friskolelærer paa Lolland.

  19.   Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 24 Aar, Emdrupborg 1878—79.

  20.   Husmandssøn, Gl Skanderborg A., 24 Aar, Hellerup 1880—81 og 1881—82. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  21.   Friskolelærer, Gl. Skanderborg A., 24 Aar, Friskolelærer i V. Hæsinge. Han var her en Maaned i Sommeren 1883, gjorde derpaa en Hejse i Norge og er her atter i Vinteren 1883—84.

  22.   Lærer, Viborg A., 24 Aar, Seminarist, Vallekilde 1881—82. Han deltog ikke i al Undervisningen. Han havde fri Undervisning.

  23.   Boelsmandssøn, Viborg A, 23 Aar, Testrup 1879—80, 1881— 82. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  24.   Gaardmandssøn, Odense A., 23 Aar, Vejstrup 1876—77 og Lyngby 1877—78.

  25.   Husmandssøn, Hjørring A, 23 Aar, Vallekilde 1878—79. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  26.   Urmager, Ringkjøbing A., 22 Aar, Vallekilde 1878—79. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  27.   Haandværker, Ribe A., 22 Aar, Vallekilde 1880—81 og 1881—82. Han er her atter i Vinteren 1883—84. Han havde fri Undervisning.

  28.   Gaardmandssøn, Præstø A., 22 Testrup 1878—79.

  29.   Lærer Clemens Chr. Monrad Nielsen (Søn af Digteren Knud, Skytte) Aarhus A., 22 Aar, Seminarist.

  30.   Gaardmandssøn, Viborg A., 21 Aar, Testrup 1879—80. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  31.   Husmandssøn, Odense A., 21 Aar, Vesterdal 1881—82. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  32.   Husmandssøn, Præstø A., 20 Aar, Rødkilde 1881—82. Han er her atter i Vinteren 1883—84. Han havde Undervisningen for halv Betaling.

  33.   Gaardmandssøn, Viborg A., 20 Aar, Borgerskolen i Skive.

  34.   Søn af en Teglværksejer, Aarhus A., 20 Aar, Vallekilde 1881—82. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  35.   Skolelærersøn, Vejle A., 20 Aar, Sømand. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  36.   Husmandssøn, Vejle A., 20 Aar, Vinding 1881—82. Han fik Kosten i en Maaned for dertil givne Penge.

  37.   Arbejdsmandssøn, Hjørring A., 18 Aar. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  38.   Husmandssøn, Odense A., 18 Aar, Vesterdal. Han er her atter i Vinteren 1883—84. Han havde Undervisning for halv Betaling.

  39.   Skolelærersøn, Vejle A., 17 Aar.

  40.   Præstesøn, Haderslev A., 16 Aar. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  41.   Husmandssøn, Haderslev A., 16 Aar. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  42.   Præstesøn, Ribe A. 16 Aar.

  43.   Skolelærersøn, Hjørring A., 16 Aar, Vallekilde 1880—81. Han havde fri Undervisning og fik Kosten i 5 Maaneder for dertil givne Penge.

  44.   Præstesøn, Ribe A., 15 Aar.

  45.   Husmandssøn, Odense A, 20 Aar, Vesterdal 1880—81. Han var her kun i 61/2 Maaned.


  46.   I 6 Maaneder var her 15:
  47.   Dykker, Ringkjøbing A, 38 Aar.

  48.   Friskolelærer Søren Jensen, Skafteløv, Sorø A., 29 Aar, Askov 1870—71, 1871—72 og 1874—75.

  49.   Gartner, Kjøbenhavn, 29 Aar, Lundby, Vallekilde.

  50.   Gaardmandssøn, Skanderborg A., 19 Aar, Klank 1881—82.

  51. Peder Vig, Ribe A., 28 Aar, Askov 1872—73, 1874—75 og 1875—76. Han har siden været en Tid i Amerika. Han er rejst til Kjøbenhavn for at afslutte sin Uddannelse til en Stilling som Præst i Amerika. Han havde fri Undervisning.

  52.   Gaardmand, Vejle A., 27 Aar. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  53.   Gaardmandssøn, Tinsted A., 26 Aar.

  54.   Gaardmandssøn, Ribe A, 25 Aar, Askov 1876—77. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  55.   Gaardmandssøn, Ringkjøbing A., 25 Aar, Hammerum 1875—76 og 1880—81.

  56.   Gaaidmandssøn, Frederiksborg A., 24 Aar, Lyngby 1880—81.

  57.   Husmandssen, Hjørring A., 23 Aar, Vallekilde 1879—80.

  58.   Gaardmandssøn, Odense A., 23 Aar, Lundby 1875—76 og 1876—77. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  59.   Gaardmandssøn, Randers A., 23 Aar, Mellerup 1880—81. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  60.   Bomuldsvæver, Ringkjøbing A, 22 Aar, Hammerum 1879—80 og 1880—81. Han havde Undervisningen for halv Betaling.

  61.   Gaardmandssøn, Ribe A., 18 Aar, Sømand.


  62. I 51/2 Maaned var her 4:
  63.   Gaardmandssøn, Aabenraa A., 25 Aar, Søgaard 1878—79.

  64.   Højskolelærer Oddmund Vig, Vikør, Hardanger, Norge, 24 Aar, Seminarist og stud. art., Højskolelærer i Telemarken 1877—82, hvilken Gjerning han atter har optaget. Han havde fri Undervisning og fik Kosten i 11/2 Maaned for dertil givne Penge.

  65.   Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A., 24 Aar, Marielyst 1873—74 og Tune 1876—77.

  66.   Præstesøn, Aarhus A., 17 Aar, havde taget Realeksamen.

  67. I 5 Maaneder var her 6:
  68.   Gartner, Holbæk A., 29 Aar, Vallekilde 1874—75. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  69.   Gaardmandssøn, Viborg A., 24 Aar, Testrup 1876—77.

  70.   Arbejdsmandssøn, Odense A., 21 Aar, Søborg. Han er her atter i Vinteren 1883—84.

  71.   Gaardmandssøn, Ribe A., 18 Aai, Haandværker. Han er her atter i Vinteren 1888—84.

  72.   Præstesøn fra Norge, 17 Aar. Havde taget Middelskoleeksamen i Kristiania.

  73.   Gaardmandssøn, Aarhus A., 21 Aar.


  74. I 4 Maaneder var her 2:
  75.   Gaardmandssøn, Ribe A., 34 Aar, Askov 1867—68, har i længere Tid været ansat i Jærnbanens Tjeneste, han er her atter i Vinteren 1883—84.

  76.   Gaardmandssøn, Gl. Roskilde A, 23 Aar, Rødkilde 1878—79, gik paa Døckers Kursus 1879—80 og 1880—81. Han var her i Sommeren 1882.

    Fem andre har været her hver i 3 Maaneder og 3 i hver 2 Maaneder, men regnes ikke med blandt de egentlige Lærlinger.   Skolen har altsaa haft
  paa femteVinter1Lærling,
  paa fjerde 1
  paa tredje8Lærlinger,
  paa anden30
  paa første72
    

    eller i alt 112Lærlinger,

  foruden at 12 andre har været her i tilsammen 281/2 Maaned.

    Til Sammenligning mellem Lærlinge–Antallet i de forskjellige Vintre, hvori der er bleven meddelt en udvidet Undervisning, kan følgende Tavle tjene.

  1878—79.1879—80.1880—81.1881—82.1882—83.
  5. Vinter""""1  
  4. Vinter"""1  1  
  3. Vinter""4  5  8  
  2. Vinter"36  24  23  30  
  1. Vinter60  62  52  49  72  
  I alt60  98  80  78  112  

    Lærlinge–Antallet i denne Vinter er omtrent saaledes:
  paa sjetteVinter1Lærling,
  paa fjerde3
  paa tredje9Lærlinger,
  paa anden33
  paa første70

   


   

    Af Lærlingerne paa femte, fjerde, tredje og anden Vinter i 1882—83 var der 18 over 25 Aar og 22 mellem 18 og 25 Aar. — Der var tre fra Sønderjylland. Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet af Lærlinger, da kommer Hjørring Amt først med 6, derefter Tisted med 4, Ribe, Randers, Viborg og Sorø hver med 3, Vejle, Ringkjøbing, Skanderborg, Svendborg, Gl. Roskilde, Frederiksborg og Præstø hver med 2 og Odense med 1. Af de 40 ældre Lærlinger fortsætter 13 deres Uddannelse paa Skolen.
    Af Lærlingerne paa første Vinter var 28 over 25 Aar, 21 mellem 18 og 25 Aar og 8 under 18 Aar. — Der var 3 fra Norge og 4 fra Søndeijylland. Ordnes de kongerigske Amter efter Tallet af Lærlinger paa dette Hold, da kommer Ribe og Odense Amter først hver med 8, derefter Vejle med 7, Præstø 6, Ringkjøbing, Gl. Skanderborg og Viborg hver med 5, Aarhus og Holbæk hver med 4, Hjørring og Gl. Roskilde hver med 3, Thisted med 2 og Randers, Aalborg, Svendborg, Frederiksborg og Staden Kjøbenhavn hver med 1. — At disse fortsætter 32 deres Uddannelse her i denne Vinter. — Af Lærlingerne paa det yngre Hold havde 48 været paa Højskole før, 5 var Seminarister, 2 havde taget forskjellige Eksaminer og 1 var Landbrugskandidat. Da flere af de 48 Lærlinger, der før har været paa Højskole, har været der flere Vintre og nogle af dem paa forskjellige Højskoler, anføres her, hvor mange Vintre de i alt har opholdt sig paa de forskjellige Højskoler: Vallekilde 10 Vintre, Askov (i sin gamle Skikkelse) 8, Hammerum 6, Testrup 5, Tune 4, Gjedved Seminarium, Lundby, Rødkilde og Vesterdal hver 3, Gjedved Højskole, Lyngby og Mellerup hver 2, Brøderup, Dalum, Emdrupborg, Frederik VIIs Minde, Galtrup, Hjørlunde, Klank, Marielyst, Ondløse, Ryslinge, Staby, Stenum, Søborg, Søgaard, Vejstrup og Vinding hver 1.

   


   

    I Sommerundervisningen 1883 deltog af de her omhandlede Lærlinger: Femte Vinters Nr. 1, anden Vinters Nr. 89, 92, 96, 97, 102 og 103 og første Vinters Nr. 228, 240, 254 og 294; Nr. 228 og 294 var her ikke hele Tiden. Desuden var Nr. 244 her 1 Maaned.

   


   


  III.
  Skolens Samlinger.

    I Aarets Løb er Højskolens Bogsamling bleven meget forøget ved, at afgaaet Præst Chr. Østergaard har overdraget hele sin betydelige Bogsamling til denne. Hans Bogsamling er en smuk Samling, Bøgerne er for en Del vel indbundne, og Sjældenheder findes der iblandt dem. Selv har han ordnet dem efter følgende saglige Inddeling:
  Samlinger af forskjelligt Indhold 404 Bind
  Historie og Geografi . . . . . . . . .351 Bind
  Sprogstudium . . . . . . . . . . . . . .89 Bind
  Filosofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Bind
  Theologi . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Bind
  Jurisprudentsen . . . . . . . . . . . . 32 Bind
  Mythologi og Arkæologi . . . . . . .7 Bind
  Naturvidenskaberne . . . . . . . . .38 Bind
  Lægevidenskab . . . . . . . . . . . . .7 Bind
  Poesi og Æstetik . . . . . . . . . . . .185 Bind
  Forskjelligt . . . . . . . . . . . . . . . .226 Bind
  Tilsammen1302 Bind
    Flere af disse Bind omfatter Samlinger af Smaaskrifter, sa Skrifternes Antal vil blive betydelig større end ovennævnte Antal Bind. Som noget af det betydeligste i Samlingen kan nævnes:

  En Samling af Grundtvigs Skrifter i
  40 Bind, alle indbundne i stærkt Læderbind. Heri findes alt, hvad Grundtvig har skrevet og udgivet særskilt med Undtagelse af „Græsk og Nordisk Mytholog“ 1847, enkelte Smaaskrifter fra 1848 og en enkelt fra Begyndelsen af hans Forfattervirksomlied; men saa findes her til Gjengjæld et Bind Afskrifter af hans utrykte eller i Tidskrifter spredte Arbejder.

  De Tidsskrifter, hvori Grundtvig har
  skrevet en Del: Theologisk Maanedsskrift, udgivet af Grundtvig og Rudelbach 1825—28, Brage og Idun, udgivet af Frederik Barfod 1839—43, Nordisk Tidsskrift, udgivet af P. Chr. Kierkegaard, 1840—52, Kirkelig Samler, udgivet af Kragballe, 1855—62, Nordisk Kirketidende og dens Fortsættelse Dansk Kirketidende fra 1846 til nu.

  Samlinger af Ingemanns og Øehlen–
  schlægers Arbejder i første Udgave.

  Henrik Steffens' samlede Fortæl–
  linger, 21 Bind, Kjøbenhavn 1834—45 o. fl. af hans Skrifter.

  Herders sämmtliche Werke. Theil
  1—23. Stuttgart und Tübingen 1827—30.

  Uebersetzung der Algemeinen Welt–
  historie, die in England durch eine Geselschaft von Gelehrten ausgefertiget worden, Theil. I—XXXVIII, Kvart. Halle 1744—56.

  Christoph Starke. Kurtzgefaszter
  Auszug der grundlichsten und nutzbarsten Auslegungen über alle Bucher, altes und Neues Testaments. Theil I—V und I—III, Kvart Leipzig 1845—46.

  Johan David Michaelis. Mosaiske Ret,
  Del I—III, Oversættelse af det gamle Testamente, Del I—VII, Indledning til det ny Testamente, Del I—III og Oversættelse af det ny Testamente, Del I—IV: Kbhvn. 1780—97.

  En god Samling til Grønlands Historie
  og Beskrivelse.

  Følgende har i Aaret 1883 givet Bøger til Bogsamlingen:

     Gjennem „Udvalget for Folkeoplysningens Fremme“ har Skolen modtaget fra Udgiveren:
  John Lothrop Motley. Opstanden i
  Nederlandene og Grundlæggelsen af den hollandske Republik. Bind I—III. Oversat fra Engelsk. Udgiven af F. Meldahl. Kjøbenhavn 1881.

  Boghandler Bertel Andersen i Askov:
  Nyere dansk Malerkunst. Et Billedværk. Hæfte I—II. (Resten følger) og fl.

  Missionær Nik. Ed. Balle:
  En Bog paa grønlandsk, trykt og indbunden af Grønlændere.

  Birkedommer, Avditør H. Dahlerup:
  Hans Bog „Mariager Kloster og Bys Historie“. Kbhvn. 1882.

  Sognepræst H. V. Feilberg:
  Særtryk af hans kulturhistoriske Afhandlinger.

  Styrmand Hagedorn:
  Magna Carta Regis Johannis (Faceimile).
  Mary Queen of Scots Warrant to execute. A. D. 1587 (Faccimile).
  United States of Amerika. The unanimous Declaration of the thirten. In Congres July 4, 1776 (Faccimile).

  Gehejmearkivar A. D. Jørgensen i Kjøbenhavn:
  Flere af hans historiske Afhandlinger i Særtryk.

  Dueholms Diplomatorium. Udgiven af
  O. Nielsen. Med 4 stentrykte Afbildninger. Kbhvn. 1872.

  Diplomatarium Vibergense. Udgiven
  af Heise. Med 9 Afbildninger. Kbhvn. 1879.

  Dansk Magazin. Tredje Række,
  Bind I—VI, og fjerde Række l—II, 3 Hæfte. Kbhvn. 1843—69.

  E. Nyerup. Efterretninger om Kong
  Frederik den Tredje. Kbhvn. 1817.

  Kirke–Kalender for Slesvig Stift,
  udgivet af Imm. Barfod og Holger Rørdam. Aargang I—II. Kbhvn. 1862—64.

  E. C. Werlauf. Det kongelige danske
  Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Kbhvn. 1847. Med Tillæg.

  C. Paludan–Müller. 4 historiske
  Smaaskrifter.

  Meddelelser om demitterede fra
  Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875, samlede af Alberth Leth og G. L. Wad. Næstved 1857. O. fl.

  Etatsraad F. Meldahl:
  Særtryk af hans Foredrag om; „Ere udækkede Jordgulve under Beboelsesrum skadelige for Beboernes Sundhed“, der holdtes i Selskabet for Sundhedsplejen d. 10. December 1880.

  Lars Peder Pedersen, Nørre Starup,
  Lærling paa Skolen:
  S. Ankjær. Geografisk–Statistisk Haandbog. Bind I—IL (Smukt og stærkt indbunden i fire Bind). Kbhvn. 1858—63.

  Fru Ebba de Ramsey:
  Treasures of tlie snow. Eight flowers from the collected during Swedish Polar expeditions.

  Desuden Højskoleforstander Gustaf A. Aldén fra Smaaland, Sognepræst Jocob Holm i Vadum, Redaktør Konrad Jørgensen, Artillerikaptejn Fr. Wagner, Højskolelærer Oddmund Vik fra Norge, Højskoleforstander J. P. Velander og Lærerne ved Skolen H. Begtrup, H. Nutzhorn, Anders Pedersen, Povl Pedersen og L. Schrøder.

  Boghandler Chr. Jensen, Holstebro,
  har indbunden flere Bind uden Betaling.

  En Del Blade og Aviser bliver Skolen
  tilsendt. Af disse har Kolding Folkeblad og Fyns Tidende optaget Skolens Kundgjørelser uden Betaling.

    Oldsagssamlingen, der foreataas af H. Begtrup, er i Løbet af Aaret bleven forøget med 65 Nr. 20 Nr. er givet af Honoratus Bonnevie, Lærling paa Skolen, 6 af Gartner Ole Jensen, Askov, 5 af Nikoline Frederiksen, Lærling paa Sommerskolen, 2 af Lærer M. Nielsen, Malstrup. Chr. Christensen, Vestervang, Hans Ebbesen, Askov Mark, Skrædder Ole Lauritsen, Askov, Sognefoged Ebbe Madsen, Maltbæk og Fru Augusta Pedersen har givet hver et Nr.

    Ogsaa Fuglesamlingen, der forestaaes af L. Kristoffersen, har modtaget en Del Gaver. Godsejer Lautrup, Estrup, har saaledes velvilligt givet Tilladelse til, at der bliver skudt Fugle i hans Skove til Samlingen. Lars Frederiksen fra Syd–Fyn, Enevold Terkelsen, Skolens Lærling, og Olav Schrøder har hver givet en eller flere udstoppede Fugle til Samlingen, og flere har givet firfødede Dyr eller Fugle, som Skolen saa kunde lade udstoppe.

   


   


  IV.
  Skolens Undervisning i Vinteren 1883—84.

    Meddeleren af denne Beretning, Kand. theol. L. Schrøder, Forstander for Rødding Højskole fra Oktober 1862 til 1864 og for Skolen i Askov fra dens Begyndelse i 1865, holder i indeværende Vinter:
    1) Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag Eftermiddag fra Kl. 51/4 til 61/2 Foredrag over Verdenshistorien. I det jeg henviser til den af mig udgivne „lille Verdenshistorie“, dvæler jeg ved de historiske Begivenheder, som deri er omhandlede, men meddeler derhos en stor Del Bidrag til Aandslivets Historie, som ligger uden for, hvad der er fortalt i Bogen. Jeg har saaledes dvælet ved Kaldæernes og Ægypternes Gudesagn, ved Persernes og Hellenernes Heltesagn og ved den oldgræske Literatur og Kunst. Jeg har søgt at oplyse Ejendommeligheden hos Homer, de græske Tragødieskrivere, Aristofanes og Plato, og oplæst Brudstykker af deres Værker. Hvad jeg havde at sige om græske Kunstværker, af hvilke Afbildninger har været ophængte i Lærlingernes Læsestue, knyttede jeg især til Fortællingen om de vedkommende Sagn. I det jeg fortalte om Kristenmenighedens ældste Historie, gav jeg tillige udførlige Oplysninger om de forskjellige Dele af Apostelskriften. Jeg har sagt at oplyse Udviklingen i Kirkebygningens Historie, i det jeg ogsaa med Hensyn til denne Sag har haft gode Afbildninger at henvise til. Sidst i Januar er jeg naaet til Aar 1200 e. Kr. Jeg venter i den Tid, der er tilbage, at kunne medtage en Del Oplysninger om Dante, om de store italienske og nederlanske Malere, om Shakspeare og om Goethe.
    2) Onsdag og Fredag Aften fra Kl. 81/4 til henad 10 har jeg Samtaler over Evangelierne med en Del af Lærlingerne. Vi har gjennemgaaet Matthæos' og Markos' og det meste af Lukas' Evangelium, saa der er Udsigt til, at vi naar Maalet at faa alle fire Evangelier gjennemgaaede. Det forudsættes, at de, som virkelig tager Del i disse Samtaler, i Forvejen har gjort sig omhyggeligt Rede for Indholdet af de Kapitler, der hver Gang bliver gjennemgaaede, og Gerlachs Bibelforklaring er bleven anbefalet dem til Gjennemlæsning. Nogle Lærlinger er kun Tilhørere ved disse Samtaler.
    3) Torsdag Aften fra Kl. 81/4 til hen ad 10 har jeg en Samtale med de samme Lærlinger om Martensens Fremstilling af den kristelige Ethik. Under disse dvæler jeg især ved den historiske Oplysning om de Spørgsmaal, der af Martensen er fremdragne.
    4) Søndag Eftermiddag Kl. 5 bliver der i Reglen af mig holdt et kirkeligt Foredrag, som en Del andre end Skolens Lærlinger hører.
    Kand. theol. H. Nutzhorn, Lærer paa Rødding Højskole fra September 1862 til 1864 og paa Skolen i Askov fra November 1865, har
    1) Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag 8—91/4, holdt Foredrag over Nordens Historie fra dens Begyndelse, i det han denne Gang har dvælet noget længere ved Nordens Forhistorie og ved Normannertiden, end Tilfældet har været de foregaaende Aar. Han vil ventelig ved Halvaarets Slutning kunne være naaet et Stykke forbi Reformationstiden.
    2) Med det ældre og det yngre Hold under ét har han Tirsdag 51/4—61/2, holdt Samtaler om Nordens Historie efter Aar 1660, og han antager at kunne naa i det mindste ned til Midten af dette Aarhundrede.
    3) Et Par Elever har efter eget Ønske faaet Anvisning af ham paa et mere i det enkelte gaaende Selvstudium af et mindre Afsnit af Danmarks–Historien.
    4) Med en mindre Afdeling Elever, i alt 16 i Tallet, blandt hvilke de er, som forbereder sig til Præstegjerningen i Amerika, har han i tre ugentlige Timer gjennemgaaet det gamle Testamentes Skrifter forfra og venter at blive færdig i Vinter med Mosebøgerne og maaske Josva og Dommernes Bog.
    5) Hver Formiddag fra Kl. 91/4— 93/4 har han med en større Flok af Eleverne indøvet flerstemmige Sange, i det han i Vinter særlig dertil har valgt trestemmige Sange, medens en Dobbelt–Kvartet har indøvet firstemmige Sange under Vejledning af en Elev, hvilken sidstnævnte tillige ved Nutzhorns Hjælp har øvet sig i det forløbne Aar i musikalsk Komposition (Tonedigtning).
    Kand. mag. Poul la Cour, Lærer i Askov fra November 1878, holder
    1) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 103/4—12 Foredrag over Naturlære. Ogsaa de i Aar meddelte Grene af Naturlæren: Magnetisme og Elektricitet, Lydlære og Lyslære, Varme og Vejrlære meddeler han i historisk Sammenhæng, hvorved det mere og mere bliver hans Overbevisning, at der vindes i grundig Forstaaelse af selve Naturlærens Enkeltheder og Væsen, samtidig med, at det meddelte indeholder kulturhistoriske Bidrag.
    2) Torsdag og Fredag Kl. 103/4—12 holder la Cour Foredrag, væsentlig for yngre Hold, over historisk Mathematik, i det han herved bruger sin „Historisk Mathematik“, som han har skrevet i dette Øjemed.

  (Faas i Boghandelen i Askov.)

  Ved hertil knyttede skriftlige Hjemmeopgaver søges det meddelte bedre tilegnet og klaret.
    3) Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 2—3 underviser la Cour (mest ældre Hold) i systematisk Mathematik, efter Julius Petersens Lærebøger, dels ved Foredrag, dels ved Øvelser i Timen og Hjemmeevelser. Det har hidtil vist sig, at det Grundlag, der i forrige Vinter er bleven lagt ved den historiske Mathematik, i Forening med den store Læreævne, som Højskoleelevers Lærelyst gjærne følges med, gjør det muligt at naa temmelig vidt i den forholdsvis korte Tid. Skjønt der atter begyndes forfra, er det hidtil lykkedes at faa gjennemgaaet Julius Petersens Geometri, Algebra, 1. og 2. Del, samt Stereometri og Trigonometri. Disse sidste Fag er dog meddelte i kortere Skikkelse end i Julius Petersens Lærebøger og ikke saa meget sigtende paa at forberede den højere Mathematik som paa at sætte Eleverne i Sland til at anvende Stereometri og Trigonometri paa mere dagligdags Tilfælde.
    4) Torsdag, Fredag og Lørdag Kl. 1—2 holder la Cour Øvelser i Tegning, navnlig Perspektivtegning.
    Kand. juris Anders Pedersen, Lærer i Askov fra November 1874, holder i Vinter
    1) Mandag og Tindag fra Kl. 8—9 og Lerdag fra Kl 11—12 Foredrag over dansk Rettergang og Grundlovens Tilblivelse.
    2) Underviser han i de første fem Hverdage fra 93/4—103/4 de ældre Lærlinger i Modersmaalet. Han har desuden
    3) tre Aftentimer i Tysk og
    4) seks ugentlige Timer med 3 videre komne i Græsk og Latin.
    Landbrugskandidat Lars Kristoffersen har
    1) holdt 3 Foredrag om Ugen, i Oktober over Plantelære, siden over Kemi indtil Midten af Januar, fra hvilken Tid den ene Time er brugt til Dyrelære; i Begyndelsen af Marts vil ventelig Foredragene over Kemi være sluttede, og da vil alle tre Timer blive brugte til Foredrag over Geologi og Naturhistorie,
    2) Han har i Begyndelsen af Vinteren i tre, men fra Midten af Januar i seks ugentlige Timer ledet Øvelserne i Skolens kemiske Laboratorium.
    Kand. theol, Jakob Knudsen, Lærer paa Skolen fra November 1881, underviser
    1) i seks ugentlige Timer (hver Formiddag fra 93/4—103/4) Halvdelen af de yngre Lærlinger i Modersmaalet. Hver anden Dag har han mundtlige, hver anden Dag skriftlige Øvelser. De mundtlige bestaar i Oplæsning, Grammatik, Sætnings–Opløsning, Ordforklaring, Sammenstilling af Ord, hvis Betydning ligger nær hinanden. Flors Haandbog i den danske Literatur og Lefoliis „kortfattede danske Sproglære“ benyttes. De skriftlige Øvelser har mest bestaaet i Gjenfortælling af en oplæst eller fortalt Historie eller en Beskrivelse af et eller andet. I Undervisningstimerne har han selv oplæst Digtninger af Holberg, J. L. Heiberg og H. Ibsen,
    2) I tre ugentlige Timer underviser han Begyndere i Engelsk og
    3) i tre andre ugentlige Timer videre komne i samme Sprog; Dickeng „Childs history of England“ benyttes som Læsebog. Han har
    4) holdt en Række Foredrag over H. C. Andersen og vil senere paa Vinteren ventelig komme til at tale over Ibsen og over Goldschmidt. Endelig har han
    5) læst Græsk med fire Lærlinger.
    Kand. theo!. Holger Begtrup, Lærer i Askov fra Oktbr. 1882, underviser
    1) I seks ugentlige Timer (hver Formiddag fra 93/4—103/4) den dygtigere Halvdel af det yngre Hold i Modersmaalet (Oplæsning, Literatur og Sproghistorie, Sproglære og Stil).
    2) I tre ugentlige Timer (4—5) underviser han Begyndere i Oldnordisk (Wimmers Læsebog og Sproglære) og
    3) i tre ugentlige Timer (4—5) videre komne i samme Sprog (Gunløgs Saga, den ældre Edda, Wimmers Sproglære).
    4) For hele Skolen har han holdt nogle Foredrag over Vølvens Spaadom.
    5) I seks agentlige Timer underviser han 1 eller 2 Lærlinger i Mathematik, Latin og Tysk.
    Lærer Povl Pedersen, om hvem der henvises til de almindelige Bemærkninger foran, har siden Januar Maaneds Begyndelse haft
    1) Bogholderi en Time daglig (4—5). Det er det dobbelte eller italienske Bogholderi, som han har tænkt at gjennemgaa i Maanederne Jan.—Marts, saaledes at Lærlingerne kommer til at føre de Bøger, der hører til et saadant Bogholderi. Samtidig gjennemgaar han Læren om Veksler og Kurser m. m. med dem og lader dem efterhaanden udarbejde det gjennemgaaede skriftligt, ligesom han har tænkt at lade dem udfærdige forskjellige Veksler, Forretningsbreve o. 1. Ved Bogholdereriet er der rig Lejlighed til Øvelser i Regning; desuden anvendes en af Timerne ugentlig nærmest til Regning. Senere har han tænkt at gjøre Lærlingerne kjendt dels med det enkelte Bogholderi, dels med de forskjellige Bibøger, som navnlig Landbruget kræver.
    2) I Løbet af Vinteren agter han at holde en Række (omtrent 12) Foredrag over de ikke–historiske Landes (Øst–Asien, Syd–Afrika, Amerika, Avstralien og Polarlandene) Opdagelse, Overflade Forhold og Folkenes Kultur– og Statsliv.
    I de sidste Vintermaaneder vil ventelig nogle af de Timer, da Lærlingerne er bleven underviste i Modersmaalet i tre Hold, falde bort, og dels derved og dels ved at benytte Timer, der bliver ledige ved Hindringer for en af de Lærere, der holder Foredrag for den samlede Skole, vil der vindes Tid dels til de omhandlede geografiske Foredrag af Povl Pedersen, de literær–historiske af Knudsen og mulig ogsaa til nogle flere Foredrag for den samlede Skole af Begtrup.
    To af Skolens Lærlinger leder Undervisningen i Legemsøvelser.

   


   


  V.
  Skolens Formuesforhold.

    1.  Driftsregnskab for Regnskabsaaret 1. Oktober 1882 til 1. Oktober 1883:


  Indtægt.
  Undervisning af Karle paa den udvidede Højskole Vint. 1882—83Kr.6064,00
  Undervisning af Karle i Sommeren 1883135,00
  Pigeskolen i Sommeren 18833623,00
  Efterbetalinger fra tidligere Aars Lærlinger131,50
  Møder og offentlige Foredrag paa Skolen872,26
  Leje af Værelser i Vinteren 1882—83*822,28
    
  11648,04
  Gaver til Skolen fra forskjellige**Kr.70,00
  Honorar for to Artikler i Nordisk Maanedsskrift, skjænket Skolen af Forf., Sognepræst F. V. Trojel28,75
    
  98,75
  Tilskud af Sore Akademis Midler til den udvidede Højskole for KarleKr.5000.00
  til Pigeskolen475,00
    
  17221,79
  Udgift.
  Lønninger af faste og midlertidige
  Lærere og Lærerinder
  Kr.15033,00
  Opvarming, Belysning og Rengjøring
  af Skolens Rum, Kjørsler i Skolens
  Ærende, Lægehonorar, Leje af
  Værelser, Avispenge, Porto,
  Bekjendtgjørelser m. m.
  2153,96
  Brandforsikring og SkatKr.61,65
     
     17248,61


  *)   I Regnskabet for i Fjor var Lejen af Værelser regnet med under Betalingen fra Lærlingerne.
  **)   Heri er ikke medtaget de 400 kroner, som er brugte til Kostpenge for fattige Lærlinger i Vinteren 1882—83. S. foran S. 8.

    Trækkes den anførte Indtægt fra denne Udgift, da giver Skolens Drift — afset fra, hvad der er medgaaet til Bygninger og Boskab — et Underskud af Kr. 26, 1882.

   


   


    2.  Til Vedligeholdelse og Udvidelse af Ejendommen samt til Forrentning af Gjæld paa samme er udgivet:
  Bygninger og BoskabKr.3824,58
  Bogsamling245,09
  Naturhistoriske Saml. og kemisk Laboratorium283,49
  Gymnastik– og Sang–Undervisning med Fradrag af Overskud fra Gymnastikmødet23,80
  Renter af Gjæld891,00
   Kr.5267,96

    Dansk Højskoleforening har for Aaret 1882—83 ydet et Tilskud af Kr. 4800. Ejendommens Udgift overstiger dette Tilskud med Kr. 467,96, og hele Underskudet bliver Kr. 494,78.
    Efter forrige Aars Regnskab havde Dansk Højskoleforening i alt støttet Skolen med Kr. 22010,00 og deraf var Kr. 18466,82 sat i Ejendommen, medens Resten var medgaaet til løbende Udgifter. Af de Penge, Skolen i Aar har modtaget, er til de løbende Udgifter brugt:

  1. Underskud paa DriftsregnskabetKr.36,82
  2. Forrentninger af Gjælden891,00
  3. Den Del af Udgiften til Bygning og Boskab, som er regnet til Vedligeh. og Amortisation857,07
     
     1774,89

  Resten af Højskolef.s Tilskud Kr. 3025,11 er sat i Ejendommen.

    3.  Ejendommens Værdi.
  Efter sidste Aars Regnskab var Ejendommen bogført forKr.54780,11
  Til Ejend. Udvidelse og Vedligeh. er 1882—83 udgivetKr.4376,96
  Derfra drages til Vedligeholdelse og Amortisation857,07
   

    
  Værdiforøgelsen bliver da3519,89
  Hertil kommer Præsten Østergaards Bogsamling, som er vurderet til2000,00
     

     Kr.60300,00
  Bygningerne er eft. Brandpolice af 24. Decbr. 1883 vurderede tilKr.46800,00  
  Boskab og Bøger er brandforsikrede for10500,00  
  Byggegrunde, Gaardsplads og Have m. Drivhus o. s. v. regnes til3000,00  
   

  Kr.60300,00
    Disse Penge er bragte til Veje ved 1) Gaver, 2) et indtil videre rentefrit Laan, 3) Pengegaven, som forrentes med Fripladsen til en Pige, og 4) Laan og Forskud, som for største Delen forrentes:

  1. Flors oprindelige IndsamlingKr.8279,23  
  Gaver indkomne især fra 1868 til 18785842,39  
  Dansk Højskoleforenings Bidrag, saavidt det ikke medg. til Driften21491,93  
  Sognepr. Østergaards Bøger2000,00  
   

  Kr.37613,55
  2. Forstanderens rentefri Indskud i Skolen  3400,00
  3. Fripladsen paa Pigeskolen  2000,00
  4. Gjæld til forskjellige  17286,45
     

     Kr.60300,00

   


   


    Paa Medlæreres og egne Vegne takker jeg for den Opmuntring, der er givet os til at forsøge paa at føre Folkehøjskolesagen videre, dels ved Understøttelsen fra Sorø Akademis Midler, dels ved „Dansk Højskoleforenings“ Tilskud, dels for de andre foran nævnte Gaver til fattige Lærlinger og til Skolens Samlinger.

  Ludvig Schrøder.

   


   


  Folkehøjskolen i Askov.

    Den udvidede Højskole agtes fortsat ved Vinter–Undervisning fra 6. Oktober til 30. April. Skolepenge i disse 7 Maaneder er 100 Kr., der betales med 15 Kr. i Begyndelsen af hver af de 6 første Maaneder og 10 Kr. i Begyndelsen af den sidste Maaned. I kortere Tid betales Undervisningen med 15 Kr. maanedlig. For Kosten betales 20 Kr. maanedlig forud, naar der ikke er truffet Aftale om en anden Tid. For Bolig paa et mindre Værelse med Kakkelovn, betales i Reglen 2, 3 eller 5 Kr. maanedlig eftersom en Lærling vil bo sammen med to andre, med en anden eller helt alene. For Bolig paa et Værelse uden Kakkelovn betales ikke særligt af dem, der faa deres Kost paa selve Skolen. Lærlingerne maa betale, hvad Lys og Brændsel de bruger paa Kamrene, medens Skolen sørger for Opvarming og Oplysning af Læsestuen og Skolestuerne.
    Blandt de Fag, hvori der gives Undervisning paa Skolen for den almindelige Betaling, er Islandsk og Engelsk. For, saa vidt nogen af Lærerne underviser i Tysk, Fransk, Latin eller Græsk, maa det regnes for en frivillig Sag, hvorfor der efterdags kan kræves særlig Betaling, uden at det vedkommer Skolen.
    Pigeskolen i Maj, Juni og Juli modtager baade begyndende og videre komne Lærlinger. Lærlingerne ventes den 4. Maj, Eftermiddag. Den maanedlige Betaling for Kost, Bolig og Undervisning er 32 Kr.
    Fornøden Lægehjælp ydes uden Betaling. Tøjet befordres frit ved Skolens Begyndelse fra og ved Skolens Slutning til Vejen Station, som ligger en halv Times Gang fra Askov. Sengestederne, som for det meste er enkelte, er forsynede med Madratser, de øvrige fornødne Sengeklæder maa medbringes.

  L. Schrøder.